Hiển thị sản phẩm có mô hình 3D

Mô hình 3D là hình ảnh ảo của một đối tượng hoặc bề mặt trong không gian ba chiều. Mô hình 3D cho phép bạn quan sát đối tượng từ mọi góc độ. Bạn có thể tải mô hình 3D của sản phẩm hoặc tạo mô hình của riêng mình bằng cách dùng phần mềm tạo mô hình 3D. Mô hình 3D có thể giúp thương nhân kể câu chuyện về sản phẩm và cho phép khách hàng xem sản phẩm hoạt động hoặc hình dung sản phẩm trong không gian của chính khách hàng.