Hãng vận chuyển Shopify Shipping

Mỗi hãng vận chuyển có chính sách, nguồn lực và yêu cầu khác nhau. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin cụ thể của hãng vận chuyển bạn mua nhãn để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc các khoản phí không cần thiết.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển qua Shopify Shipping thường hiển thị thời gian trung chuyển dự kiến bên cạnh phí vận chuyển ở trang thanh toán, nhưng thời gian này không bao gồm thời gian xử lý. Bạn có thể hiển thị ngày giao hàng ở trang thanh toán bao gồm thời gian xử lý và thời gian trung chuyển. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Đặt ngày giao hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí