ตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีในสหรัฐ

การที่คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางภาษี ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจคุณกับรัฐ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวข้องด้วยกลไกทางเศรษฐกิจก็ตาม หากคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณอาจจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐนั้น หากคุณใช้ Shopify Tax เป็นบริการด้านภาษีของคุณ หน้าการจัดการภาษีที่ต้องจ่ายสามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่าร้านค้าใดของคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีอยู่

หลังจากที่เปิดร้านและเริ่มขายสินค้าแล้ว ยอดขายและตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือไม่ โดยนำยอดขายของคุณในรัฐหนึ่งๆ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ด้านยอดขายของรัฐดังกล่าวเพื่อระบุพื้นที่ที่คุณอาจมีความรับผิดชอบด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีใน Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ระบบสามารถแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีได้เฉพาะกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายใน Shopify รวมถึงตลาดต่างๆ ตามที่กฎหมายของรัฐกำหนดเท่านั้น รวมคำสั่งซื้อที่คุณนำเข้ามายัง Shopify หากคุณขายสินค้านอก Shopify และไม่ได้นําเข้าสินค้าดังกล่าว ระบบจะไม่รวมยอดขายเหล่านั้น
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับรัฐที่มีกฎหมายภาษีว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐ โดยจะไม่รวมรัฐที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
 • บางรัฐมีข้อกำหนดในการยื่นภาษีในท้องถิ่นแยกออกมาจากข้อกำหนดในการยื่นภาษีต่อรัฐ เช่นรัฐอะแลสกาหรือรัฐโคโลราโด โดยจะไม่มีการติดตามความสัมพันธ์สำหรับภาษีในท้องถิ่น
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐที่มียอดขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับรัฐนั้น และจะไม่รวมยอดขายที่นอกช่วงเวลาดังกล่าว
 • การคํานวณความรับผิดชอบด้านภาษีนั้นใช้ยอดขายสุทธิ ไม่ใช่ยอดขายรวม ยอดขายสุทธิคือยอดขายที่หักการคืนเงิน ค่าจัดส่ง หรือภาษีออกไปแล้ว
 • Sales aren't reflected immediately in your tax liabilities and might take a few days to update. If you cross a sales threshold that indicates you might need to charge and remit taxes in a particular state, then the month that you crossed the threshold is displayed.
 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับความสัมพันธ์ทางภาษีทางกายภาพในตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าคุณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งในรัฐแต่ลบไปแล้ว ระบบจะไม่นับรวมตำแหน่งที่ตั้งนั้น

ช่วงเวลาที่กำหนด

ช่วงเวลาที่กำหนดของรัฐคือระยะเวลาที่พิจารณาเมื่อมีการคํานวณความสัมพันธ์ทางภาษี ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎภาษีของแต่ละรัฐ รวมถึงช่วงเวลาที่กำหนดในการระบุความสัมพันธ์ทางภาษี โดยช่วงเวลานี้จะแตกต่างกันไป

รายการช่วงเวลาที่กำหนด
ช่วงเวลาที่กำหนด ความหมาย
ปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน ในรัฐที่พิจารณาปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดความสัมพันธ์ทางภาษี ตัวติดตามภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณในปีก่อนหน้าเป็นอันดับแรก หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ความสัมพันธ์ในปีก่อนหน้า ระบบจะตรวจสอบปีปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ของปีปฏิทินก่อนหน้าและคุณจะไม่มียอดขายใดๆ ในปีปฏิทินปัจจุบัน ระบบจะไม่แสดงสถานะนั้นจนกว่าจะมียอดขายในปีปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ช่วง 12 เดือนล่าสุด สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ช่วงเวลา 12 เดือนล่าสุด เครื่องมือติดตามภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณจาก 12 เดือนที่แล้ว ในวันแรกของทุกเดือน ระบบจะลบเดือนที่เก่าที่สุดออกจากช่วงเวลาที่ตรวจสอบและจะเพิ่มเดือนใหม่เข้ามา
ปีปฏิทินก่อนหน้า สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ปีปฎิทินก่อนหน้า เครื่องมือติดตามภาษีจะตรวจสอบยอดขายของคุณจากปีก่อนหน้า หากร้านค้าของคุณไม่เข้าเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางภาษีในปีที่ผ่านมา ระบบจะไม่ตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณอีกจนสิ้นปีปัจจุบัน
4 ไตรมาสภาษีก่อนหน้า สำหรับรัฐที่พิจารณากําหนดความสัมพันธ์ทางภาษีโดยใช้ 4 ไตรมาสก่อนหน้า ตัวติดตามความรับผิดชอบด้านภาษีจะตรวจสอบข้อมูลยอดขายของคุณในช่วง 4 ไตรมาสก่อนหน้า โดยในเขตอำนาจส่วนใหญ่ ไตรมาสในหนึ่งปีจะแบ่งดังนี้:
 • เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม
 • เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน
 • เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม
ในวันแรกของทุกไตรมาสใหม่ ระบบจะลบไตรมาสที่เก่าที่สุดออกจากรอบระยะเวลาการตรวจสอบและเพิ่มไตรมาสที่ใหม่ที่สุดเข้าไป

ตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีได้โดยไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร จากนั้นเลือกสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณจะปรากฏอยู่เหนือรัฐที่คุณลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี หากยอดขายที่ได้จากรัฐใดรัฐหนึ่งบ่งชี้ว่าคุณอาจต้องเสียภาษี ส่วนความรับผิดชอบด้านภาษีจะแสดงรัฐ เหตุผลที่อาจต้องเสียภาษี และวันที่ที่อาจต้องเสียภาษี หากต้องการตรวจสอบข้อมูล ให้ดูหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีโดยคลิก “แสดงความรับผิดชอบทั้งหมด

คุณสามารถดูรัฐที่คุณได้ทำยอดขายไปแล้วได้ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษี เลือกรัฐที่จะดูโดยใช้เมนูที่ด้านบนของหน้า

 • ต้องมีการดำเนินการ บ่งชี้ถึงรัฐพบว่าคุณอาจต้องรับผิดชอบด้านภาษี รัฐที่ระบุไว้ในส่วนนี้คือรัฐที่คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางกายภาพจากที่ตั้ง หรือมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากการขายสินค้าไปยังรัฐนั้น หากมีการระบุชื่อรัฐในส่วนต้องมีการดำเนินการ คุณอาจต้องเริ่มเรียกเก็บและจ่ายภาษีในรัฐนั้น
 • จำเป็นต้องมีการติดตาม บ่งชี้ถึงรัฐที่คุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง แต่ยอดขายใน Shopify รวมถึงยอดขายในตลาดตามที่กฎหมายของรัฐกำหนดมีจำนวนคิดเป็นอย่างน้อย 80% ของเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น หากมีรัฐที่ระบุไว้ในส่วน จำเป็นต้องมีการติดตาม ให้ตรวจสอบยอดขายสินค้าบริการของคุณในรัฐนั้น โดยคำนึงถึงยอดขายที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Shopify ด้วย
 • ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ บ่งชี้ถึงรัฐที่คุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งและยอดขายภายใน Shopify รวมถึงในตลาดตามที่กฎหมายของรัฐกำหนดมีจำนวนไม่เกิน 80% ของเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น

แก้ไขความรับผิดชอบด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น

หากรัฐมีรายชื่ออยู่ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีว่าอาจต้องเสียภาษี คุณควรตรวจสอบกฎหมายภาษีการขายในรัฐนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยในตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะมีลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐอยู่ หากคุณไม่แน่ใจว่าร้านค้าของคุณมีความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจในรัฐหรือไม่ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี หรือติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐนั้น

หากคุณทราบแล้วว่าคุณจำเป็นเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าการเก็บภาษีจากหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษี ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียกเก็บและชำระภาษีการขายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษี ให้ค้นหารัฐ จากนั้นคลิก “เริ่มเก็บภาษี
 2. ในID ภาษีการขาย ให้ป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณได้ร้องขอ ID ภาษีการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ คุณสามารถกลับมาอัปเดตได้เมื่อได้รับ ID ภาษีการขาย
 3. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย

กำหนดการหมดอายุของความรับผิดชอบด้านภาษี

การที่ไม่ถึงเกณฑ์สำหรับความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพหรือด้านเศรษฐกิจ อาจไม่ได้สิ้นสุดความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณในทันที หากคุณเชื่อว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐหนึ่งๆ อีกต่อไปแล้ว ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐก่อนที่คุณจะหยุดเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี