Thuế tại Anh và Brexit

Giai đoạn chuyển đổi Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Do đó, các luật mới sẽ có hiệu lực áp dụng cho hoạt động bán hàng giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Với thay đổi này, có thể bạn sẽ cần phải xem xét và cập nhật quy trình thuế nếu bạn thuộc một trong những diện sau:

 • Thương nhân Anh - bạn là thương nhân có doanh nghiệp tại Vương Quốc Anh.
 • Thương nhân châu Âu - bạn là thương nhân có doanh nghiệp tại một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ngoại trừ Vương quốc Anh.
 • Thương nhân ngoài Liên minh châu Âu - bạn là thương nhân có doanh nghiệp tại một quốc gia ngoài Vương Quốc Anh và Liên minh châu Âu.

Nếu bạn là thương nhân Anh và bán cho khách hàng tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc thương nhân châu Âu và bán cho khách hàng tại Vương quốc Anh thì có vài thay đổi sẽ ảnh hưởng nhiều khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Thuế GTGT

Luật thuế GTGT mới của Vương quốc Anh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Luật này ảnh hưởng tới cả thương nhân trong và ngoài Liên minh châu Âu bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh.

Thương nhân Liên minh châu Âu được hưởng lợi từ các thủ tục đơn giản mà không cần đăng ký thuế GTGT khi bán cho khách hàng tại các quốc gia thành viên khác, trừ khi doanh số bán hàng tại quốc gia thành viên đó vượt quá một ngưỡng cụ thể. Dưới ngưỡng này, thương nhân chỉ cần đăng ký số thuế GTGT tại vùng của họ hoặc không cần đăng ký.

Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển đổi, thương nhân Anh bán cho các khách hàng tại châu Âu và các thương nhân châu Âu bán cho khách hàng Anh sẽ không thể sử dụng những thủ tục đơn giản này nữa. Thương nhân bán hàng giữa Vương Quốc Anh và các quốc gia liên minh châu Âu có thể cần đăng ký thuế GTGT tại các quốc gia khác.

Thay đổi và yêu cầu đối với người bán hàng tại Vương Quốc Anh, trong và ngoài Liên minh châu Âu
Địa điểm của thương nhân Thay đổi và yêu cầu
Vương quốc Anh Việc bán hàng của thương nhân Vương quốc Anh cho khách hàng tại Liên minh châu Âu được coi là xuất khẩu (gửi hàng từ một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan ra ngoài quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan đó) chứ không phải là gửi hàng (gửi hàng hóa từ một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu gửi đến quốc gia thành viên khác).

Thương nhân Vương quốc Anh có thể cần đăng ký thuế GTGT và tài khoản để nhập dữ liệu thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu.

Có thể cần phải đăng ký thuế GTGT tại nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu tùy theo một số yếu tố, bao gồm (nhưng không giới hạn) chuỗi cung ứng, địa điểm của khách hàng và nơi giao hàng.
Liên minh châu Âu Việc bán hàng của thương nhân Liên minh châu Âu với khách hàng Vương quốc Anh được coi là nhập khẩu (nhận hàng hóa vào một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan từ một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan khác) chứ không phải là tiếp nhận (nhận hàng hóa từ một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gửi đến quốc gia thành viên khác).

Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
 • Theo luật mới, khi doanh thu bán hàng dưới ngưỡng này, bạn sẽ phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
 • Đối với doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể tính thuế GTGT và thuế nhập khẩu cho khách hàng khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.
Ngoài Vương Quốc Anh và Liên minh châu Âu Luật thuế GTGT mới của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ áp dụng cho thương nhân ngoài liên minh châu Âu bán hàng cho khách hàng Anh. Các thương nhân ngoài Liên minh châu Âu bán cho khách hàng Anh có thể sẽ phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh.

Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
 • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
 • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tính toán thuế GTGT tại Bắc Ireland

Trong bối cảnh Brexit, Bắc Ireland (NI) đã áp dụng trạng thái kép và được coi là một phần trong cả chế độ thuế GTGT của Liên minh châu Âu lẫn Vương quốc Anh.

Nếu bạn sử dụng cài đặt thuế dựa trên đăng ký, thuế GTGT sẽ được tính dựa trên xuất xứ và điểm đến của đơn hàng. Thuế GTGT tại Vương quốc Anh áp dụng cho các đơn hàng từ Vương quốc Anh gửi tới khách hàng tại Bắc Ireland. Thuế GTGT của Liên minh châu Âu áp dụng cho các đơn hàng gửi từ Liên minh châu Âu đến các khách hàng tại Bắc Ireland.

Áp dụng thuế GTGT cho Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và Bắc Ireland
Xuất xứ đơn hàng Điểm đến đơn hàng Thuế GTGT áp dụng khi thanh toán
Vương quốc Anh Vương quốc Anh Nếu đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Vương quốc Anh.
Bắc Ireland Nếu đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Vương quốc Anh.
Liên minh châu Âu Không tính thuế GTGT.
Bắc Ireland Vương quốc Anh Nếu đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Vương quốc Anh.
Bắc Ireland Nếu đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Vương quốc Anh.
Liên minh châu Âu Nếu bạn có đăng ký thuế GTGT tại Liên minh châu Âu, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Liên minh châu Âu.
Liên minh châu Âu Vương quốc Anh Mức thuế GTGT phụ thuộc vào chi phí của đơn hàng và việc bạn có đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh hay không.

 • Nếu không đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, bạn sẽ không bị tính thuế GTGT.
 • Nếu đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh và đơn hàng trị giá trên 135 GBP, bạn sẽ không bị tính thuế GTGT.
 • Nếu đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh và đơn hàng trị giá 135 GBP trở xuống, bạn sẽ bị tính thuế GTGT tại Vương quốc Anh.
Bắc Ireland
 • Nếu đã đăng ký One Stop Shop (OSS) tại Liên minh châu Âu đăng ký thuế GTGT NI, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Vương quốc Anh.
 • Nếu đã đăng ký thuế GTGT nội địa, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Liên minh châu Âu theo mức địa phương.
 • Nếu không đăng ký thuế tại Liên minh Châu Âu thì bạn sẽ không bị tính thuế GTGT.
Liên minh châu Âu Nếu bạn có đăng ký thuế GTGT tại Liên minh châu Âu, bạn sẽ bị tính thuế GTGT của Liên minh châu Âu.

Kể từ ngày 01 tháng 7, ngưỡng cho từng quốc gia không còn được áp dụng nữa. Thay vào đó, một ngưỡng duy nhất sẽ được áp dụng cho toàn bộ Liên minh châu Âu.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế hay không.
  • Nếu có tổng doanh thu gộp đối với tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu dưới 10.000 EUR, bạn sẽ tính thuế suất GTGT cho khu vực của mình.
  • Nếu có tổng doanh thu gộp đối với tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu từ 10.000 EUR trở lên, bạn sẽ thu thuế suất GTGT tại địa điểm của khách hàng đối với tất cả giao dịch bán đến quốc gia hoặc vùng khác.

Quy tắc One-Stop Shop (OSS) mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Quy tắc OSS cho phép thương nhân thu và nộp thuế GTGT đối với các giao dịch bán tại tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu thay vì đăng ký riêng cho từng quốc gia thành viên.

Thương nhân có địa điểm tại Bắc Ireland sử dụng quy tắc OSS thay vì quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS).

Cập nhật cài đặt thuế

Các thay đổi mà bạn cần cập nhật sẽ phụ thuộc vào cách quản lý thuế hiện tại của bạn.

Cài đặt thuế theo đăng ký

Nếu bạn sử dụng cài đặt thuế theo đăng ký thì đăng ký hiện tại của bạn sẽ được cập nhật tự động. Đăng ký mới sẽ không tự động được thêm và bạn sẽ không được nhắc khi cần đăng ký tại các quốc gia khác. Nếu bạn không chắc chắn là mình phải đăng ký ở đâu, vui lòng liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Cài đặt thuế cũ

Nếu bạn chưa chuyển sang cài đặt thuế theo đăng ký, thì cài đặt thuế hiện tại của bạn sẽ không được cập nhật. Để cập nhật cài đặt thuế, bạn có thể cập nhật thành cài đặt thuế theo đăng ký hoặc cập nhật thuế suất thủ công. Việc cập nhật cách tính thuế theo đăng ký là thay đổi vĩnh viễn và không thể hoàn tác.

Dịch vụ thuế

Nếu bạn sử dụng Avalara để quản lý thuế, cài đặt thuế của bạn sẽ được cập nhật tại đây. Đăng ký mới sẽ không được thêm tự động. Nếu bạn không chắc chắn là mình phải đăng ký ở đâu, vui lòng liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Mọi thắc mắc về thông tin chi tiết xin liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Avalara.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tìm hiểu thêm về Brexit ở đâu?

Cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đại diện tài chính là gì? Có cần thiết với tôi không?

Đại diện tài chính là những cá nhân hoặc công ty tại địa phương đại diện cho bạn để làm việc với các cơ quan thuế địa phương. Họ chịu trách nhiệm quản lý báo cáo thuế của bạn và các khoản nợ thuế GTGT trong một số trường hợp.

Một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu yêu cầu bạn phải có một đại diện địa phương nếu doanh nghiệp của bạn không có trụ sở tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và bạn bán cho khách hàng tại quốc gia đó. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2021, thương nhân của Vương quốc Anh có thể cần phải chỉ định đại diện tài chính khi bán cho khách hàng tại châu Âu. Không phải tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đều cần đại diện tài chính và các yêu cầu đối với người bán hàng thương mại điện tử có thể thấp hơn.

Nếu bạn không chắc chắn mình có cần đại diện tài chính tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hay không, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế ở quốc gia đó hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tôi có cần mã số EORI mới không?

Tùy từng trường hợp. Mã số Đăng ký và Định danh Doanh nghiệp (EORI) là mã ID được sử dụng để theo dõi và đăng ký ủy quyền, phê duyệt, và quyết định hải quan. Trước đây, một mã số EORI có thể sử dụng cho các cơ quan thuế tại cả Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2021, cần có mã số riêng của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu.

Nếu bạn nhập khẩu hàng hóa vào Liên minh châu Âu mà lại không có mã số EORI hoặc nếu bạn có mã số EORI bắt đầu bằng GB do Vương Quốc Anh cấp, bạn cần đăng ký mã số EORI của Liên minh châu Âu. Nếu bạn cần mã số EORI của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Nếu bạn nhập khẩu hàng hóa vào Vương quốc Anh mà lại không có mã số EORI hoặc nếu bạn có mã số EORI của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cấp, bạn cần đăng ký mã số EORI của Vương Quốc Anh. Bạn có thể đăng ký mã số EORI của Vương quốc Anh tại Cục Thuế và Hải quan Anh.

Nếu bạn không chắc chắn mình có cần mã số EORI mới hay không, vui lòng liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Tôi kinh doanh sản phẩm kỹ thuật số, liệu việc này có ảnh hưởng đến tôi không?

Tùy từng trường hợp. Quy tắc tính thuế GTGT Cửa hàng một điểm đến mini (MOSS) có hai loại. Quy tắc trong Liên minh áp dụng cho các doanh nghiệp thành lập tại Liên minh châu Âu hoặc có ít nhất một chi nhánh tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Quy tắc ngoài Liên minh áp dụng cho các doanh nghiệp không thành lập tại Liên minh châu Âu và không có chi nhánh nào tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

Nếu bạn đang sử dụng quy tắc MOSS để bán sản phẩm kỹ thuật số, liên hệ với cơ quan thuế hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương để xác định cách đăng ký số thuế GTGT.

Làm thế nào để thu thuế GTGT tại Vương quốc Anh với đơn hàng trên 135 GBP?

Nếu bạn cần thu thuế đối với tất cả các đơn hàng đặt từ Vương quốc Anh, bao gồm các đơn hàng trên 135 GBP, hãy thực hiện một trong những cách sau:

Bạn không thể sử dụng ghi đè thuế để thu thuế GTGT tại Vương quốc Anh cho đơn hàng trên 135 GBP.

Tôi có cần thay đổi điều khoản và điều kiện của mình không?

Có thể. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2021, sản phẩm của bạn có thể bị tính thuế GTGT nhập khẩu và các loại thuế hải quan khi bạn nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa giữa Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Hai thuật ngữ thương mại quốc tế (incoterms) phổ biến nhất là:

 • Giao hàng đã trả thuế (DDP). Thuật ngữ này nghĩa là người bán phải chịu trách nhiệm với mọi chi phí nhập khẩu như thuế GTGT và các loại thuế có thể phải trả khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới. Cách thức này giúp khách hàng của bạn không phải thanh toán các khoản phí ngoài dự kiến hoặc thuế khi nhận hàng nhưng bạn cần quản lý quy trình nhập khẩu và có thể phải hoàn tất nghĩa vụ đăng ký thuế GTGT.
 • Giao hàng tại nơi đến (DAP). Còn được gọi là giao hàng chưa trả thuế (DDU). Thuật ngữ này nghĩa là người bán chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm và khách hàng sẽ phải thanh toán mọi chi phí nhập khẩu ví dụ như thuế GTGT, các loại thuế và phí thông quan. Với cách thức này, bạn không cần phải quản lý quy trình nhập khẩu nhưng khách hàng sẽ phải trả chi phí ngoài dự kiến và các lô hàng có thể bị hoãn hoặc trả lại.

Bạn chịu trách nhiệm về quyết định áp dụng điều khoản incoterms nào nhưng với hầu hết các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, bạn có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng khách hàng của bạn biết về tất cả các khoản phí và thuế họ có thể phải chịu.

Mã HS là gì? Làm cách nào để áp dụng?

Mã Hệ thống hài hòa (HS) là cách xác định sản phẩm được vận chuyển quốc tế để áp dụng thuế và biểu thuế chính xác cho lô hàng. Tổ chức Hải quan Thế giới có tài liệu để tìm hiểu thêm về hệ thống này và bạn có thể tìm kiếm để xem mã HS của sản phẩm tại đây.

Khi biết mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm mã HS vào trang quản trị Shopify.

Tôi cần biết thông tin gì về thay đổi thuế GTGT tại Liên minh châu Âu?

Nếu bán hàng cho khách hàng tại Liên minh châu Âu, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thu thuế GTGT. Nếu đang ở ngoài Liên minh châu Âu và bán hàng cho khách hàng trong Liên minh châu Âu, bạn không phải thu thuế GTGT đối với đơn hàng dưới 22 EUR. Nếu bạn không chắc chắn về việc có cần thu thuế GTGT đối với khách hàng tại Liên minh châu Âu hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia hoặc vùng của khách hàng hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau ngày 01 tháng 07 năm 2021, đơn hàng từ dưới 150 EUR bị áp thuế GTGT và đơn hàng trên 150 EUR bị áp thuế GTGT nhập khẩu và thuế. Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Để giúp đơn giản hóa quá trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS). Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký IOSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí