Quản lý thuế tại Hoa Kỳ

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Hoa Kỳ. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Sau khi cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế tại Hoa Kỳ mới, bạn có thể quản lý cài đặt thuế, bao gồm đăng ký, ghi đè và miễn trừ thuế cho khách hàng.

Quản lý vùng nơi bạn đăng ký

Bạn có thể chỉnh sửa đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào để thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Hoa Kỳ, nhấp vào Set up (Thiết lập) hoặc Edit (Chỉnh sửa).
 3. Trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế), nhấp vào Add tax registration (Thêm đăng ký thuế) hoặc nhấp vào nút ... bên cạnh vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Cập nhật vùng và số tài khoản.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ghi đè thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm

Tạo thông tin ghi đè cho sản phẩm là quy trình gồm hai bước. Trước tiên, bạn tạo một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có thuế suất khác nhau. Sau đó, bạn chỉ định vùng thông tin ghi đè áp dụng và mức thuế suất.

Để xem thông tin chi tiết về bộ sưu tập, tham khảo Bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bộ sưu tập:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập), rồi nhập tên cho bộ sưu tập.
  3. Trong mục Collection type (Loại bộ sưu tập), chọn Manual (Thủ công)
  4. Nhấp vào Save collection (Lưu bộ sưu tập).
 2. Tạo thông tin ghi đè:

  1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh Hoa Kỳ.
  3. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a product override (Thêm thông tin ghi đè về sản phẩm).
  4. Chọn bộ sưu tập.
  5. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
  6. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập trong vùng đó.
  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo thông tin ghi đè về thuế vận chuyển

Có thể ghi đè các khoản thuế đối với phí vận chuyển. Thao tác này sẽ có hiệu lực bất kể bạn đã có chính sách thuế trên trang Thuế hay chưa.

Các bước thực hiện

 1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh Hoa Kỳ.
 3. Trong mục Tax overrides (Thông tin ghi đè về thuế), nhấp vào Add a shipping override (Thêm thông tin ghi đè về vận chuyển).
 4. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
 5. Nhập thuế suất vận chuyển tại vùng đó.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax calculations (Tính toán thuế), chọn tùy chọn áp dụng.

Làm tròn thuế

Trước đây, tiền thuế được làm tròn theo hóa đơn. Điều này có nghĩa tổng giá trị thuế được tính bằng cách cộng giá của mọi mặt hàng trong đơn hàng, áp thuế suất cho tổng phụ đơn hàng và làm tròn kết quả.

Sau khi bạn đã cập nhật cài đặt để sử dụng tính năng thuế bán hàng tại Hoa Kỳ mới, số tiền thuế sẽ được làm tròn theo mục hàng. Điều này có nghĩa là tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng mục hàng trong đơn hàng, làm tròn kết quả và sau đó cộng những tổng phụ này để cho ra tổng giá trị của đơn hàng.

Lý do cho sự thay đổi này là làm tròn theo mục hàng để có thể giúp áp nhiều loại thuế suất khác nhau hoặc kết hợp giữa các sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế.

Ví dụ

Giả sử một khách hàng đặt 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 USD và phải chịu 13% thuế. Thuế mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99 USD) với thuế suất (0,13) để được kết quả 1,9487 USD.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại và tổng được làm tròn. Trong ví dụ này, tổng giá trị đã cộng là 81,8454 USD, được làm tròn thành 81,85 USD.

Shopify hiện nay làm tròn tiền thuế theo mục hàng, nghĩa là tiền thuế được làm tròn cho từng sản phẩm. Tiền thuế mặt hàng trị giá 1,9487 USD được làm tròn thành 1,95 USD, sau đó được cộng vào cùng nhau để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 81,90 USD.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí