Quản lý nhãn Shopify Shipping

Sau khi mua nhãn Shopify Shipping trên trang quản trị Shopify, bạn có thể quản lý nhãn vận chuyển trên trang Nhãn vận chuyển.

Bạn có thể quản lý nhãn vận chuyển bằng những cách sau:

  • in và in lại từng nhãn vận chuyển riêng lẻ hoặc hàng loạt
  • hủy giá trị từng nhãn vận chuyển riêng lẻ hoặc hàng loạt
  • theo dõi trạng thái giao hàng của lô hàng
  • hẹn lịch để hãng vận chuyển đến lấy hàng đối với nhãn vận chuyển đủ điều kiện
  • tạo và in bản kê khai cho nhãn vận chuyển đủ điều kiện

Để in nhãn vận chuyển, bạn cần sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được Shopify hỗ trợ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí