Brexit กับภาษีของสหราชอาณาจักร

ช่วงการเปลี่ยนผ่าน Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้คุณต้องตรวจสอบและอัปเดตกระบวนการทางภาษีของคุณหากคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผู้ขายในสหราชอาณาจักร - คุณเป็นผู้ขายที่มีธุรกิจอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • ผู้ขายในสหภาพยุโรป - คุณเป็นผู้ขายที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร
 • ผู้ขายนอกสหภาพยุโรป - คุณเป็นผู้ขายที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศนอกสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

หากคุณเป็นผู้ขายในสหราชอาณาจักรที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายในสหภาพยุโรปที่ขายสินค้าให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในหลายแง่มุม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2021 กฎหมายใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ขายในสหภาพยุโรปและผู้ขายนอกสหภาพยุโรปที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร

ผู้ขายในสหภาพยุโรปจะได้รับประโยชน์จากขั้นตอนง่ายๆ ที่ทำให้ผู้ขายไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าให้ลูกค้าในประเทศสมาชิกอื่น เว้นเสียแต่ว่าการขายให้แก่ลูกค้าในรัฐสมาชิกนั้นจะมีมูลค่าเกินขีดจำกัดที่กำหนด หากไม่เกินขีดจำกัดนี้ ผู้ขายเพียงแค่ต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคของผู้ขายเท่านั้น หรืออาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดเลย

หลังจากช่วงการเปลี่ยนผ่าน ผู้ขายในสหราชอาณาจักรที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป และผู้ขายในสหภาพยุโรปที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถใช้งานขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ได้ ผู้ขายที่ขายสินค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศในสหภาพยุโรปอาจต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดสำหรับผู้ขายในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนอกสหภาพยุโรป
ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนด
สหราชอาณาจักร การขายสินค้าจากผู้ขายในสหราชอาณาจักรไปยังลูกค้าในสหภาพยุโรปได้กลายเป็นการส่งออก (การส่งสินค้าจากประเทศหรือสหภาพศุลกากรไปยังนอกประเทศหรือสหภาพศุลกากร) แทนที่จะเป็นการจัดส่ง (การส่งสินค้าจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหนึ่งไปยังอีกรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป)

ผู้ขายในสหราชอาณาจักรอาจต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในสหภาพยุโรป

หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอาจมีการกำหนดให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ห่วงโซ่อุปทานของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และตำแหน่งที่จัดส่งสินค้า
สหภาพยุโรป การขายสินค้าจากผู้ขายในสหภาพยุโรปให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรได้กลายเป็นการนำเข้า (การรับสินค้าจากนอกประเทศหรือสหภาพศุลกากรเข้ามาในประเทศหรือสหภาพศุลกากร) แทนที่จะเป็นการซื้อ (การรับสินค้าจากรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามายังยังรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกแห่ง)

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
 • ภายใต้กฎหมายใหม่ คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรหากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
 • สำหรับการขายสินค้าที่ราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรแล้ว จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้นให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ โดยลูกค้าของคุณจะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรในขณะที่มีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร
นอกสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ของสหราชอาณาจักรที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2021 มีผลบังคับใช้กับการขายสินค้าที่ผู้ขายนอกสหภาพยุโรปขายให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ผู้ขายนอกสหภาพยุโรปที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรอาจต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร

กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
 • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
 • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ และลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อมีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์เหนือ

ภายใต้ Brexit ไอร์แลนด์เหนือ (NI) ได้ใช้สถานะแบบสองชั้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบการจัดเก็บภาษีของทั้งสหภาพยุโรปและของสหราชอาณาจักร

หากคุณใช้การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณโดยอิงจากต้นทางของคำสั่งซื้อและปลายทางของคำสั่งซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรจะใช้กับคำสั่งซื้อจากภายในสหราชอาณาจักรที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าในภาคเหนือของไอร์แลนด์ ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปจะใช้กับคำสั่งซื้อจากภายในสหภาพยุโรปที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าใน NI

แอปพลิเคชันภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ
ต้นทางของคำสั่งซื้อ ปลายทางของคำสั่งซื้อ คำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์เหนือ หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร
สหภาพยุโรป ไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์เหนือ หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร
สหภาพยุโรป หากคุณทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับต้นทุนของคำสั่งซื้อ และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรของคุณ

 • หากคุณไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร และคำสั่งซื้อดังกล่าวเกิน 135 ปอนด์สเตอร์ลิง จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร และคำสั่งซื้อเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์เหนือ
 • หากคุณจดทะเบียน One Stop Shop (OSS) ในสหภาพยุโรปหรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์เหนือ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสหราชอาณาจักร
 • หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปในอัตราท้องถิ่น
 • หากคุณไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
สหภาพยุโรป หากคุณทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เกณฑ์ของแต่ละประเทศจะไม่มีผลอีกต่อไป และจะมีเพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้กับทั้งสหภาพยุโรป

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่
  • หากยอดขายรวมของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปทั้งหมดมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ยูโร คุณต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราภูมิภาคของคุณ
  • หากยอดขายรวมของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร คุณต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณสำหรับการขายในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด

แผน One-Stop Shop (OSS) ใหม่จะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป โดยแผน OSS นี้จะทำให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ แทนที่จะต้องลงทะเบียนกับแต่ละรัฐสมาชิก

ผู้ขายที่มีตำแหน่งที่ตั้งในไอร์แลนด์เหนือใช้แผน OSS ไม่ใช่ Import One-Stop Shop (IOSS)

การอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ

การเปลี่ยนแปลง้ี่คุณต้องดำเนินการขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการภาษีที่คุณใช้อยู่

การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน

หากคุณใช้การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน การลงทะเบียนที่มีอยู่ของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ระบบจะไม่เพิ่มการลงทะเบียนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในประเทศอื่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องลงทะเบียนที่ใด ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

การตั้งค่าภาษีแบบดั้งเดิม

หากคุณยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน การตั้งค่าภาษีที่มีอยู่ของคุณจะไม่ได้รับการอัปเดต หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียนหรืออัปเดตอัตราภาษีของคุณด้วยตนเอง การอัปเดตเป็นการคำนวณภาษีตามการลงทะเบียนจะมีผลถาวรและไม่สามารถเลิกทำได้

บริการด้านภาษี

หากคุณใช้ Avalara ในการจัดการภาษีของ คุณระบบจะอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ระบบจะไม่เพิ่มการลงทะเบียนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องลงทะเบียนหรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Avalara

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brexit ได้จากที่ใด

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ GOV.UK ก็มีประกาศให้อ่านจำนวนมาก รวมถึงคู่มือการเปลี่ยนผ่านที่คุณสามารถใช้อ้างอิงได้

ตัวแทนทางการเงินคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

ตัวแทนทางการเงินคือบริษัทหรือบุคคลในท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของคุณเมื่อติดต่อกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ พวกเขามีหน้าที่จัดการการรายงานภาษีของคุณและจัดการหนี้สินภาษีมูลค่าเพิ่มในบางกรณี

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศกำหนดให้คุณต้องมีตัวแทนในพื้นที่หากธุรกิจของคุณไม่ได้อยู่ในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปและขายสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่นั้น หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2021 ผู้ขายในสหราชอาณาจักรอาจจำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนทางการเงินเมื่อขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศเท่านั้นที่กำหนดให้ต้องมีตัวแทนทางการเงิน และข้อกำหนดอาจมีการผ่อนปรนมากกว่าสำหรับผู้ขายอีคอมเมิร์ซ

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องการแต่งตั้งตัวแทนทางการเงินในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลข EORI ใหม่หรือไม่

แล้วแต่กรณี หมายเลขลงทะเบียนและระบุตัวตนในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ (EORI) คือรหัส ID ที่ใช้ในการติดตามและลงทะเบียนขออนุมัติภาษีศุลกากร การพิจารณาอนุมัติ และการตัดสินใจต่างๆ โดยก่อนหน้านี้เราสามารถใช้หมายเลข EORI หนึ่งหมายเลขสำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสหราชอาณาจักรและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ได้ แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2021 จะต้องใช้หมายเลข EORI ของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปแยกกัน

หากคุณนำเข้าสินค้าไปยังสหภาพยุโรปแต่ยังไม่มีหมายเลข EORI หรือหากคุณมีหมายเลข EORI เริ่มต้นด้วย GB ซึ่งออกโดยสหราชอาณาจักร คุณจะต้องลงทะเบียนขอหมายเลข EORI สำหรับสหภาพยุโรป หากคุณจำเป็นต้องขอหมายเลข EORI สำหรับรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของคุณ

หากคุณนำเข้าสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีหมายเลข EORI หรือหากคุณมีหมายเลข EORI ที่ออกโดยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ คุณจะต้องลงทะเบียนขอหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักรที่หน่วยงานสรรพากรและศุลกากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องมีหมายเลข EORI ใหม่หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฉันขายสินค้าดิจิทัล ฉันจะได้รับผลกระทบหรือไม่

แล้วแต่กรณี แผนภาษีมูลค่าเพิ่ม Mini One Stop Shop (MOSS) มีตัวเลือกสองแบบ ได้แก่ แผนสหภาพที่ให้บริการสำหรับธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นในสหภาพยุโรปหรือมีหนึ่งสาขาในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นอย่างน้อย และแผนนอกสหภาพที่ให้บริการสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในสหภาพยุโรปและไม่มีสาขาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

หากคุณใช้งานแผน MOSS เพื่อขายสินค้าดิจิทัล ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่นเพื่อกำหนดวิธีการลงทะเบียนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรได้อย่างไรหากการสั่งซื้อนั้นเกิน 135 ปอนด์สเตอร์ลิง

หากคุณต้องเรียกเก็บภาษีจากทุกคำสั่งซื้อที่สั่งจากสหราชอาณาจักร รวมถึงคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิงด้วย ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

คุณไม่สามารถใช้การกำหนดภาษีเองเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าเกิน 135 ปอนด์สเตอร์ลิงได้

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือไม่

อาจต้องเปลี่ยน หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2021 คุณจะสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของคุณได้เมื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งข้อกำหนดด้านการค้าระหว่างประเทศหรือ Incoterms ยอดนิยมสองอย่างได้แก่:

 • การชำระภาษีที่จัดส่งแล้ว (DDP) ข้อกำหนดนี้กำหนดให้ผู้ขายรับผิดชอบต่อต้นทุนในการนำเข้าใดๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรที่อาจต้องชำระเมื่อมีการขนส่งข้ามพรมแดน ตัวเลือกนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่ไม่คาดคิดในใบเสร็จของสินค้า แต่ DDP ก็กำหนดให้คุณจัดการกระบวนการนำเข้าเอง และอาจทำให้เกิดภาระผูกพันในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • การจัดส่งถึงที่ (DAP) หรือที่เรียกว่าการจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร (DDU) คำนี้หมายความว่า ผู้ขายจะรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเท่านั้นและกำหนดให้ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี ตัวเลือกนี้อาจทำให้คุณไม่สามารถจัดการกระบวนการนำเข้าได้แต่ DAP จะสร้างต้นทุนที่ไม่คาดคิดให้แก่ลูกค้าของคุณ และอาจส่งผลให้การจัดส่งล่าช้าหรือมีการคืนสินค้าได้

คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้ Incoterms แบบใด แต่สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ คุณจะต้องแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบถึงค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดที่พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบ

รหัส HS คืออะไร ฉันจะเพิ่มรหัสนี้ได้อย่างไร

พิกัดศุลกากร (HS) คือวิธีการระบุสินค้าที่จัดส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ ในการจัดส่งได้อย่างถูกต้อง องค์การศุลกากรโลกมีแหล่งข้อมูลสำหรับดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนี้ และคุณสามารถค้นหาพิกัดศุลกากรของสินค้าของคุณได้ที่นี่

เมื่อคุณรู้รหัส HS ของสินค้า คุณจะสามารถเพิ่มรหัสดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป

หากคุณขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะนี้ หากคุณอยู่นอกสหภาพยุโรปและคุณขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณจะไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 22 EUR หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าในสหภาพยุโรปหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีในประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือต่ำกว่า 150 EUR จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 EUR จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งในขั้นตอนการจัดส่ง

เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี