Giới thiệu Chương trình liên kết của Shopify

Chương trình liên kết của Shopify giúp giảng viên, người có ảnh hưởng, trang web đánh giá và người sáng tạo nội dung hướng dẫn đối tượng của họ về hoạt động khởi nghiệp trên Shopify và kiếm hoa hồng từ việc giới thiệu.

Để đăng ký Chương trình liên kết Shopify, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn sở hữu và vận hành trang web đang hoạt động
  • Bạn đã thiết lập đối tượng
  • Bạn tạo nội dung gốc, ví dụ như các khóa học trực tuyến, bài viết blog, video hoặc hướng dẫn
  • Bạn đã có kinh nghiệm về thương mại, khởi nghiệp, Shopify hoặc nền tảng thương mại điện tử khác
  • Bạn đã đọc Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify

Làm thế nào để biết đơn đăng ký của tôi có được chấp nhận hay không?

Shopify đánh giá kỹ lưỡng đơn đăng ký của bạn. Nếu đơn đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết dành cho đơn vị liên kết để quảng cáo Shopify và một số công cụ giúp bạn bắt đầu. Trong hầu hết trường hợp, đơn đăng ký chương trình liên kết Shopify sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc.

Do số lượng đơn đăng ký lớn, Shopify không cung cấp ý kiến phản hồi cho các đơn đăng ký bị từ chối.

Lượt giới thiệu được theo dõi như thế nào?

Lượt giới thiệu của đơn vị liên kết Shopify được theo dõi bằng mã điều khiển tham chiếu duy nhất được gán cho từng đơn vị liên kết sau khi họ được chấp nhận tham gia chương trình. Đơn vị liên kết sử dụng liên kết duy nhất này để chuyển hướng đối tượng đến thuộc tính Shopify để đạt được lượt giới thiệu thành công.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu khi làm đơn vị liên kết?

Các đơn vị liên kết của Shopify nhận được hoa hồng cho các thương nhân mà họ giới thiệu đến Shopify qua liên kết chứa mã điều khiển giới thiệu duy nhất của mình. Đơn vị liên kết nhận được tiền thưởng 200% cho mỗi thương nhân mà họ đã giới thiệu thành công đến Shopify. Nghĩa là họ sẽ kiếm được gấp đôi giá gói hằng tháng mà người được giới thiệu lựa chọn sau khi thương nhân hoạt động được 2 tháng.

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Chương trình liên kết của Shopify sử dụng PayPal để thanh toán cho đơn vị liên kết. Đối với điểm tín dụng tích lũy từ ngày mùng 1 đến ngày 15 hằng tháng, khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng năm ngày làm việc sau ngày 15 của tháng. Đối với điểm tín dụng được tạo từ ngày 16 đến hết ngày cuối cùng của tháng, khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng năm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng. Nếu số dư tiền hoa hồng dưới 25 USD, khoản này sẽ bị giữ lại cho đến kỳ thanh toán tiếp theo.

Tôi có thể theo dõi những thông tin gì về các thương nhân tôi giới thiệu?

Bạn có thể theo dõi lượt giới thiệu đã thực hiện, tổng thu nhập trong một khoảng thời hạn thanh toán và tổng thu nhập tính đến nay. Bạn cũng có thể theo dõi khi nào thương nhân chuyển từ bản dùng thử sang gói trả phí. Nếu thương nhân chưa chuyển sang gói trả phí trước khi hết thời gian dùng thử, họ sẽ được đánh dấu là Đã đóng băng.

Hướng dẫn về thương hiệu của Shopify là gì?

Xem hướng dẫn về thương hiệu của Shopify để đảm bảo bạn sử dụng hướng dẫn xây dựng thương hiệu đúng cách. Bằng việc sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi, bạn cho biết đã chấp nhận Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu của Shopify và hiểu rằng việc vi phạm các hướng dẫn này sẽ dẫn đến chấm dứt tài khoản Đối tác của Shopify.