Nhãn Shopify Shipping

Nếu bạn sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể mua nhãn vận chuyển khi thực hiện đơn hàng trong Shopify. Nếu địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn không đặt tại Hoa Kỳ, Canada hoặc Úc, sử dụng ứng dụng nhãn vận chuyển để thay thế.

Trước khi mua nhãn, hãy đảm bảo tài khoản Shopify của bạn được thiết lập để sử dụng Shopify Shipping.

Sau khi mua nhãn, bạn có thể in hoặc vô hiệu hóa nhãn đó từ trang đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí