Làm việc với phương tiện

Các thương nhân Shopify có thể tạo các thư viện phương tiện hỗn trợ để thêm ảnh, video và mô hình 3D vào trang sản phẩm. Thư viện phương tiện hỗn hợp giúp thương nhân tương tác với khách hàng. Việc kết hợp các hình ảnh, video và mô hình 3D có thể giúp thương nhân kể câu chuyện về sản phẩm và cho phép khách hàng xem sản phẩm trực tiếp hoặc hình dung sản phẩm đó trong chính không gian của mình.

Bạn có thể tạo chủ đề, ứng dụng và nội dung đa phương tiện để giúp thương nhân mang đến trải nghiệm bán lẻ nhất quán, hấp dẫn và có tính tương tác cao cho cửa hàng trực tuyến của họ.

Trong phần này