API phương tiện sản phẩm và cú pháp Liquid

Bản xem trước dành cho nhà phát triển giúp đối tác tiếp cận hình ảnh, video và mô hình 3D của sản phẩm nhằm mục đích thử nghiệm và phát triển bằng cách sử dụng cú pháp Liquid phương tiện sản phẩm. GraphQL Admin API cho phép nhà phát triển tạo, truy xuất, cập nhật và xóa tài sản truyền thông xã hội.

Cú pháp Liquid phương tiện sản phẩm

Nếu bạn là nhà phát triển chủ đề, bạn có thể sử dụng Liquid để thêm phương tiện sản phẩm (hình ảnh, video, mô hình 3D) vào chủ đề của cửa hàng. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu tham khảo về Liquid.

API quản trị GraphQL phương tiện sản phẩm

Bạn có thể sử dụng API quản trị GraphQL để quản lý nhiều loại phương tiện liên quan đến sản phẩm của thương nhân. Bạn có thể xem thêm thông tin về các loại phương tiện sản phẩm khác nhau và cách dùng API của Shopify để làm việc trong hướng dẫn làm việc với API phương tiện sản phẩm.

Phương tiện sản phẩm không có trong REST API. Tính năng này không hoạt động nếu bạn đang tương tác với hình ảnh sản phẩm bằng các điểm cuối API REST.