Hãng vận chuyển

Mỗi hãng vận chuyển có chính sách, nguồn lực và yêu cầu khác nhau. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin cụ thể của hãng vận chuyển bạn mua nhãn để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc các khoản phí không cần thiết.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển qua Shopify Shipping thường hiển thị thời gian vận chuyển dự kiến bên cạnh phí giao hàng, tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian xử lý. Để biết thêm thông tin về thời gian xử lý, tham khảo Tìm hiểu và giảm thời gian xử lý. Để biết thêm thông tin về cách thông báo cho khách hàng về thời gian xử lý, tham khảo Ấn định thời gian xử lý.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí