Nội dung cập nhật đối với phần chia sẻ doanh thu dành cho nhà phát triển Cửa hàng ứng dụng Shopify

Kể từ 10:00 giờ sáng theo giờ PST (1:00 chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021, nhà phát triển ứng dụng có thể đăng ký gói chia sẻ doanh thu đã giảm cho các ứng dụng đã bán qua Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trong gói mới này, Shopify sẽ thu 0% đối với 1.000.000 USD đầu tiên trong tổng doanh thu ứng dụng hằng năm kiếm được qua Cửa hàng ứng dụng Shopify. Tổng doanh thu ứng dụng vượt quá 1.000.000 USD mỗi năm sẽ phải chia sẻ 15% doanh thu, đã giảm so với 20% trước đó.

Đăng ký gói chia sẻ doanh thu mới

Để được hưởng lợi từ gói chia sẻ doanh thu 0%, Đối tác cần đăng ký vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2021. Đối tác có thể bắt đầu đăng ký trong Trang quản lý của đối tác từ 10:00 giờ sáng theo giờ PST (1:00 giờ chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Chi tiết đăng ký

Tất cả tài khoản đối tác cần hoàn tất Đăng ký Cửa hàng ứng dụng Shopify một lần để tiếp cận gói chia sẻ doanh thu 0%.

Tài khoản đối tác mới được tạo vào hoặc sau 10:00 giờ sáng theo giờ PST (1:00 giờ chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021 phải trả 99 USD phí một lần cho mỗi tài khoản đối tác. Phí này không áp dụng cho ứng dụng tùy chỉnh hoặc ứng dụng riêng.

Nhà phát triển phải xác định tất cả tài khoản Nhà phát triển liên kết khi đăng ký.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Trang quản lý của đối tác, vào mục Cài đặt.
  2. Trong mục đăng ký cửa hàng ứng dụng, nhấp vào Đăng ký ngay. Liên kết đến trang đăng ký cũng có sẵn trong biểu ngữ trên trang Ứng dụng.
  3. Trên trang Đăng ký cho Cửa hàng ứng dụng Shopify, nhập những thông tin sau: - tài khoản của bạn thuộc sở hữu của cá nhân hay tổ chức

  4. Xem lại thông tin để đảm bảo thông tin tuân thủ các yêu cầu của Tài khoản nhà phát triển liên kết trong Thỏa thuận chương trình đối tác.

  5. Nếu Tài khoản đối tác của bạn được tạo vào hoặc sau 10:00 sáng theo giờ PST (1:00 giờ chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán và nhập thông tin thanh toán.

  6. Nhấp vào Đăng ký.

Tính toán doanh thu của cửa hàng ứng dụng

Doanh thu được tính trên tất cả ứng dụng nên tổng doanh thu để tính ngưỡng 1.000.000 USD được xác định trên mỗi Nhà phát triển ứng dụng, bao gồm mọi Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Doanh thu được tính trên tất cả ứng dụng nên tổng doanh thu để tính ngưỡng 1.000.000 USD được xác định trên mỗi nhà phát triển ứng dụng, bao gồm mọi Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Ví dụ về gói doanh thu mới

Đối tác có doanh thu từ ứng dụng trong một năm dương lịch không vượt quá 1.000.000 USD sẽ nhận được 100% doanh thu cho cả năm. Ví dụ: Đối tác kiếm được 800.000 USD doanh thu từ ứng dụng trong một năm dương lịch thì không phải trả phần chia sẻ doanh thu và nhận 100% doanh thu từ ứng dụng. Doanh thu từ ứng dụng sẽ được đặt lại thành 0 USD vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.

Đối tác có doanh thu từ ứng dụng bằng hoặc trên 1.000.000 USD trong một năm dương lịch sẽ nhận được 85% doanh thu của mọi khoản doanh thu bổ sung từ ứng dụng trong thời gian còn lại của năm dương lịch đó. Ví dụ: Đối tác kiếm được 3.000.000 USD doanh thu từ ứng dụng trong một năm dương lịch. Đối với 1.000.000 USD đầu tiên, Đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu và nhận 100% doanh thu từ ứng dụng. Đối với 2.000.000 USD còn lại, Đối tác phải trả 15% chia sẻ doanh thu và nhận 85% doanh thu từ ứng dụng. Trong năm dương lịch đó, Đối tác phải trả phần chia sẻ doanh thu tương đương 300.000 USD. Doanh thu từ ứng dụng sẽ được đặt lại thành 0 USD vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.

Đối tác kiếm doanh thu trên nhiều ứng dụng sẽ được tính phần chia sẻ doanh thu dựa trên tổng doanh thu tích lũy của tất cả các ứng dụng. Ví dụ: Đối tác kiếm được 700.000 USD trên một ứng dụng và 400.000 trên một số ứng dụng khác. Đối với 1.000.000 USD tích lũy đầu tiên, Đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu và nhận 100% doanh thu từ ứng dụng. Đối với 100.000 USD còn lại, Đối tác phải trả 15% chia sẻ doanh thu và nhận 85% doanh thu từ ứng dụng. Trong năm dương lịch đó, Đối tác phải trả phần chia sẻ doanh thu tương đương 15.000 USD. Doanh thu từ ứng dụng sẽ được đặt lại thành 0 USD vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.

Đối tác kiếm doanh thu trên nhiều Tài khoản nhà phát triển liên kết sẽ được tính phần chia sẻ doanh thu dựa trên doanh thu của tất cả tài khoản. Ví dụ: Đối tác kiếm được 800.000 USD trên các ứng dụng trong một Tài khoản đối tác và 400.000 USD trên tất cả các Tài khoản nhà phát triển liên kết khác. Đối với 1.000.000 USD tích lũy đầu tiên, Đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu và nhận 100% doanh thu từ ứng dụng. Đối với 200.000 USD còn lại, Đối tác phải trả 15% chia sẻ doanh thu và nhận 85% doanh thu từ ứng dụng. Trong năm dương lịch đó, Đối tác phải trả phần chia sẻ doanh thu tương đương 30.000 USD. Doanh thu từ ứng dụng được đặt lại thành 0 USD vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.

Tài khoản nhà phát triển liên kết

Nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm báo cáo Tài khoản nhà phát triển liên kết tại thời điểm Đăng ký cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tài khoản nhà phát triển liên kết là Tài khoản đối tác mà Nhà phát triển ứng dụng hoặc Nhà phát triển liên kết đã đăng ký qua trang Chương trình dành cho nhà phát triển của Shopify. Nhà phát triển liên kết là một cá nhân hoặc công ty kiểm soát (sở hữu 50% trở lên) Nhà phát triển ứng dụng, do Nhà phát triển ứng dụng kiểm soát, thuộc quyền kiểm soát chung của cá nhân hoặc tổ chức khác với Nhà phát triển ứng dụng hoặc được Shopify chỉ định là Nhà phát triển liên kết.

Đặt lại doanh thu

Hằng năm vào ngày 1 tháng 1, số tiền mà đối tác đã kiếm được đặt lại thành 0 USD. Các đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu đến khi đạt doanh thu ứng dụng 1.000.000 USD trong năm dương lịch đó. Sau khi đạt được 1.000.000 USD, các đối tác sẽ thanh toán 15% doanh thu ứng dụng cho phần còn lại của năm dương lịch đó.

Phí thanh toán và thuế bán hàng

Tất cả thanh toán phải chịu phí xử lý 2,9% và thuế bán hàng hiện hành. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, phí và thuế được tính riêng trong gói chia sẻ doanh thu mới.

Câu hỏi thường gặp

Tổng doanh thu ứng dụng có được tính toán lại cho năm nay không?

Không. Tổng doanh thu ứng dụng được đặt lại thành 0 USD vào ngày đăng ký và sau đó đặt lại vào ngày 1 tháng 1 hằng năm.

Phần chia sẻ doanh thu 15% có hiệu lực trở về trước không?

Không. Các đối tác không phải trả phần chia sẻ doanh thu đến khi đạt tổng doanh thu ứng dụng đạt ngưỡng 1.000.000 USD. Sau khi đạt ngưỡng, các đối tác sẽ chỉ thanh toán 15% phần chia sẻ doanh thu trên tổng doanh thu ứng dụng bổ sung kiếm được sau khi đạt ngưỡng.

Tính toán phần chia sẻ doanh thu có tính đến hoàn tiền không?

Không. Phần chia sẻ doanh thu được tính toán dựa trên tổng doanh số, không phải doanh thu thực. Khoản hoàn tiền không được tính khi tính phần chia sẻ doanh thu.

Doanh thu từ các nguồn khác có được tính vào ngưỡng không?

Không. Thu nhập khác, ví dụ như từ Trung tâm chuyên gia hoặc các lượt giới thiệu, không được tính khi tính toán phần chia sẻ doanh thu cho Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Có thay đổi nào đối với phần chia sẻ doanh thu đối với Trung tâm chuyên gia hoặc Cửa hàng chủ đề không?

Có. Mô hình chia sẻ doanh thu đối với doanh thu từ Cửa hàng chủ đề sẽ được cập nhật vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Thay đổi của phần chia sẻ doanh thu từ Cửa hàng chủ đề sẽ hoạt động độc lập với ngưỡng 1.000.000 USD đối với phần chia sẻ doanh thu từ cửa hàng ứng dụng.

Các khoản quyết toán sẽ được xử lý như thế nào trên nhiều Tài khoản nhà phát triển liên kết?

Mặc dù tổng doanh thu của ứng dụng được tính trên tất cả Tài khoản nhà phát triển liên kết, phần chia sẻ doanh thu vẫn được thanh toán riêng ở cấp Tài khoản đối tác.

Tất cả đối tác có thanh toán phí Đăng ký cửa hàng ứng dụng Shopify 99 USD không?

Không. Tất cả Tài khoản đối tác tạo trước lúc 10:00 giờ sáng theo giờ PST (1:00 giờ chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021 đều được miễn Phí đăng ký cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tôi có cần đăng ký nếu đã đăng ứng dụng và không cần thanh toán phí Đăng ký Cửa hàng ứng dụng Shopify không?

Có. Mặc dù Tài khoản đối tác tạo trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 được miễn phí đăng ký, bạn cần liên kết tất cả tài khoản đối tác của mình để tận dụng mô hình chia sẻ doanh thu mới. Việc liên kết các tài khoản đối tác được thực hiện thông qua đăng ký.

Tôi có phải sử dụng API thanh toán của Shopify trong gói chia sẻ doanh thu 0% không?

Có. API thanh toán của Shopify vẫn là yêu cầu để gửi ứng dụng đến Cửa hàng ứng dụng Shopify vì đây là trải nghiệm tốt hơn cho cả thương nhân và đối tác.

Đối với thương nhân, việc sử dụng API thanh toán của Shopify sẽ hiển thị cước phí ứng dụng trong hóa đơn Shopify của thương nhân. Trải nghiệm tập trung, mang thương hiệu Shopify sẽ giúp thương nhân dễ dàng tin tưởng ứng dụng và hiểu các chi phí định kỳ hơn.

Đối với đối tác, việc sử dụng API thanh toán của Shopify sẽ xử lý các khoản thanh toán, tiền bồi hoàn, thử lại các khoản thanh toán không thành công và chia theo tỷ lệ khi thương nhân nâng cấp hoặc hạ cấp gói. Hơn 150 quốc gia hỗ trợ các khoản quyết toán, chỉ yêu cầu tài khoản PayPal hợp lệ.

Tìm hiểu thêm về những ưu điểm khi sử dụng API thanh toán của Shopify.

Tôi có thể xem bản chi tiết về thu nhập và phí xử lý ở đâu?

Có nhiều cách để xem lại thu nhập và phí trong Trang quản lý của đối tác:

Bạn cũng có thể sử dụng API đối tác của Shopify để truy cập dữ liệu tìm thấy trên Trang quản lý của đối tác theo lập trình để tự động hóa hoạt động kinh doanh và hành chính văn phòng.