Ví dụ về tập lệnh mục hàng

Tập lệnh mục hàng ảnh hưởng đến các mặt hàng trong giỏ hàng và có thể thay đổi thuộc tính và giá của mặt hàng. Các tập lệnh này chạy mỗi lần thuộc tính giỏ hàng thay đổi, như thêm hoặc xóa mặt hàng, thay đổi địa chỉ giao hàng hoặc thêm mã giảm giá.

Để sử dụng mẫu trên trang này, tạo tập lệnh với mẫu trống.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Script Editor.
 2. Nhấp vào Create script (Tạo tập lệnh).
 3. Nhấp vào Mục hàng.
 4. Chọn Blank template (Mẫu trống), rồi nhấp vào Create script (Tạo tập lệnh).
 5. Trong mục Ruby source code (Mã nguồn Ruby), xóa dòng mã mặc định: Output.cart = Input.cart
 6. Sao chép tập lệnh từ trang này và dán vào mục Ruby source code (Mã nguồn Ruby).
 7. Chỉnh sửa mục Customizable Settings (Cài đặt tùy chỉnh) của tập lệnh để hoạt động tại cửa hàng.
 8. Kiểm tra tập lệnh. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thử nghiệm và gỡ lỗi Đoạn mã Shopify.
 9. Sau khi kiểm tra:
  • nhấp vào Save draft (Lưu bản nháp) để lưu bản nháp chưa đăng của tập lệnh hoặc
  • nhấp vào Save and publish (Lưu và đăng) để tạo và đăng đoạn mã.

Ưu đãi giảm giá giỏ hàng được xếp hạng theo mức chi tiêu

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá theo số tiền, tăng theo tổng giá trị mặt hàng trong giỏ hàng của khách. Ưu đãi giảm giá này được chia đều nhất có thể cho từng mặt hàng trong giỏ hàng.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 25 USD trong tổng giá trị nếu khách chi tiêu nhiều hơn 150 USD, giảm 50 USD nếu khách chi tiêu nhiều hơn 300 USD hoặc giảm 75 USD nếu khách chi tiêu nhiều hơn 400 USD.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Cart Discounts by Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to the cart. The
# discount will be spread, as evenly as possible, across all items.
#
# - 'threshold' is the spend amount needed to qualify
# - 'discount_amount' is the dollar discount to apply to the
# cart
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  threshold: 150,
  discount_amount: 25,
  discount_message: 'Spend $150 and get $25 off!',
 },
 {
  threshold: 300,
  discount_amount: 50,
  discount_message: 'Spend $300 and get $50 off!',
 },
 {
  threshold: 400,
  discount_amount: 75,
  discount_message: 'Spend $400 and get $75 off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DollarDiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DollarDiscountApplicator
 def initialize(discount_message)
  @discount_message = discount_message
 end

 def apply(line_item, discount_amount)
  new_line_price = line_item.line_price - discount_amount
  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredCartDiscountBySpendCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to the cart. The
# discount will be spread, as evenly as possible, across all items.
# ================================================================
class TieredCartDiscountBySpendCampaign
 def initialize(tiers)
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
 end

 def run(cart)
  applicable_tier = @tiers.find { |tier| cart.subtotal_price >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }
  return if applicable_tier.nil?

  discount_applicator = DollarDiscountApplicator.new(applicable_tier[:discount_message])
  discount_amount = applicable_tier[:discount_amount]
  items = cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
  self.loop_items(cart, items, discount_amount, discount_applicator)
 end

 def loop_items(cart, line_items, discount_amount, discount_applicator)
  avg_discount = (discount_amount.to_f * (1 / line_items.map(&:quantity).reduce(0, :+))).round(2)
  avg_discount = Money.new(cents: 100) * avg_discount
  discount_amount = Money.new(cents: 100) * discount_amount

  line_items.each_with_index do |line_item, index|
   break if discount_amount <= Money.zero

   line_discount = avg_discount * line_item.quantity

   if discount_amount < line_discount || index == (line_items.size - 1)
    discount_update = line_item.line_price > discount_amount ? discount_amount : line_item.line_price
   else
    discount_update = line_item.line_price > line_discount ? line_discount : line_item.line_price
   end

   discount_amount -= discount_update
   discount_applicator.apply(line_item, discount_update)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredCartDiscountBySpendCampaign.new(SPENDING_THRESHOLDS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá xếp hạng theo mức chi tiêu

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm, tăng theo tổng giá trị của mặt hàng trong giỏ hàng.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% nếu khách chi tiêu từ 30 USD trở lên, giảm 15% nếu khách chi tiêu từ 50 USD trở lên vhoặc 20% nếu khách chi tiêu từ 100 USD trở lên.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Discounts by Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to each item.
#
# - 'threshold' is the spend amount needed to qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  threshold: 30,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: 'Spend $30 and get 10% off!',
 },
 {
  threshold: 50,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 15,
  discount_message: 'Spend $50 and get 15% off!',
 },
 {
  threshold: 100,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 20,
  discount_message: 'Spend $100 and get 20% off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredDiscountBySpendCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) an entered
# threshold, the associated discount is applied to each item.
# ================================================================
class TieredDiscountBySpendCampaign
 def initialize(tiers)
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
 end

 def run(cart)
  applicable_tier = @tiers.find { |tier| cart.subtotal_price >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }
  return if applicable_tier.nil?

  discount_applicator = DiscountApplicator.new(
   applicable_tier[:discount_type],
   applicable_tier[:discount_amount],
   applicable_tier[:discount_message]
  )

  cart.line_items.each do |line_item|
   next if line_item.variant.product.gift_card?
   discount_applicator.apply(line_item)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredDiscountBySpendCampaign.new(SPENDING_THRESHOLDS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá sản phẩm có phân hạng theo số lượng

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá khi khách hàng mua số lượng lớn một sản phẩm cụ thể, với ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm tăng theo số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% mỗi mũ nếu khách mua từ 2 mũ trở lên hoặc giảm 15% nếu khách mua từ 5 mũ trở lên.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Product Discount by Quantity
#
# If the total quantity of matching items is greater than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above) for
# qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'tiers' is a list of tiers where:
# - 'quantity' is the minimum quantity you need to buy to
# qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNT_TIERS = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  tiers: [
   {
    quantity: 2,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 10,
    discount_message: '10% off for 2+',
   },
   {
    quantity: 5,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 15,
    discount_message: '15% off for 5+',
   },
  ],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredProductDiscountByQuantityCampaign
#
# If the total quantity of matching items is greater than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
# ================================================================
class TieredProductDiscountByQuantityCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if applicable_items.nil?

   total_applicable_quantity = applicable_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   tiers = campaign[:tiers].sort_by { |tier| tier[:quantity] }.reverse
   applicable_tier = tiers.find { |tier| tier[:quantity] <= total_applicable_quantity }

   next if applicable_tier.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    applicable_tier[:discount_type],
    applicable_tier[:discount_amount],
    applicable_tier[:discount_message]
   )

   applicable_items.each do |line_item|
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredProductDiscountByQuantityCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNT_TIERS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá sản phẩm xếp hạng theo mức chi tiêu sản phẩm

Sử dụng tập lệnh này để cung cấp ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm tăng theo tổng giá trị của mặt hàng cụ thể trong giỏ hàng.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% nếu khách chi tiêu từ 30 USD trở lên, giảm 15% nếu khách chi tiêu từ 50 USD trở lên và 20% nếu khách chi tiêu từ 100 USD trở lên, nhưng chỉ cho những mặt hàng khớp với thẻ cụ thể.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Tiered Product Discount by Product Spend Threhsold
#
# If the total amount spent on matching items is greather than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'tiers' is a list of tiers where:
# - 'threshold' is the minimum dollar amount needed to
# qualify
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNT_TIERS = [
 {
  product_selector_match_type: :exclude,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag", "another_tag"],
  tiers: [
   {
    threshold: 100,
    discount_type: :percent,
    discount_amount: 10,
    discount_message: 'Spend $100 or more, and get 10% off!',
   },
  ],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# TieredProductDiscountByProductSpendCampaign
#
# If the total amount spent on matching items is greather than (or
# equal to) an entered threshold, the associated discount is
# applied to each matching item.
# ================================================================
class TieredProductDiscountByProductSpendCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   if campaign[:product_selector_type] == :all
    total_applicable_cost = cart.subtotal_price
    applicable_items = cart.line_items
   else
    product_selector = ProductSelector.new(
     campaign[:product_selector_match_type],
     campaign[:product_selector_type],
     campaign[:product_selectors],
    )

    applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

    next if applicable_items.nil?

    total_applicable_cost = applicable_items.map(&:line_price).reduce(Money.zero, :+)
   end

   tiers = campaign[:tiers].sort_by { |tier| tier[:threshold] }.reverse
   applicable_tier = tiers.find { |tier| total_applicable_cost >= (Money.new(cents: 100) * tier[:threshold]) }

   next if applicable_tier.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    applicable_tier[:discount_type],
    applicable_tier[:discount_amount],
    applicable_tier[:discount_message]
   )

   applicable_items.each do |line_item|
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 TieredProductDiscountByProductSpendCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNT_TIERS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Giảm giá sản phẩm

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá cho các mặt hàng cụ thể.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% đối với các mặt hàng được gắn thẻ discounted.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Discount by Product
#
# Any matching item will be discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off tagged products!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountCampaign
#
# Any matching item will be discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Giảm giá sản phẩm bằng mã giảm giá

Sử dụng tập lệnh này để tặng giảm giá cho các mặt hàng cụ thể nếu sử dụng mã giảm giá cụ thể.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% đối với các mặt hàng được gắn thẻ discounted nếu họ sử dụng mã giảm giá DISCOUNT_10.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Discount Code
#
# If any matching discount codes are used, any matching items
# will be discounted by the entered amount.
#
# - 'discount_code_match_type' determines whether the below
# strings should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'discount_codes' is a list of strings to identify discount
# codes
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_DISCOUNT_CODE = [
 {
  discount_code_match_type: :exact,
  discount_codes: ["TESTCODE1", "TESTCODE2"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off tagged products!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountCodeSelector
#
# Finds whether the supplied discount code matches any of the
# entered codes.
# ================================================================
class DiscountCodeSelector
 def initialize(match_type, discount_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @discount_codes = discount_codes.map { |discount_code| discount_code.upcase.strip }
 end

 def match?(discount_code)
  @discount_codes.any? { |code| discount_code.code.upcase.send(@comparator, code) }
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByCodeCampaign
#
# If any matching discount codes are used, any matching items
# will be discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByCodeCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   discount_code_selector = DiscountCodeSelector.new(
    campaign[:discount_code_match_type],
    campaign[:discount_codes]
   )

   next unless discount_code_selector.match?(cart.discount_code)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByCodeCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_DISCOUNT_CODE),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Mua số lượng sản phẩm cụ thể và nhận ưu đãi giảm giá ở lần mua hàng thứ hai

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với một mặt hàng cụ thể khi khách hàng mua nhiều hơn một số lượng nhất định.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm giá 50% đối với mặt hàng thứ tư được gắn thẻ discount khi mua ba mặt hàng được gắn thẻ discount.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy X, Get Y For Z Discount
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number
# of the same matching items with the entered discount applied. For
# example:
#
# "Buy 2 products tagged with 'tag', get another product
# tagged with 'tag' for 10% off"
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above) for
# qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'quantity_to_discount' is the number of products to discount
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
#
# Something to note for the case of running multiple offers is
# that there shouldn't be any overlap between product selection
# as this can lead to extra discounting. For example, you should
# NOT offer "Buy 1 Product X, get 1 50% off", as well as "Buy 2
# Product X, get 1 free"
# ================================================================
BUY_X_GET_Y_FOR_Z = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  quantity_to_buy: 1,
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 50,
  discount_message: 'Buy one item, get the second 50% off!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# BuyXGetYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number
# of the same matching items with the entered discount applied.
# ================================================================
class BuyXGetYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_items = eligible_items.sort_by { |line_item| -line_item.variant.price }
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   quantity_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   bundle_size = quantity_to_buy + quantity_to_discount
   number_of_bundles = (eligible_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / bundle_size).floor
   number_of_discountable_items = number_of_bundles * quantity_to_discount

   next unless number_of_discountable_items > 0

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   self.loop_items(
    discount_applicator, cart, eligible_items, number_of_discountable_items, quantity_to_buy, quantity_to_discount
   )
  end
 end

 def loop_items(discount_applicator, cart, line_items, num_to_discount, quantity_to_buy, quantity_to_discount)
  surplus = 0
  bundle_size = quantity_to_buy + quantity_to_discount

  line_items.each do |line_item|
   line_quantity = line_item.quantity + surplus

   if line_quantity > quantity_to_buy
    bundles_per_line = (line_quantity / bundle_size).floor
    take_quantity = bundles_per_line * quantity_to_discount
    surplus += (line_quantity - (bundle_size * bundles_per_line))

    if line_item.quantity > take_quantity
     discount_item = line_item.split(take: take_quantity)
     discount_applicator.apply(discount_item)
     position = cart.line_items.find_index(line_item)
     cart.line_items.insert(position + 1, discount_item)
     num_to_discount -= take_quantity
    else
     discount_applicator.apply(line_item)
     num_to_discount -= line_item.quantity
    end
   else
    surplus += line_quantity
   end

   break if num_to_discount <= 0
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyXGetYForZCampaign.new(BUY_X_GET_Y_FOR_Z),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Mua theo gói và nhận ưu đãi giảm giá khi mua thêm sản phẩm

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với mặt hàng cụ thể nếu khách hàng đã mua nhiều mặt hàng khác.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng một đôi tất miễn phí khi khách mua cả mũ, áo thun và kính râm.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy Products VWX, get Product Y for Z Discount
#
# Buy a specific bundle of items, get another item at a discount.
# For example:
#
# "Buy a t-shirt, a hat, and sunglasses, get a free pair of socks"
#
# - 'bundle_items' is a list of the items that comprise the
# bundle, where:
# - 'product_id' is the ID of the product
# - 'quantity_needed' is the quantity necessary to complete
# the bundle
# - 'quantity_to_buy' is the number of bundles needed to qualify
# for a discount product
# - 'discount_product_selector_match_type' determines whether we
# look for products that do or don't match the entered
# selectors. Can be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'discount_product_selector_type' determines how qualifying
# products will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'discount_product_selectors' is a list of identifiers (from
# above) for qualifying products. Product/Variant ID lists
# should only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is
# used, this can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_discount' is the number of items to discount
# per offer
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUNDLE_DISCOUNTS = [
 {
  bundle_items: [
   {
    product_id: 1234567890987,
    quantity_needed: 1
   },
   {
    product_id: 1234567890986,
    quantity_needed: 1
   },
  ],
  quantity_to_buy: 1,
  discount_product_selector_match_type: :include,
  discount_product_selector_type: :product_id,
  discount_product_selectors: [1234567890123],
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: "Buy Product VWX, get Product Y for 10% off",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# BundleSelector
#
# Finds any items that are part of the entered bundle and saves
# them.
# ================================================================
class BundleSelector
 def initialize(bundle_items)
  @bundle_items = bundle_items.reduce({}) do |acc, bundle_item|
   acc[bundle_item[:product_id]] = {
    cart_items: [],
    quantity_needed: bundle_item[:quantity_needed],
    total_quantity: 0,
   }

   acc
  end
 end

 def build(cart)
  cart.line_items.each do |line_item|
   next unless @bundle_items[line_item.variant.product.id]

   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:cart_items].push(line_item)
   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:total_quantity] += line_item.quantity
  end

  @bundle_items
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each_with_index do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BundleDiscountCampaign
#
# If the entered bundle is present, the entered discount is
# applied to the entered product.
# ================================================================
class BundleDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   bundle_selector = BundleSelector.new(campaign[:bundle_items])
   bundle_items = bundle_selector.build(cart)

   next if bundle_items.any? do |product_id, product_info|
    product_info[:total_quantity] < product_info[:quantity_needed]
   end

   num_bundles = bundle_items.map do |product_id, product_info|
    (product_info[:total_quantity] / product_info[:quantity_needed])
   end

   num_bundles = num_bundles.min.floor

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:discount_product_selector_match_type],
    campaign[:discount_product_selector_type],
    campaign[:discount_product_selectors],
   )

   discount_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if discount_items.nil?

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, discount_items, (campaign[:quantity_to_discount] * num_bundles))
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BundleDiscountCampaign.new(BUNDLE_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá theo gói

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá khi khách hàng thêm một nhóm sản phẩm nhất định vào giỏ hàng.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 20% khi khách hàng mua áo thun, mũ, và kính râm.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy Products WXY, get Z Discount
#
# Buy a specific bundle of products, get that bundle at a
# discount. For example:
#
# "Buy a t-shirt, a hat, and sunglasses, get 20% off each"
#
# - 'bundle_items' is a list of the items that comprise the
# bundle, where:
# - 'product_id' is the ID of the product
# - 'quantity_needed' is the quantity necessary to complete
# the bundle
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUNDLE_DISCOUNTS = [
 {
  bundle_items: [
   {
    product_id: 1234567890987,
    quantity_needed: 1
   },
   {
    product_id: 1234567890986,
    quantity_needed: 1
   },
  ],
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: "Buy Product X and Product Y, get 10% off!",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# BundleSelector
#
# Finds any items that are part of the entered bundle and saves
# them.
# ================================================================
class BundleSelector
 def initialize(bundle_items)
  @bundle_items = bundle_items.reduce({}) do |acc, bundle_item|
   acc[bundle_item[:product_id]] = {
    cart_items: [],
    quantity_needed: bundle_item[:quantity_needed],
    total_quantity: 0,
   }

   acc
  end
 end

 def build(cart)
  cart.line_items.each do |line_item|
      next if line_item.line_price_changed?
   next unless @bundle_items[line_item.variant.product.id]

   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:cart_items].push(line_item)
   @bundle_items[line_item.variant.product.id][:total_quantity] += line_item.quantity
  end

  @bundle_items
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each_with_index do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BundleDiscountCampaign
#
# If the entered bundle is present, the entered discount is
# applied to each item in the bundle.
# ================================================================
class BundleDiscountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   bundle_selector = BundleSelector.new(campaign[:bundle_items])
   bundle_items = bundle_selector.build(cart)

   next if bundle_items.any? do |product_id, product_info|
    product_info[:total_quantity] < product_info[:quantity_needed]
   end

   num_bundles = bundle_items.map do |product_id, product_info|
    (product_info[:total_quantity] / product_info[:quantity_needed])
   end

   num_bundles = num_bundles.min.floor

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)

   bundle_items.each do |product_id, product_info|
    discount_loop.loop_items(
     cart,
     product_info[:cart_items],
     (product_info[:quantity_needed] * num_bundles),
    )
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BundleDiscountCampaign.new(BUNDLE_DISCOUNTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá mua 1 tặng 1 (BOGO)

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm đối với một mặt hàng khi khách hàng mua một số lượng nhất định của một sản phẩm khác.

Ví dụ: Tặng cho khách hàng ưu đãi giảm 10% để mua một mũ khi khách hàng mua 2 áo thun.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy V of Product W, Get X of Product Y for Z Discount
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number of
# a different set of matching items with the entered discount
# applied. For example:
#
# "Buy 2 t-shirts, get 1 hat for 10% off"
#
# - 'buy_product_selector_match_type' determines whether we look
# for products that do or don't match the entered selectors.
# Can be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'buy_product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'buy_product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should only
# contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used, this
# can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'get_selector_match_type' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'get_product_selector_type' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'get_product_selectors' is the same idea as the "Buy"
# version above
# - 'quantity_to_discount' is the number of products to discount
# - 'allow_incomplete_bundle' determines whether a portion of
# the items to discount can be discounted, or all items
# need to be present. Can be:
# - 'true'
# - 'false'
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUYVOFW_GETXOFY_FORZ = [
 {
  buy_product_selector_match_type: :include,
  buy_product_selector_type: :tag,
  buy_product_selectors: ["your_tag", "another_tag"],
  quantity_to_buy: 1,
  get_product_selector_match_type: :include,
  get_product_selector_type: :tag,
  get_product_selectors: ["your_other_tag", "a_different_tag"],
  quantity_to_discount: 1,
  allow_incomplete_bundle: false,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 100,
  discount_message: 'Buy a Product X, get a Product Y free!',
 },
 {
  buy_product_selector_match_type: :include,
  buy_product_selector_type: :product_id,
  buy_product_selectors: [1234567890987, 1234567890986],
  quantity_to_buy: 1,
  get_product_selector_match_type: :include,
  get_product_selector_type: :product_id,
  get_product_selectors: [1234567890985, 1234567890984],
  quantity_to_discount: 1,
  allow_incomplete_bundle: false,
  discount_type: :dollar,
  discount_amount: 10,
  discount_message: 'Buy a Product X, get $10 off a Product Y!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# BuyVofWGetXofYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items, get a certain number of
# a different set of matching items with the entered discount
# applied.
# ================================================================
class BuyVofWGetXofYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   buy_product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:buy_product_selector_match_type],
    campaign[:buy_product_selector_type],
    campaign[:buy_product_selectors],
   )

   get_product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:get_product_selector_match_type],
    campaign[:get_product_selector_type],
    campaign[:get_product_selectors],
   )

   buy_items = []
   get_items = []

   cart.line_items.each do |line_item|
    buy_items.push(line_item) if buy_product_selector.match?(line_item)
    get_items.push(line_item) if get_product_selector.match?(line_item)
   end

   next if buy_items.empty? || get_items.empty?

   get_items = get_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   quantity_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   buy_offers = (buy_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / quantity_to_buy).floor

   if campaign[:allow_incomplete_bundle]
    number_of_bundles = buy_offers
   else
    get_offers = (get_items.map(&:quantity).reduce(0, :+) / quantity_to_discount).floor
    number_of_bundles = [buy_offers, get_offers].min
   end

   number_of_discountable_items = number_of_bundles * quantity_to_discount

   next unless number_of_discountable_items > 0

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, get_items, number_of_discountable_items)
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyVofWGetXofYForZCampaign.new(BUYVOFW_GETXOFY_FORZ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Mua một số lượng sản phẩm cụ thể với giá trị nhất định

Sử dụng tập lệnh này để bán một số sản phẩm với giá đã chọn.

Ví dụ: Bán cho khách hàng 2 áo thun với giá 20 USD.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Buy X of Product Y for $Z
#
# Buy a certain number of matching items for a specific price.
# For example:
#
# "Buy 2 t-shirts for $20"
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'quantity_to_buy' is the number of products needed to
# qualify
# - 'final_price` is the amount to charge for all products that
# are part of the offer
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
BUY_X_GET_Y_FOR_Z = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["your_tag"],
  quantity_to_buy: 2,
  final_price: 100,
  discount_message: 'Buy 2 for $20',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DollarDiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DollarDiscountApplicator
 def initialize(discount_message)
  @discount_message = discount_message
 end

 def apply(line_item, discount_amount)
  new_line_price = line_item.line_price - discount_amount
  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# BuyXOfYForZCampaign
#
# Buy a certain number of matching items for a specific price.
# ================================================================
class BuyXOfYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_item_count = eligible_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   quantity_to_buy = campaign[:quantity_to_buy]
   number_of_offers = (eligible_item_count / quantity_to_buy).floor

   next unless number_of_offers > 0

   number_of_discountable_items = number_of_offers * quantity_to_buy
   total_offer_price = Money.new(cents: 100) * (number_of_offers * campaign[:final_price])
   discount_applicator = DollarDiscountApplicator.new(campaign[:discount_message])

   self.loop_items(cart, eligible_items, number_of_discountable_items, total_offer_price, discount_applicator)
  end
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount, total_price, discount_applicator)
  current_price = Money.zero
  avg_price = total_price * (1 / num_to_discount)

  line_items = line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }

  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    discount_amount = split_line_item.line_price - (total_price - current_price)
    discount_applicator.apply(split_line_item, discount_amount)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   elsif line_item.quantity == num_to_discount
    discount_amount = line_item.line_price - (total_price - current_price)
    discount_applicator.apply(line_item, discount_amount)
    break
   else
    if line_item.variant.price <= avg_price
     current_price += line_item.line_price
    else
     discount_amount = (line_item.variant.price - avg_price) * line_item.quantity
     current_price += (line_item.line_price - discount_amount)
     discount_applicator.apply(line_item, discount_amount)
    end

    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 BuyXOfYForZCampaign.new(BUY_X_GET_Y_FOR_Z),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Tặng quà miễn phí khi mua hàng

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với sản phẩm cụ thể nếu tổng giá trị giỏ hàng lớn hơn một số tiền nhất định.

Ví dụ: Tặng quà miễn phí cho khách hàng nếu khách hàng chi tiêu nhiều hơn 75 USD.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Spend $X, get Product Y for Z Discount
#
# If the cart total is greater than (or equal to) the entered
# threshold (less the discounted amount), the entered number of
# matching items is discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'threshold' is the dollar amount needed to spend to qualify
# - 'quantity_to_discount' is the number of items to discount
# if qualified
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
SPENDX_GETY_FORZ = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :product_id,
  product_selectors: [1234567890123],
  threshold: 75,
  quantity_to_discount: 1,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 100,
  discount_message: 'Spend $75 or more and get a free Product X!',
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountLoop
#
# Loops through the supplied line items and discounts the supplied
# number of items by the supplied discount.
# ================================================================
class DiscountLoop
 def initialize(discount_applicator)
  @discount_applicator = discount_applicator
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_discount)
  line_items.each do |line_item|
   break if num_to_discount <= 0

   if line_item.quantity > num_to_discount
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_discount)
    @discount_applicator.apply(split_line_item)
    position = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.insert(position + 1, split_line_item)
    break
   else
    @discount_applicator.apply(line_item)
    num_to_discount -= line_item.quantity
   end
  end
 end
end

# ================================================================
# SpendXGetYForZCampaign
#
# If the cart total is greater than (or equal to) the entered
# threshold (less the discounted amount), the entered number of
# matching items is discounted by the entered amount.
# ================================================================
class SpendXGetYForZCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  @campaigns.each do |campaign|
   threshold = Money.new(cents: 100) * campaign[:threshold]

   next if cart.subtotal_price < threshold

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   eligible_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   next if eligible_items.nil?

   eligible_items = eligible_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }
   num_to_discount = campaign[:quantity_to_discount]
   cart_total = cart.subtotal_price

   eligible_items.each do |line_item|
    break if num_to_discount <= 0

    if line_item.quantity > num_to_discount
     cart_total -= line_item.variant.price * num_to_discount
     break
    else
     cart_total -= line_item.line_price
     num_to_discount -= line_item.quantity
    end
   end

   next if cart_total < threshold

   discount_applicator = discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   discount_loop = DiscountLoop.new(discount_applicator)
   discount_loop.loop_items(cart, eligible_items, campaign[:quantity_to_discount])
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 SpendXGetYForZCampaign.new(SPENDX_GETY_FORZ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Ưu đãi giảm giá sản phẩm theo thẻ khách hàng

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với sản phẩm cụ thể cho khách hàng có thẻ cụ thể.

Ví dụ: Tặng ưu đãi giảm giá 20% nếu khách hàng có thẻ VIP .

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discounts by Customer Tag
#
# If we have a matching customer (by tag), the entered discount
# will be applied to any matching items.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of tags to identify qualified
# customers
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["VIP"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 20,
  discount_message: "Discount for VIP customers!",
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# DiscountForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer (by tag), the entered discount
# is applied to any matching items.
# ================================================================
class DiscountForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return unless cart.customer&.tags

  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(campaign[:customer_tag_match_type], campaign[:customer_tags])

   next unless customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DiscountForCustomerTagCampaign.new(DISCOUNTS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Giảm giá sản phẩm theo tiếp thị khách hàng

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với sản phẩm cụ thể cho khách hàng chấp nhận tiếp thị.

Ví dụ: Giảm giá 10% tất cả sản phẩm cho các khách hàng chấp nhận tiếp thị.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Customer Marketing
#
# If the customer accepts marketing, any matching items are
# discounted by the entered amount.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_CUSTOMER_MARKETING = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off for subscribed customers!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ===============================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign
#
# If the customer accepts marketing, any matching items are
# discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   next unless cart.customer.accepts_marketing?

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByCustomerMarketingCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_CUSTOMER_MARKETING),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Giảm giá sản phẩm theo số đơn hàng của khách hàng

Sử dụng tập lệnh này để tặng ưu đãi giảm giá đối với sản phẩm cụ thể cho khách hàng có số lượng đơn hàng cụ thể.

Ví dụ: Giảm giá 10% cho các khách hàng không có đơn hàng.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Discount by Order Count
#
# If the customer has made a matching number of orders, any
# matching items are discounted by the entered amount.
#
# - 'order_count_match_type' determines how we compare the
# customer's order count to the entered limit. Can be:
# - ':greater_than' to ensure that the customer's order count
# is greater than the entered limit
# - ':greater_than_equal' to ensure that the customer's order
# count is greater than, or equal to, the entered limit
# - ':less_than' to ensure that the customer's order count is
# less than the entered limit
# - ':less_than_equal' to ensure that the customer's order
# count is less than, or equal to, the entered limit
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'discount_type' is the type of discount to provide. Can be
# either:
# - ':percent'
# - ':dollar'
# - 'discount_amount' is the percentage/dollar discount to
# apply (per item)
# - 'discount_message' is the message to show when a discount
# is applied
# ================================================================
PRODUCT_DISCOUNTS_BY_ORDER_COUNT = [
 {
  order_count_match_type: :less_than,
  order_count_limit: 1,
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :all,
  product_selectors: nil,
  discount_type: :percent,
  discount_amount: 10,
  discount_message: '10% off for first time buyers!'
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ===============================
# ================================================================
# OrderCountSelector
#
# Finds whether the customer has made a certain number of orders
# ================================================================
class OrderCountSelector
 def initialize(match_type, limit)
  @match_type = match_type
  @limit = limit
 end

 def match?(customer)
  if self.respond_to?(@match_type)
   self.send(@match_type, customer, @limit)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid order count match type')
  end
 end

 def greater_than(customer, limit)
  customer.orders_count > limit
 end

 def greater_than_equal(customer, limit)
  customer.orders_count >= limit
 end

 def less_than(customer, limit)
  customer.orders_count < limit
 end

 def less_than_equal(customer, limit)
  customer.orders_count <= limit
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DiscountApplicator
#
# Applies the entered discount to the supplied line item.
# ================================================================
class DiscountApplicator
 def initialize(discount_type, discount_amount, discount_message)
  @discount_type = discount_type
  @discount_message = discount_message

  @discount_amount = if discount_type == :percent
   1 - (discount_amount * 0.01)
  else
   Money.new(cents: 100) * discount_amount
  end
 end

 def apply(line_item)
  new_line_price = if @discount_type == :percent
   line_item.line_price * @discount_amount
  else
   [line_item.line_price - (@discount_amount * line_item.quantity), Money.zero].max
  end

  line_item.change_line_price(new_line_price, message: @discount_message)
 end
end

# ================================================================
# ProductDiscountByOrderCountCampaign
#
# If the customer has made a matching number of orders, any
# matching items are discounted by the entered amount.
# ================================================================
class ProductDiscountByOrderCountCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   order_count_selector = OrderCountSelector.new(
    campaign[:order_count_match_type],
    campaign[:order_count_limit]
   )

   next unless order_count_selector.match?(cart.customer)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   discount_applicator = DiscountApplicator.new(
    campaign[:discount_type],
    campaign[:discount_amount],
    campaign[:discount_message]
   )

   cart.line_items.each do |line_item|
    next unless product_selector.match?(line_item)
    discount_applicator.apply(line_item)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductDiscountByOrderCountCampaign.new(PRODUCT_DISCOUNTS_BY_ORDER_COUNT),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Vô hiệu hóa mã giảm giá

Sử dụng tập lệnh này để không cho phép sử dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán.

Ví dụ: Ngăn khách hàng sử dụng mã giảm giá khi cửa hàng đang có đợt giảm giá.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Disable Discount Code Use
#
# Any discount codes will be rejected with the entered message.
#
# - 'REJECTION_MESSAGE' is the message to show when a discount
# code is rejected
# ================================================================
REJECTION_MESSAGE = 'Discount codes cannot be used during this sale'

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DisableDiscountCodesCampaign
#
# Any discount codes will be rejected with the entered message.
# ================================================================
class DisableDiscountCodesCampaign
 def initialize(rejection_message)
  @rejection_message = rejection_message
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  cart.discount_code.reject(message: @rejection_message)
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DisableDiscountCodesCampaign.new(REJECTION_MESSAGE),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Vô hiệu hóa mã giảm giá đối với sản phẩm

Sử dụng tập lệnh này để không cho phép sử dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán nếu có sản phẩm cụ thể trong giỏ hàng.

Ví dụ: Ngăn khách hàng sử dụng mã giảm giá nếu có sản phẩm được gắn thẻ discounted trong giỏ hàng.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Disable Discount Code(s) For Products
#
# If any matching discount codes are used, and any matching items
# are in the cart, the discount code is rejected with the entered
# message.
#
# - 'discount_code_match_type' determines whether the below
# strings should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'discount_codes' is a list of strings to identify discount
# codes
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'rejection_message' is the message to show when a discount
# code is rejected
# ================================================================
REJECT_DISCOUNT_CODE_FOR_PRODUCTS = [
 {
  discount_code_match_type: :exact,
  discount_codes: ["TESTCODE1", "TESTCODE2"],
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :tag,
  product_selectors: ["discounted"],
  rejection_message: "Discount codes can't be used with 'discounted' products"
 }
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# DiscountCodeSelector
#
# Finds whether the supplied discount code matches any of the
# entered codes.
# ================================================================
class DiscountCodeSelector
 def initialize(match_type, discount_codes)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @discount_codes = discount_codes.map { |discount_code| discount_code.upcase.strip }
 end

 def match?(discount_code)
  @discount_codes.any? { |code| discount_code.code.upcase.send(@comparator, code) }
 end
end

# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# DisableDiscountCodesForProductsCampaign
#
# If any matching discount codes are used, and any matching items
# are in the cart, the discount code is rejected with the entered
# message.
# ================================================================
class DisableDiscountCodesForProductsCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return if cart.discount_code.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   discount_code_selector = DiscountCodeSelector.new(
    campaign[:discount_code_match_type],
    campaign[:discount_codes]
   )

   next unless discount_code_selector.match?(cart.discount_code)

   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   next unless cart.line_items.any? { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   cart.discount_code.reject(message: campaign[:rejection_message])
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 DisableDiscountCodesForProductsCampaign.new(REJECT_DISCOUNT_CODE_FOR_PRODUCTS),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Giới hạn số lượng sản phẩm

Sử dụng tập lệnh này để áp dụng giới hạn số lượng đối với sản phẩm cụ thể.

Ví dụ: Ngăn khách hàng mua hơn 1 "Sản phẩm X" trong một đơn hàng duy nhất.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Product Quantity Limits
#
# If the quantity of any matching items is greater than the
# entered threshold, the excess items are removed from the cart.
# It should be noted that there will be no notice to the customer
# when this happens.
#
# - 'enable' determines whether the campaign will run. Can be:
# - 'true' to run
# - 'false' to not run
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - ':all' for all products
# - 'product_selectors' is a list of identifiers (from above)
# for qualifying products. Product/Variant ID lists should
# only contain numbers (ie. no quotes). If ':all' is used,
# this can also be 'nil'.
# - 'variant_level_limit' determines whether the below limit
# is applied on a variant, or a total quantity, level. For
# example, can I have X number of individual matching items,
# or can I only have X number total of matching items?
# Can be:
# - 'true' to limit at a variant level
# - 'false' to limit total quantity
# - 'quantity_allowed' is the number of products allowed
# ================================================================
QUANTITY_LIMITS = {
 enable: true,
 campaigns: [
  {
   product_selector_match_type: :include,
   product_selector_type: :tag,
   product_selectors: ["limited"],
   variant_level_limit: true,
   quantity_allowed: 2,
  },
 ]
}

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end

 def all(line_item)
  true
 end
end

# ================================================================
# ProductQuantityLimitCampaign
#
# If the quantity of any matching items is greater than the
# entered threshold, the excess items are removed from the cart.
# ================================================================
class ProductQuantityLimitCampaign
 def initialize(enable, campaigns)
  @enable = enable
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart)
  return unless @enable

  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors]
   )

   if campaign[:variant_level_limit]
    applicable_items = {}

    cart.line_items.each do |line_item|
     next unless product_selector.match?(line_item)

     id = line_item.variant.id

     if applicable_items[id].nil?
      applicable_items[id] = {
       items: [],
       total_quantity: 0
      }
     end

     applicable_items[id][:items].push(line_item)
     applicable_items[id][:total_quantity] += line_item.quantity
    end

    next if applicable_items.nil?

    applicable_items.each do |id, info|
     next unless info[:total_quantity] > campaign[:quantity_allowed]

     num_to_remove = info[:total_quantity] - campaign[:quantity_allowed]
     self.loop_items(cart, info[:items], num_to_remove)
    end
   else
    applicable_items = cart.line_items.select { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

    next if applicable_items.nil?

    total_quantity = applicable_items.map(&:quantity).reduce(0, :+)

    next unless total_quantity > campaign[:quantity_allowed]

    num_to_remove = total_quantity - campaign[:quantity_allowed]
    self.loop_items(cart, applicable_items, num_to_remove)
   end
  end
 end

 def loop_items(cart, line_items, num_to_remove)
  line_items.each do |line_item|
   if line_item.quantity > num_to_remove
    split_line_item = line_item.split(take: num_to_remove)
    break
   else
    index = cart.line_items.find_index(line_item)
    cart.line_items.delete_at(index)
    num_to_remove -= line_item.quantity
   end

   break if num_to_remove <= 0
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ProductQuantityLimitCampaign.new(
  QUANTITY_LIMITS[:enable],
  QUANTITY_LIMITS[:campaigns],
 ),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart)
end

Output.cart = Input.cart

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí