Shopify Plus -sovellussertifiointiohjelman vaatimusten täyttäminen

Sovelluksen sopivuutta Shopify Plus ‑sovellussertifiointiohjelmaan arvioidaan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Vaatimusten neljä tärkeintä osa-aluetta ovat tehokkuus, tuki, turvallisuus ja tietosuoja. Sovellusten on tarkoitus tarjota paras kokemus Shopify Plus ‑kauppiaille koko elinkaaren ajalta niin listauksen ja asennuksen kuin perehdytyksen, käytön, turvallisuuden ja laadun osalta.

Vaikka näiden vaatimusten täyttäminen ei vielä takaa hyväksyntää ohjelmaan, ne luovat perustan, jota kaikkien Shopify Plus -sovelluskumppaneiden tulee noudattaa niin kauan kuin ovat mukana ohjelmassa. Yleisesti ottaen on myös tärkeää, että sovelluskumppaneilla on syvällinen perustuntemus Shopify Plus -palvelusta sekä todisteita menestyksekkäästä yhteistyöstä useiden Shopify Plus -kauppiaiden kanssa.

Shopify Plus -sovellussertifioinnin vaatimusten lisäksi myös Shopify App Storen vaatimukset ovat voimassa.

1. Yleiset vaatimukset

Tässä kohdassa luetellut vaatimukset koskevat kaikkia Shopify Plus ‑sovellussertifiointiohjelmaan lisättyjä sovelluksia. Tarkista jokainen kohta huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä.

1.1 Shopify App Store -ilmoitus

Sovelluksen täytyy olla saatavilla Shopify App Storessa, ja sen on täytettävä kaikki kehittäjädokumentaatiossa luetellut vaatimukset.

Sovellusilmoitus ensimmäinen kontaktisi kauppiaaseen, ja sen avulla kauppias yleensä päättää, onko sovelluksesi hänelle sopiva. Shopify Plus -sovellushakemiston sivusi tavoin sovelluksesi ilmoitus Shopify App Storessa on yksi hyödyllisimmistä markkinointityökaluista. Tehokas sovellusilmoitus kannustaa Shopify-kauppiasta kokeilemaan sovellusta itse tai ottamaan yhteyttä tiimiin saadakseen lisätietoja. Sovellusilmoituksen täytyy olla selkeä, ytimekäs ja osuva, jotta se kiinnostaa kauppiaita.

Kaikki tällä hetkellä julkaistut sovellusilmoitukset täytyy päivittää tuoreimmilla tuoteominaisuuksilla ja tukitiedoilla.

1.2 Luokitus ja arvostelut

Arvostelut ovat tärkeä tekijä luottamuksen rakentamisessa kauppiaiden kanssa. Shopify käyttää eri lähteistä saatuja sovellusarvosteluja ja -luokituksia, jotta kauppiaiden antamaa palautetta ja heidän tyytyväisyyttään voidaan ymmärtää paremmin. Kun kauppias antaa arvostelun sovelluksestasi, hänen täytyy arvostella se asteikolla 1–5 ja kirjoittaa kommentti. Arvostelun antaminen edellyttää, että kauppias on asentanut sovelluksen kauppaansa. Sovelluksen poistamisen jälkeen kauppiaalla on 45 päivää aikaa antaa arvostelu, ennen kuin hänen arvosteluoikeutensa peruutetaan.

Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppanien on saavutettava ja säilytettävä yli 4.0 sovellusluokitus 10 arvostelun jälkeen.

Shopify Plus -sovelluskumppanuustiimi tarkastaa itsenäisesti kaikki uudet tai listaamattomat sovellukset.

Lue lisää sovellusten arvostelujen hallinnasta kohdassa Sovellusarvostelujen hallinta.

2. Tukivaatimukset

Tuen tarjoaminen nopeasti, ammattimaisesti ja tyydyttävällä tavalla on tärkeää Shopify Plus -kauppiaille.

2.1 Tukipyyntöihin vastaaminen

Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppanien täytyy tarjota seuraavat palvelut:

 • Ensimmäinen vastaus kriittisiin tukipyyntöihin 30 minuutin kuluessa. Kriittisiin tukipyyntöihin kuuluvat laajat (useisiin asiakkaisiin vaikuttavat) palvelukatkokset ja asiakkaiden tietoturvan haavoittuvuutta koskevat raportit. Puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja tuoteviestit ovat kaikki hyväksyttyjä viestintätapoja.
 • Ensimmäinen vastaus korkean prioriteetin ongelmiin 12 tunnin kuluessa. Korkean prioriteetin tukipyyntöihin lukeutuu useiden asiakkaiden ilmoitukset kyvyttömyydestä käyttää tuotetta (esimerkiksi useat käyttäjät eivät pysty kirjautumaan sisään) ja muut samankaltaiset ilmoitukset. Puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja tuoteviestit ovat kaikki hyväksyttyjä viestintätapoja.
 • Ensimmäinen vastaus alhaisen prioriteetin pyyntöihin 3 päivän kuluessa puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai tuoteviestillä.
 • Tukea saatavilla 24/7 maailmanlaajuisesti. Puhelin, chatti ja sähköposti ovat hyväksyttäviä tukimenetelmiä.
 • 24/7 saatavilla oleva kehittäjän puhelinnumero hätätilanteita varten, josta saa yhteyden henkilöön, joka voi vastaanottaa hätäpyyntöjä välittömästi.

Tuen yhteystietojen ja sisältöjen täytyy olla helposti löydettävissä, ja niiden täytyy sisältää selkeät ohjeet, miten sovelluksesi voidaan integroida Shopifyn kanssa. Tutustu tehokkaiden ohjeiden kirjoittamiseen lukemalla lisää Ohjeasiakirjoista.

2.2 Järjestelmän tilapäivitykset

Helposti käytettävissä olevien tilapäivitykset tarjoaminen kauppiaille auttaa heitä tietämään, toimiiko sovelluksesi odotetulla tavalla. Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus -sovelluskumppaneiden täytyy tarjota kauppiaille seuraavat palvelut:

 • Dashboard tai tilasivu, joka näyttää, toimiiko järjestelmä odotetulla tavalla, ilmeneekö siinä ongelmia tai onko se alhaalla.
 • Päivystystiimi ja suunnitelma järjestelmän häiriöilmoitusten käsittelyyn.
 • Valmiina olemassa oleva menettelytapa, jolla asiakkaille ilmoitetaan suunnitelluista palvelukatkoista.

Suosittelemme, että sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit ottavat käyttöön tilasivun seuraavien palvelujen kanssa: statuspage.io tai sorryapp.com.

3. Turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevat vaatimukset

Turvallisuus ja tietosuoja ovat tärkeä osa kaikkea verkkopohjaista liiketoimintaa, koska verkkosovelluksia voidaan altistaa tai vaarantaa monin eri tavoin. Kaikkien Shopify -yhteistyökumppaneiden on varmistettava, että heidän sovelluksensa ovat niin turvallisia, etteivät niitä käyttävät kauppiaat ole vaarassa.

3.1 Vakuutus

Yhteistyökumppaneilla, jotka tarjoavat asiakkailleen ohjelmistoa palveluna (SAAS), on yksilöllinen riskiprofiili. Tämän vuoksi yhteistyökumppanin täytyy esittää todiste seuraavien vakuutustyyppien kattavuudesta:

 • E&O-vakuutus (teknisten virheiden ja puuteiden vakuutus)
 • Kybervastuuvakuutus
 • D&O-vakuutus (johdon vastuuvakuutus)
 • EPLI-vakuutus (työntekijöiden vastuuvakuutus)
 • Yleinen vastuuvakuutus /omaisuusvakuutus

3.2 Tietoturva

Tietoturva tarkoittaa teknologiayrityksille niiden tietoihin kohdistuvien uhkien estämistä, havaitsemista, dokumentoimista ja torjumista varten välttämättömiä prosessien, työkalujen ja käytäntöjen hallintaa.

Me Shopifylla suhtaudumme tietosuojakysymyksiin erittäin vakavasti, ja sen vuoksi suosittelemme, että kaikki sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit ylläpitävät ja jakavat yksityiskohtaista tietosuojakäytäntöä. Kaikilla yhteistyökumppaneilla täytyy olla linkki tietosuojakäytäntöön.

3.3 Turvallinen tiedonvälitys

Shopify Plus -kauppiaat luottavat Shopifyhin ja sen yhteistyökumppanien ekosysteemiin, jotka takaavat, että tietoja käsitellään turvallisesti ja yksityisesti. On tärkeää, että tietoturvaa koskevat standardit ovat olemassa, jotta voimme ansaita Shopify Plus -kauppiaiden luottamuksen ja säilyttää sen myös tulevaisuudessa.

Kumppaneiden on annettava yksityiskohtaiset vastaukset seuraaviin kysymyksiin hakuprosessin aikana:

 • Aikooko yrityksesi suorittaa riippumattomia kolmannen osapuolen turvallisuusarviointeja, jotka koskevat internetiin liittyviä järjestelmiä? Jos näin käy, kerro testin tyypistä (haavoittuvuusarviointi vai tunkeutumistesti) ja testausjaksosta.

 • Onko yritykselläsi ohjelma haavoittuvuuksien paljastamista varten, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Suojeleeko yrityksesi tietojen luottamuksellisuutta käyttämällä salausta? Jos näin on, kuvaile menetelmiä, protokollia, algoritmeja ja salauksen voimakkuutta.

 • Suojaako yrityksesi tietojen luottamuksellisuuden verkossa ja sen ulkopuolella käyttämällä salausta? Jos näin on, kuvaile menetelmiäsi, algoritmejasi ja salauksesi voimakkuutta.

 • Rajoitatko asiakastietojen käyttöoikeuden vain niille käyttäjille, jotka tarvitsevat sen osana työtehtäviään?

 • Teetkö tarkastuksia asiakkaiden tietoja sisältävien sisäisten järjestelmien tiedonkäyttölupiin ja käyttöoikeuksiin määräajoin?

 • Käyttääkö yrityksesi monivaiheista todennusta (MFA) järjestelmissä, jotka sisältävät asiakastietoja?

Yhteistyökumppaneita saatetaan myös pyytää vastaamaan lisäkysymyksiin, jotka koskevat suojattua tiedonvälitystä sertifiointiprosessin aikana.

3.4 Rajoitetut käyttöalueet

Yhteistyökumppaneilla on oltava kauppiaiden käytettävissä oleva tietojen poistokäytäntö, jos he käyttävät rajoitettuja käyttöalueita (kuten "kaikki tilaukset koko ajalta") tai tallentavat mitä tahansa seuraavista tiedoista omissa palvelimissaan:

 • tilaukset
 • asiakkaat

3.5 Käyttöehdot

Kaikilla sertifioiduilla Shopify Plus -sovelluskumppaneilla on oltava julkisesti saatavilla olevat käyttöehdot, jotka on linkitetty heidän Shopify App Storen ja Shopify Plus -sovellushakemiston ilmoituksiin.

4. Tehokkuusvaatimukset

Jotta sovellus menestyisi, sen on tarjottava johdonmukainen ja positiivinen kokemus sitä käyttäville Shopify Plus -kauppiaille. Sovelluksen integrointi Shopifyhin ja integroinnin laatu ovat tärkeitä huomioon otettavia seikkoja hakuprosessin aikana.

4.1 Luotettava infrastruktuuri

Suosittelemme, että kaikki sertifioidut Shopify Plus -sovelluskumppanit käyttävät jotakin seuraavista luotettavista pilvipalveluiden tarjoajista:

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud -alusta

Jos yhteistyökumppani ei käytä jotakin edellä mainituista alustoista, hänen täytyy vahvistaa, että hänellä on toimitilainfrastruktuuri, jolla on suojattu fyysinen turvallisuus, redundanssit ja kyky selviytyä ympäristön häiriöistä.

4.2 Kuormitustestaus

On tärkeää, että sovellusten responsiivisuus testataan niiden vakauden ja toimivuuden osalta (esimerkiksi sovelluksen kykyä käsitellä kauppiaan poikkeuksellisen suurta työtaakkaa). Kaikkien sertifioitujen Shopify Plus - sovelluskumppaneiden on kyettävä tarjoamaan seuraavat ominaisuudet:

 • Lyhyt yhteenveto siitä, kuinka infrastruktuurin kuormitusta testataan ja sisältyykö kuormitustestaus kehitysprosessiin. Tähän tulisi sisältyä myös se, minkälaisella kuormalla yhteistyökumppani testin suorittaa ja mitä työkaluja hän käyttävät infrastruktuurin testaamiseen.
 • Keskimääräinen kuormitusaika < 400 ms.

4.3 Käytettävyysaika

Kaikilla sertifioiduilla Shopify Plus -sovelluskumppaneilla on oltava 99,9 prosentin käytettävyysajan palvelutason tavoite.

4.4 Sulautettujen sovellusten standardit

Jos haluat upottaa sovelluksesi Shopify Adminiin, sinun on käytettävä sovelluksesi sulauttamiseen Shopify App Bridgeä vanhentuneen Embedded App SDK:n sijaan.