Sử dụng tính năng thuế tại Hoa Kỳ mới

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Hoa Kỳ. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Hoa Kỳ, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế bán hàng tại Hoa Kỳ để hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng tới cách thu thuế bán hàng đối với cửa hàng. Nếu bạn không được đăng ký để thu thuế bán hàng ở những tiểu bang được liệt kê trong cài đặt thuế, bạn có thể xóa những tiểu bang này.

Khi bạn cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp mã số đăng ký thuế. Sau khi thêm mã số đăng ký thuế, Shopify sẽ tự động cài đặt thuế suất áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trong trang quản trị Shopify, nhưng không thể cung cấp tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, liên hệ bộ phận hỗ trợ. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Tôi có cần đăng ký để thu thuế không?

Tùy từng trường hợp. Nhìn chung, bạn có nghĩa vụ thu thuế tại bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ, nơi bạn bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế và có mối liên hệ kinh tế.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tài khoản thuế hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Mã số thuế bán hàng là gì? Tôi có cần mã số này không?

Mã số thuế bán hàng là mã số bạn được cơ quan thuế tiểu bang cấp sau khi đăng ký với họ để thu thuế. Mã số này do tiểu bang cấp để cho phép bạn thu thuế tại đó.

Bạn chỉ cần mã số thuế bán hàng nếu xác định cần thu thuế tại một tiểu bang cụ thể.

Làm cách nào để tôi biết mình có cần đăng ký hay không?

Thông thường, bạn cần đăng ký nếu bạn có mối liên hệ kinh tế tại tiểu bang. Yếu tố tạo nên mối liên hệ ở mỗi tiểu bang có thể khác nhau. Một số tiểu bang chỉ yêu cầu bạn đăng ký và thu thuế nếu doanh nghiệp của bạn có địa điểm thực tế nằm trong tiểu bang, trong khi những tiểu bang khác có thể yêu cầu bạn đăng ký nếu có trung tâm phân phối hoặc quảng cáo tại những tiểu bang này.

Nếu bạn có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại tiểu bang, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Để biết thêm chi tiết, xem Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.

Tôi cần đăng ký. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn cần đăng ký để thu thuế tiểu bang, bạn có thể đăng ký trên trang web của tiểu bang đó.

Sau khi đã đăng ký, bổ sung mã số thuế bán hàng vào trang Thuế .

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Hoa Kỳ, nhấp vào Set up (Thiết lập) hoặc Edit (Chỉnh sửa).
  3. Trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế), nhấp vào Add tax registration (Thêm đăng ký thuế).
  4. Chọn vùng bạn đăng ký.
  5. Nhập số tài khoản vào trường bên dưới tiểu bang đã chọn.

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên tiểu bang và số tài khoản trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế).

Tôi có thể ghi đè cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của thông tin ghi đè về thuế Hoa Kỳ khi bạn cập nhật, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn về cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem bạn có nên đăng ký với cơ quan thuế và thu thuế khách hàng không, tài nguyên tốt nhất là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với từng cơ quan thuế.

Tôi đã cập nhật cài đặt thuế. Tại sao tôi nhận được các khoản tiền thuế khác nhau?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Cài đặt thuế tại Hoa Kỳ.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí