Áp dụng cho Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus

Lưu ý: Để được xem xét tham gia cho chương trình này, ứng dụng của bạn phải có trong kho Cửa hàng ứng dụng Shopify. Để tìm hiểu thêm về quy trình này, tham khảo Yêu cầu để được niêm yết trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Sau khi bạn xác nhận đáp ứng tất cả các yêu cầu chứng nhận đối với Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus, bạn đã sẵn sàng đăng ký để được xem xét:

Sau khi đăng ký, đội ngũ Đối tác ứng dụng của Shopify Plus sẽ đánh giá ứng dụng của bạn. Họ sẽ liên hệ trực tiếp với bạn nếu bạn được chấp nhận xem xét có điều kiện.

Chúng tôi nóng lòng chào đón bạn đến với Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus!