Tập lệnh ví dụ

Tập lệnh có tính chất linh hoạt và có thể dùng để tạo các ưu đãi giảm giá độc đáo, hiệu quả. Ví dụ: Bạn có thể tạo tập lệnh thay đổi giá và thuộc tính của mục hàng trong giỏ hàng của cửa hàng dựa trên mặt hàng mà khách thêm vào.

Bạn có thể xem ví dụ về các đoạn mã phổ biến tại mẫu đoạn mã có trong Script Editor. Để xem những ví dụ này, bạn cần tạo đoạn mã.

Các đoạn mã phổ biến

Để giúp bạn bắt đầu, dưới đây là một số đoạn mã phổ biến mà bạn có thể sửa đổi khi cần.

Mẫu đoạn mã

Có ba loại tập lệnh: tập lệnh mục hàng, tập lệnh vận chuyển và tập lệnh cổng thanh toán.

Tập lệnh mục hàng

Tập lệnh mục hàng ảnh hưởng đến mặt hàng trong giỏ hàng và có thể thay đổi thuộc tính và giá của mặt hàng. Những tập lệnh này chạy khi thay đổi thuộc tính giỏ hàng, ví dụ như thêm hoặc xóa một mặt hàng, thay đổi địa chỉ giao hàng hoặc thêm mã giảm giá. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Giảm giá sản phẩm theo tỷ lệ phần trăm (%)
 • Giảm giá sản phẩm theo số tiền ($)
 • Giảm giá sản phẩm theo cả tỷ lệ phần trăm (%) và số tiền ($)
 • Bulk Discounts
 • Mua một tặng một (BOGO)

Để xem thêm ví dụ về tập lệnh mục hàng, tham khảo Ví dụ về tập lệnh mục hàng.

Tập lệnh vận chuyển

Tập lệnh vận chuyển tương tác với phí vận chuyển và có thể thay đổi tiêu đề, khả năng hiển thị, đơn hàng hiển thị và giá của mức phí. Những tập lệnh này chạy khi khách hàng truy cập vào trang tùy chọn vận chuyển trong quá trình thanh toán. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Sửa đổi mức giá phí vận chuyển
 • Sửa đổi tên phí vận chuyển
 • Ẩn phí vận chuyển
 • Sắp xếp lại thứ tự phí vận chuyển

Để biết thêm ví dụ về tập lệnh vận chuyển, tham khảo Ví dụ về tập lệnh phí vận chuyển.

Tập lệnh thanh toán

Tập lệnh thanh toán tương tác với cổng thanh toán và có thể thay đổi tiêu đề, khả năng hiển thị và vị trí hiển thị của cổng. Những tập lệnh này sẽ chạy khi khách hàng truy cập vào trang phương thức thanh toán trong quá trình thanh toán. Tập lệnh thanh toán không tương tác với phương thức thanh toán nhanhvì phương thức thanh toán nhanh hiển thị với khách hàng trước khi họ vào trang thanh toán. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Sửa đổi tên cổng thanh toán
 • Ẩn cổng thanh toán
 • Sắp xếp lại thứ tự cổng thanh toán

Để biết thêm ví dụ về tập lệnh cổng thanh toán, tham khảo Ví dụ về tập lệnh cổng thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí