Dostosuj swoje oferty produktów

Możesz dostosować swoje oferty produktów za pomocą aplikacji Marketplace Connect w poniższy sposób:

 • Dostosuj oferty produktów za pomocą metapól
 • Użyj mapowania atrybutów, aby dostosować informacje o produktach publikowane na platformach handlowych
 • Dostosuj tytuły ofert produktów na platformach handlowych za pomocą zmiennych

Dostosuj oferty produktów za pomocą metapól

Metapola umożliwiają dodawanie niestandardowych pól do ofert produktów, które zwykle nie są zarejestrowane w panelu administracyjnym Shopify. Może to pomóc w wyświetleniu klientom większej liczby informacji o produktach i może poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania dzięki większej szczegółowości. Na przykład sprzedawca oferujący łatwo psujące się produkty może utworzyć niestandardowe metapole, aby wyświetlić okres ważności swoich produktów.

Zapoznaj się z obsługiwanymi metapolami, aby dowiedzieć się, które metapola są automatycznie rozpoznawane przez aplikację Marketplace Connect.

Po utworzeniu niestandardowych metapól możesz użyć funkcji mapowania atrybutów, aby zsynchronizować niestandardowe metapola z produktów z ich ofertami na platformie handlowej. Dowiedz się, jak dodawać metapola do produktów.

Obsługiwane typy metapól

Marketplace Connect rozpoznaje następujące typy metapól:

 • Data i godzina
 • Data
 • Ułamek dziesiętny
 • Wymiar
 • Liczba całkowita
 • Z wieloma liniami
 • Z jedną linią
 • Kolekcja
 • Adres URL
 • Prawda lub fałsz
 • Kolor

Poniższe typy metapól nie są rozpoznawane przez Marketplace Connect:

 • JSON
 • Tekst sformatowany
 • Waga
 • Objętość
 • Mieszana referencja
 • Pieniądze
 • Ocena
 • Strona
 • Metaobiekt
 • Pliki
 • Wariant produktu

Użyj mapowania atrybutów, aby zarządzać produktami

Mapowanie atrybutów umożliwia dostosowanie informacji publikowanych z katalogu Shopify do ofert na platformie handlowej.

Wszystkie główne metapola produktów Shopify są automatycznie mapowane po skonfigurowaniu aplikacji Marketplace Connect. Jednak niektóre platformy handlowe wymagają przedstawienia w ofertach określonych informacji o produkcie, które nie są domyślnie częścią danych produktu w panelu administracyjnym Shopify. Mogą to być na przykład niektóre wymiary produktu lub wypunktowanie.

Aby zaoszczędzić czas, eliminując konieczność ręcznego dodawania tych pól dla każdego produktu, możesz utworzyć metapola dla każdego atrybutu produktu wymaganego przez podłączone platformy handlowe, a następnie użyć funkcji mapowania atrybutów w celu użycia tych pól w całym katalogu.

Po utworzeniu i zamapowaniu niestandardowych metapól pola te są automatycznie wypełniane przy każdym przesłaniu nowych produktów do Shopify, co usprawnia proces tworzenia ofert na platformie handlowej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Mapping (Mapowanie) i z menu rozwijanego Manage attribute mapping (Zarządzaj mapowaniem atrybutów) wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.
 5. Użyj rozwijanych menu w każdej sekcji, aby wybrać atrybuty produktu, które chcesz zsynchronizować z produktów Shopify z ofertami na platformie handlowej.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj tytuły ofert na platformie handlowej

Domyślnie Marketplace Connect używa nazwy produktu Shopify jako tytułu odpowiedniej oferty na platformie handlowej, a jeśli zmienisz nazwę produktu, tytuł oferty na platformie zmieni się automatycznie. Możesz jednak wprowadzić wartość formuły w polu Tytuł produktu, aby dostosować tytuł oferty na platformie handlowej.

Tytuły ofert na platformie handlowej można dostosowywać w trybie edycji pojedynczej lub w trybie edycji zbiorczej.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami:

 • Aby wstawić stałą wartość tekstową NOWY przed zmienną, taką jak nazwa produktu ({name}), wprowadź NOWY {name} w kolumnie tytułu.
 • Aby użyć zmiennej atrybutu dostawcy dla produktu w połączeniu ze zmienną nazwy produktu, wprowadź {vendor} {name} w kolumnie tytułu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo