การสร้างการคืนสินค้าและการคืนเงิน

คุณอาจต้องสร้างการคืนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าส่งคืนสินค้าที่ซื้อแล้วและคืนเงินให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนสินค้าของคุณ หากคุณคืนเงินให้สินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการแสดงความยึดมั่นในการบริการลูกค้าและอาจกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้ออีกครั้ง

คุณสามารถสร้างและจัดการการคืนสินค้า, ส่งคำแนะนำในการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้แก่ลูกค้า, ติดตามสินค้าถูกที่ส่งคืน, คืนสินค้าที่ตรวจสอบแล้วกลับสต็อก ตลอดจนคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การสร้างการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างการส่งคืนสำหรับคำสั่งซื้อเพื่อช่วยจัดการรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนได้ หลังจากที่คุณสร้างการส่งคืนแล้วคุณสามารถส่งข้อมูลการจัดส่งคืนสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณ และติดตามการคืนสินค้าได้ โดยใช้หน้าคำสั่งซื้อเพื่อจัดการการส่งคืนทั้งหมดของคุณโดยการกรองสถานะการส่งคืน

หลังจากที่คุณได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งคืนแล้วคุณสามารถดำเนินการคืนเงินและเติมสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าสต็อกได้

สร้างการคืนสินค้า

คุณสามารถสร้างการคืนสินค้าได้จากคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว โดยต้องเป็นคำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการที่มีการจัดการแล้วและยังไม่ได้คืนเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากยังไม่มีสินค้าเฉพาะรายการที่ได้รับการจัดการแล้ว คุณควรคืนเงินและคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวแทน

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าดังกล่าว ให้ยกเลิกใบจ่าหน้า แล้วจึงสร้างการคืนสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

 3. คลิกคืนสินค้า

 4. ในส่วน "เลือกคืนสินค้าคืน" ให้ป้อนปริมาณของสินค้าที่ส่งคืน

 5. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” เพื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนให้กับลูกค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
 • เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” เพื่ออัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนที่มีอยู่แล้วให้กับลูกค้าของคุณ แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้ หากคุณมีข้อมูล
 • เลือก “ไม่มีการจัดส่งสินค้าส่งคืน” เพื่อสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าส่งคืนใดๆ เลย
 1. คลิก “สร้างการคืนสินค้า

หากคุณเลือกที่จะสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ระบบจะแจ้งให้คุณสร้างและส่งใบจ่าหน้า หากต้องการคำแนะนำ โปรดดูที่การสร้างและส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

ปิดการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณได้ดำเนินงานที่ค้างส่งสำหรับการคืนสินค้าทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถปิดการคืนสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการปิด

 3. ในบัตรอยู่ระหว่างการคืนสินค้า ให้คลิกปุ่ม “...” จากนั้นคลิก “ปิดการคืนสินค้า

เปิดการคืนสินค้า

คุณสามารถเปิดการคืนสินค้าได้หากคุณมีงานที่ค้างอยู่ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการเปิด

 3. ในการ์ดแสดงสินค้าที่ “คืนสินค้าแล้ว” ให้คลิกปุ่ม “...” จากนั้นคลิก “เปิดการคืนสินค้า

กรองคำสั่งซื้อตามสถานะการส่งคืน

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามสถานะการคืนสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกแท็บ “เปิด” เพื่อแสดงสินค้าค้างส่งทั้งหมด

 3. คลิกที่ “ตัวกรอง

 4. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือก “สถานะการคืนสินค้า

 5. คลิกที่ “เลือกค่า” จากนั้นเลือก “อยู่ระหว่างการคืนสินค้า” หรือ “คืนสินค้าแล้ว” เพื่อให้ระบบแสดงคำสั่งซื้อที่ส่งคืนสินค้าแล้ว

ยกเลิกการคืนสินค้า

หากคุณสร้างการคืนสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือลูกค้าได้เปลี่ยนใจเรื่องการขอการคืนสินค้า คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าที่คุณได้สร้างได้

คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • การคืนสินค้าไม่ได้รับเงินคืน
 • การคืนสินค้าไม่ได้คืนสินค้ากลับสต็อก
 • การคืนสินค้าเปิดอยู่และไม่ได้มีการระบุว่าคืนแล้ว
 • สินค้าที่ส่งคืนไม่มีใบระบุการส่งคืน Shopify Shipping
 • ยังไม่ได้ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อของสินค้าส่งคืน

หลังจากที่คุณยกเลิกการคืนสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการคืนสินค้าอีกครั้งได้ แต่คุณสามารถสร้างการคืนสินค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการยกเลิก

 3. ในการ์ดแสดงสินค้าที่ “อยู่ระหว่างการคืนสินค้า” ให้คลิกปุ่ม “...” จากนั้นคลิก “ยกเลิกการคืนสินค้า

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก “ยกเลิกการคืนสินค้า” เพื่อยืนยัน

การคืนเงินของคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อ นั่นหมายความว่าคุณจะส่งเงินที่ได้รับจากการชำระเงินกลับไปยังลูกค้า โดยคุณสามารถคืนเงินสำหรับทุกรายการในคำสั่งซื้อ หรือคืนสำหรับรายการบางส่วนในคำสั่งซื้อก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อโดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าได้อีกด้วย แต่คุณจะไม่สามารถสร้างการคืนสินค้าได้หลังจากที่ดำเนินการคืนเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ในบางกรณี คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินได้

ในขั้นตอนส่วนหนึ่งของกระบวนการคืนเงิน คุณสามารถเลือกที่จะคืนสินค้าดังกล่าวกลับสต็อกและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้ หากไม่มีการชำระเงินที่ต้องคืน คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับรายการสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นได้

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และขอคืนเงิน จํานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งถัดไปของคุณโดยส่วนใหญ่แล้วการคืนเงินจะถูกระบุว่า “รอดำเนินการ” เป็นเวลาสูงสุด 2 วันทำการและอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วันทำการเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับเงินคืน

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงของธนาคารเจ้าของเครื่องรูดบัตร (ARN) ได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อภายใต้รายละเอียดการคืนเงิน ARN จะพร้อมคืนเงินทุกรายการผ่าน Shopify Payments ซึ่งส่งไปยัง Visa หรือ Mastercard ของคุณ

ธนาคารและผู้ให้บริการบัตรเครดิตสามารถใช้ ARN เพื่อติดตามธุรกรรมได้ หากลูกค้าอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินคืน ให้แจ้ง ARN แก่ลูกค้าและแนะนำวิธีให้ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อสอบสวน

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการคืนสินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งร้านค้าของคุณ:

 • ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ยอดคงเหลือจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยระบบจะทำรายการหักบัญชีในวันที่อยู่นอกตารางเวลาการรับเงินตามปกติของคุณ

 • หากการหักบัญชีธนาคารล้มเหลว ระบบจะพยายามหักบัญชีอีกครั้งใน 3 วันทำการ หากความพยายามอีกครั้งล้มเหลว คุณต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร Shopify Payments หรือชำระยอดคงเหลือที่ติดลบด้วยตนเอง

 • ในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด คืนเงินส่วนที่เหลือจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับครั้งถัดไปจนกว่าจะได้รับเงินที่คืนครบตามจํานวน

หากบัญชี Shopify Payments ของคุณแสดงยอดคงเหลือติดลบและสถานะการคืนเงินในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อเป็น “รอดำเนินการ” นานกว่า 2 วันทำการ ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าของคุณอยู่ในประเทศใดดังต่อไปนี้:

 • ในฝรั่งเศส โรมาเนีย สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือญี่ปุ่น ระบบจะล้างยอดคงเหลือติดลบของคุณด้วยยอดขายในอนาคต
 • หากคุณอยู่ในยุโรปและใช้บัญชีธนาคารที่ไม่ใช้สกุลเงินยูโร ระบบจะล้างยอดคงเหลือติดลบของคุณด้วยยอดขายในอนาคต
 • ในประเทศและสกุลเงินอื่นๆ ระบบจะหักบัญชีธนาคารของคุณสำหรับยอดคงเหลือติดลบ

ทีมการกู้คืนของ Shopify อาจติดต่อไปยังเจ้าของร้านของคุณเพื่อแก้ไขยอดค้างชำระและรักษาบัญชี Shopify Payments ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือและระยะเวลาที่รอดำเนินการ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดคงเหลือที่มีค่าติด ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ ได้

ขั้นตอน:

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ระบุได้ในคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะถึงยอดรวมที่สามารถคืนเงินได้ ซึ่งก็คือจำนวนเงินเดิมของคำสั่งซื้อนั้น

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อโดยใช้บัตรของขวัญและวิธีการชำระเงินอื่น เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินบางส่วน จะมีการคืนเงินไปยังบัตรของขวัญจนเท่ากับจำนวนเงินที่สามารถคืนได้ก่อน จากนั้นจะคืนจำนวนเงินที่เหลือไปยังวิธีการชำระเงินอื่นๆ คุณสามารถปรับจำนวนเงินที่คืนจนเท่ากับจำนวนเงินที่สามารถคืนได้สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนเงินจำนวน $50 ไปยังบัตรของขวัญ แต่คุณสามารถคืนเงินไปยังบัตรเครดิตได้สูงสุด $20 คุณจะสามารถแบ่งจำนวนเงินที่คืนได้ โดยคืน $30 ไปยังบัตรของขวัญและ $20 ไปยังบัตรเครดิต

ขั้นตอน:

คืนสินค้าจากคำสั่งซื้อกลับสต็อก

หากไม่มีการชำระเงินที่จะต้องคืนสำหรับคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกโดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าหรือการคืนเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนสินค้ากลับสต็อก

 3. คลิก “คืนสินค้ากลับสต็อก

 4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืนกลับสต็อก

 5. คลิก “คืนสินค้าที่เลือกกลับสต็อก

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้ว

หลังจากที่คุณได้สร้างการคืนสินค้า ได้รับสินค้าจากลูกค้า และคืนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว คำสั่งซื้อดังกล่าวก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณเลือกที่จะคืนสินค้ากลับสต็อกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการคืนเงิน ระบบก็จะปิดคำสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้คืนสินค้ากลับสต็อก คุณก็สามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้วหลังจากที่คุณได้รับสินค้าจากลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซ์้อที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่า “คืนแล้ว”

 3. คลิก “ทำเครื่องหมายว่าส่งคืนแล้ว

ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อ

ระบบจะแสดงประวัติการทำธุรกรรมโดยละเอียดสำหรับคำสั่งซื้อไว้ในส่วนไทม์ไลน์ของหน้าภาพรวมของคำสั่งซื้อ รวมทั้งจะระบุข้อมูลการคืนสินค้า การคืนเงิน และการคืนสินค้ากลับสต็อกเอาไว้ด้วย

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี