Thêm mã HS cho sản phẩm

Nếu bạn gửi hàng đi quốc tế thì từng sản phẩm phải có mã HS.

Mã HS là mã thương mại quốc tế thường có sáu chữ số và được dùng để mô tả sản phẩm. Khi thêm mã HS cho sản phẩm, bạn sẽ tránh được các hình phạt về không tuân thủ, hàng kẹt tại biên giới, sản phẩm bị tịch thu hoặc từ chối nhập hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống mã HS qua các tài liệu sau:

Thêm mã HS khi mua nhãn

Nếu chưa thêm mã HS cho sản phẩm thì bạn có thể thêm mã khi mua nhãn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.
 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).
 4. Trong mục MẶT HÀNg, nhấp vào Chỉnh sửa thông tin hải quan.
 5. Thêm mã HS cho từng mặt hàng.
 6. Không bắt buộc: Chọn Lưu thông tin vận chuyển vào chi tiết sản phẩm để cập nhật sản phẩm có mã HS.
 7. Trong mục Cập nhật tờ khai hải quan, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Cập nhật nhiều đơn hàng
  • Chỉ đơn hàng này
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm mã HS trên trang sản phẩm

Nếu bạn không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và không biết mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm mã HS ngay trên trang sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Vận chuyển , nhấp vào Thêm thông tin hải quan.

 4. Trong trường Mã Hệ thống hài hòa (HS), nhập mã HS. Nếu không có mã HS của sản phẩm, hãy bắt đầu nhập mô tả sản phẩm để tìm mã phù hợp.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm mã HS bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Nếu bạn không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và đã biết mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 4. Nhấp vào Cột.

 5. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Mã hệ thống hài hòa.

 6. Chỉnh sửa sản phẩm nếu cần, rồi nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí