Digital Downloads

Với ứng dụng Digital Downloads của Shopify, bạn có thể tải lên các tệp kỹ thuật số như video, bài hát và tranh đồ họa làm sản phẩm trong cửa hàng. Khi mua sản phẩm có tệp kỹ thuật số, khách hàng sẽ nhận được liên kết để tải xuống tệp.

Ba mục chính trong ứng dụng Digital Downloads là:

 • Trang quản trị - Xem, chỉnh sửa, lọc và đính kèm tệp kỹ thuật số vào sản phẩm.
 • Đơn hàng - Xem tất cả các đơn hàng chứa sản phẩm kỹ thuật số được mua qua cửa hàng.
 • Cài đặt - Cá nhân hóa mẫu email và tùy chọn thanh toán.

Cài đặt ứng dụng Digital Downloads

 1. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Thêm sản phẩm kỹ thuật số

Để thêm sản phẩm kỹ thuật số vào cửa hàng trực tuyến, trước tiên, bạn cần tạo sản phẩm, sau đó quay lại ứng dụng Digital Dowloads để thêm tệp kỹ thuật số vào trang thông tin chi tiết của sản phẩm.

Bạn chỉ có thể thêm một tệp cho mỗi mẫu mã. Bạn có thể dùng tệp .zip hoặc định dạng tệp lưu trữ khác để gộp nhiều tệp với nhau dưới một tên tệp duy nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Add product (Thêm sản phẩm).
 3. Nhập thông tin cho sản phẩm kỹ thuật số như Tiêu đề, Mô tảGiá.
 4. Không bắt buộc: Nếu sản phẩm của bạn chỉ là sản phẩm kỹ thuật số thì trong tiêu đề Vận chuyển, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh mục Đây là sản phẩm hiện vật.
 5. Không bắt buộc: Để tạm ngừng hiển thị sản phẩm cho đến khi bạn thêm tệp kỹ thuật số, trong mục Trạng thái sản phẩm, nhấp vào menu thả xuống rồi nhấp vào Bản nháp.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Bên dưới tiêu đề sản phẩm, nhấp vào More actions (Thao tác khác).
 8. Nhấp vào Thêm tệp kỹ thuật số. Khi đó, bạn sẽ chuyển đến trang ứng dụng Digital Downloads.
 9. Nhấp vào Thêm tệp bên cạnh từng mẫu mã để tải lên các tệp cho mọi mẫu mã cần tệp.
 10. Chọn tệp bạn muốn thêm vào sản phẩm này.
 11. Nhấp vào Publish (Đăng).
 12. Không bắt buộc: Để hiển thị lại sản phẩm, nhấp vào Xem trong trang quản trị Shopify, sau đó trong mục Trạng thái sản phẩm, nhấp vào menu thả xuống rồi nhấp vào Đang hoạt động rồi nhấp vào Lưu.

Thêm tệp kỹ thuật số vào sản phẩm hiện có

Bên cạnh việc tạo sản phẩm kỹ thuật số, bạn có thể thêm bản tải xuống điện tử vào sản phẩm đã có trong cửa hàng trực tuyến. Trong đó bao gồm sản phẩm hiện vật. Ví dụ: Nếu bán đĩa than, bạn có thể sử dụng ứng dụng Digital Downloads để thêm bản MP3 của album, giúp khách hàng có thể tải xuống.

Bạn chỉ có thể thêm một tệp cho mỗi mẫu mã. Bạn có thể dùng tệp .zip hoặc định dạng tệp lưu trữ khác có thể gộp nhiều tệp với nhau dưới một tên tệp duy nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tiêu đề sản phẩm bạn muốn thêm tệp kỹ thuật số.
 3. Bên dưới tiêu đề sản phẩm, nhấp vào More actions (Thao tác khác).
 4. Nhấp vào Thêm tệp kỹ thuật số. Khi đó, bạn sẽ chuyển đến trang ứng dụng Digital Downloads.
 5. Nhấp vào Thêm tệp bên cạnh từng mẫu mã để tải lên các tệp cho mọi mẫu mã cần tệp.
 6. Chọn tệp bạn muốn thêm.
 7. Nhấp vào Publish (Đăng).

Điều chỉnh cài đặt thực hiện đối với sản phẩm kỹ thuật số

Bạn có thể xem lại tệp kỹ thuật số và điều chỉnh cài đặt thực hiện bằng cách nhấp vào sản phẩm trên trang quản trị ứng dụng Digital Downloads. Để chỉnh sửa cài đặt thực hiện đơn hàng, bạn cần thêm tệp kỹ thuật số.

Các tùy chọn thực hiện sản phẩm kỹ thuật bao gồm:

 • Tự động tạo thao tác thực hiện - Nếu chọn tùy chọn này, sau khi thanh toán thành công, khách hàng mua sản phẩm này sẽ tự động nhận được email chứa liên kết tải xuống và đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện. Sử dụng tùy chọn này cho các sản phẩm thuần kỹ thuật số như MP3 hoặc PDF.

 • Tạo thao tác thực hiện theo cách thủ công - Nếu chọn tùy chọn này, bạn cần tự đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện trước khi liên kết tải xuống được gửi qua email cho khách hàng. Sử dụng tùy chọn này khi sản phẩm kết hợp các sản phẩm kỹ thuật số và hiện vật như đĩa than kèm theo tệp tải xuống MP3.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Digital Downloads, nhấp vào Trang quản trị.
 2. Nhấp vào sản phẩm kỹ thuật số bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Thực hiện bên cạnh mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tùy chọn thực hiện mà bạn muốn.
 5. Nhấp vào Áp dụng
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu sản phẩm của bạn có cả thành phần hiện vật và thành phần kỹ thuật số và bạn đã thiết lập thực hiện tự động cho tệp kỹ thuật số, thì tệp kỹ thuật số sẽ tự động được gửi và đánh dấu là đã thực hiện trong ứng dụng Digital Downloads. Quá trình thực hiện thành phần hiện vật của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào cài đặt thực hiện sản phẩm hiện vật của bạn.

Gửi tệp kỹ thuật số theo cách thủ công

Nếu muốn sử dụng tính năng Thực hiện thủ công, bạn có thể gửi cho khách hàng liên kết tải xuống thủ công qua email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Digital Downloads, nhấp vào Trang quản trị.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm kỹ thuật số bạn muốn tạo liên kết tải xuống.
 3. Nhấp vào Tạo liên kết tải xuống.
 4. Không bắt buộc: Chọn mẫu mã để tạo liên kết tải xuống và nhấp vào Tạo.
 5. Khi đã tạo URL, nhấp vào Sao chép liên kết bên cạnh URL.

Bạn có thể gửi liên kết đã sao chép cho khách hàng qua email. Liên kết này cho phép khách hàng tải xuống tệp kỹ thuật số một cách an toàn.

Đặt giới hạn tải xuống

Bạn có thể xem lại tệp kỹ thuật số và đặt giới hạn tải xuống trong trang ứng dụng Digital Downloads. Giới hạn tải xuống sẽ giới hạn số lần tải xuống sản phẩm kỹ thuật số của khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Digital Downloads, nhấp vào Trang quản trị.
 2. Nhấp vào sản phẩm kỹ thuật số bạn muốn đặt giới hạn tải xuống.
 3. Nhấp vào Thực hiện bên cạnh mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong phần GIỚI HẠN TẢI XUỐNG, nhập số lần bạn cho phép khách hàng tải xuống tệp này. Ví dụ: Nếu bạn nhập 2 thì khách hàng có thể tải xuống tệp hai lần.
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Lọc sản phẩm trên trang quản trị

Trên trang quản trị của ứng dụng Digital Downloads, bạn có thể lọc sản phẩm theo cách sản phẩm có thêm tệp kỹ thuật số hay không.

 1. Trong trang quản trị của ứng dụng Digital Download, nhấp vào Lọc tệp kỹ thuật số.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Nhấp vào Có tệp kỹ thuật số để chỉ hiển thị sản phẩm có tệp kỹ thuật số.
  • Nhấp vào Không có tệp kỹ thuật số để chỉ hiển thị những sản phẩm không có tệp kỹ thuật số.
  • Nhấp vào Hiển thị tất cả để xem danh sách tất cả sản phẩm.

Sửa đổi đơn hàng trong Digital Downloads

Mục Đơn hàng cung cấp cho bạn tổng quan về tất cả các đơn hàng chứa tải xuống bản điện tử đã được mua qua cửa hàng. Mục này cho bạn biết:

 • mã số đơn hàng
 • ngày giờ
 • tên khách hàng
 • email của khách hàng
 • số lần tải xuống của mỗi đơn hàng

Tương tự như trang Đơn hàng trong trang quản trị, bạn có thể nhấp vào từng mục nhập để xem thông tin chi tiết về đơn hàng đó.

Mỗi đơn hàng cho bạn biết:

 • tên khách hàng
 • email của khách hàng
 • tùy chọn cập nhật địa chỉ email khách hàng
 • tùy chọn gửi lại email thực hiện

Mục Đơn hàng cũng cho bạn biết thời gian tải xuống hoàn tất, IP của khách hàng cũng như trình duyệt và hệ điều hành được dùng để tải xuống mặt hàng kỹ thuật số.

Gửi lại liên kết tải xuống

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Digital Downloads.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn hàng.

 5. Nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn mở lại liên kết tải xuống.

 6. Nhấp vào Gửi lại email tải xuống.

Hủy liên kết tải xuống

Bạn có thể hủy kích hoạt liên kết tải xuống của khách hàng để không cho khách hàng tải xuống sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Digital Downloads.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn hàng.

 5. Nhấp vào mã đơn hàng bạn muốn hủy liên kết tải xuống.

 6. Bên dưới tiêu đề Chi tiết tải xuống, nhấp vào Hủy.

Nếu bạn muốn cho phép khách hàng tải xuống sản phẩm kỹ thuật số lần nữa, quay lại trang đơn hàng trong ứng dụng Digital Downloads và nhấp vào Kích hoạt dưới tiêu đề Chi tiết tải xuống.

Xuất tệp CSV của đơn hàng

Tùy chọn xuất tệp CSV nằm ở cuối trang Đơn hàng tạo tệp bảng tính chứa tất cả đơn hàng kỹ thuật số đã được ứng dụng xử lý. Vì thế, ngay cả khi khách hàng chưa tải xuống sản phẩm, bản ghi của đơn hàng vẫn nằm trong báo cáo này.

Báo cáo bao gồm:

 • ngày giờ đặt hàng
 • số lần tải xuống
 • địa chỉ email của khách hàng
 • tên khách hàng
 • mã ID thanh toán liên kết với đơn hàng
 • họ khách hàng
 • tổng số mục hàng trong đơn hàng
 • tổng giá trị đơn hàng (bao gồm phí vận chuyển và thuế)
 • SKU trong đơn hàng
 • mã đơn hàng (được liệt kê dưới dạng tiêu đề)
 • ngày cập nhật gần nhất

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Digital Downloads.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn hàng.

 5. Nhấp vào Export your orders (Xuất dữ liệu về đơn hàng).

Chỉnh sửa mẫu email

Mục Settings (Cài đặt) cho bạn biết các phương thức cá nhân hóa email bạn gửi đến khách hàng. Có hai mẫu email đi kèm với sản phẩm kỹ thuật số:

 • Tải xuống sẵn sàng. Khách hàng nhận được email này khi sản phẩm kỹ thuật số của họ đã sẵn sàng để tải xuống.
 • Tệp đính kèm đã cập nhật. Khách hàng nhận được email này khi sản phẩm kỹ thuật số họ mua được cập nhật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Digital Downloads.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào tên của mẫu email bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Thực hiện thay đổi như mong muốn.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị liên kết tải xuống trong trang thanh toán

Bạn có thể cài đặt để khách hàng có thể hoặc không thể trực tiếp tải xuống sản phẩm kỹ thuật số trong trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Digital Downloads.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 • Nếu bạn chọn hộp bên cạnh Display download link on checkout page (Hiển thị liên kết tải xuống trong trang thanh toán), khách hàng sẽ thấy liên kết Download now (Tải xuống ngay) trên trang xác nhận đơn hàng. Khách hàng cũng sẽ nhận được email có thể tải xuống tệp.

 • Nếu bạn bỏ chọn hộp bên cạnh Display download link on checkout page (Hiển thị liên kết tải xuống trên trang thanh toán), khách hàng sẽ không nhìn thấy liên kết Tải xuống ngay trên trang xác nhận đơn hàng. Thay vào đó, họ sẽ nhận được email để tải tệp này xuống.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa tệp kỹ thuật số

Bạn có thể xóa tệp kỹ thuật số trong ứng dụng Digital Downloads.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Digital Downloads , nhấp vào Trang quản trị.
 2. Nhấp vào sản phẩm có tệp bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng .
 4. Nhấp vào Delete (Xóa).
 5. Không bắt buộc: Nếu sản phẩm đã được đăng thì hãy đảm bảo bạn muốn xóa tệp thì mới nhấp vào Xóa.

Thay thế tệp kỹ thuật số

Bạn có thể sẽ muốn thay thế tệp kỹ thuật số trước hoặc sau khi đăng và bán cho khách hàng. Ví dụ: Nếu bạn bán tệp .PDF cho một kiểu dáng đan len và phát hiện có lỗi trong mẫu, bạn có thể sẽ cần tải lên tệp .PDF mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Digital Downloads , nhấp vào Trang quản trị.
 2. Nhấp vào sản phẩm có tệp bạn muốn thay thế.
 3. Nhấp vào biểu tượng .
 4. Nhấp vào Thay thế.
 5. Chọn tệp bạn muốn dùng để thay thế tệp hiện tại
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Câu hỏi thường gặp về Digital Downloads

Tôi có thể tải lên tệp có kích thước tối đa bao nhiêu?

Kích cỡ tệp tối đa là 5 GB. Có thể mất nhiều thời gian để tải lên các tệp lớn vì nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet ưu tiên lượt tải xuống.

Tôi có thể tải lên nhiều tệp cho cùng một sản phẩm không?

Không. Bạn chỉ có thể tải lên một tệp cho mỗi sản phẩm. Nếu cần thêm nhiều tệp kỹ thuật số hơn, bạn có thể sử dụng tệp .zip hoặc loại tệp lưu trữ khác có thể chứa nhiều tệp bên trong. Bạn không thể tải lên thư mục tệp.

Tôi có thể giới hạn số lần khách hàng được tải sản phẩm xuống không?

Có. Bạn có thể giới hạn số lần tải xuống sản phẩm của mỗi khách hàng. Cài đặt giới hạn này trong mục cài đặt sản phẩm trên Trang quản trị. Để bỏ giới hạn tải xuống, đặt giới hạn thành 0 (không). Xem Đặt giới hạn tải xuống.

Xóa sản phẩm kỹ thuật số bằng cách nào?

Nếu xóa sản phẩm kỹ thuật số khỏi các sản phẩm trong trang quản trị, bạn cũng cần xóa sản phẩm đó khỏi ứng dụng Digital Downloads.

Có giới hạn băng thông cho một lượt tải xuống không?

Không. Thống kê băng thông trong menu chính của ứng dụng chỉ để tham khảo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí