Wystawiaj i edytuj produkty na zewnętrznych platformach handlowych

Możesz wystawiać lub edytować oferty produktów osobno dla każdego produktu lub zbiorczo. Istnieją dodatkowe ustawienia oferty produktów, które możesz skonfigurować dla ofert na platformie Amazon i eBay.

Wystaw lub edytuj pojedynczy produkt

Możesz użyć trybu pojedynczej edycji, aby opublikować pojedynczą ofertę produktu ze sklepu Shopify na platformie handlowej. W przypadku połączenia z wieloma platformami handlowymi powtórz te kroki dla każdej platformy, na której chcesz dodać lub edytować produkt.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Listings (Oferty) i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.
 5. Kliknij opcję Single edit (Edycja pojedyncza).
 6. Kliknij produkt, który chcesz edytować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wystawić produkt na platformie handlowej, w sekcji Listing enabled (Oferta włączona) wybierz opcję Enabled (Włączono), a następnie wypełnij pola dla pozostałych sekcji.
  • Aby edytować produkt, który jest już wystawiony na platformie handlowej, zmień pola, które chcesz zaktualizować, a następnie przejrzyj informacje o produkcie i wypełnij puste pola.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wystaw lub edytuj produkty zbiorczo

Możesz użyć edytora zbiorczego w sekcji Listings (Oferty) aplikacji Marketplace Connect, aby zbiorczo zarządzać wieloma ofertami produktów na platformie handlowej. Edycja zbiorcza umożliwia szybkie wystawianie całych katalogów na platformie handlowej oraz przeglądanie i edytowanie produktów i odpowiednich wartości pól w jednym miejscu.

W przypadku połączenia z wieloma platformami handlowymi powtórz te kroki dla każdej platformy, na której chcesz dodać lub edytować produkty.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Listings (Oferty) i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.
 5. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 6. Opcjonalnie: Kliknij przycisk Filters (Filtry), aby utworzyć grupy produktów, dodając filtry, takie jak Status, Tag lub SKU.
 7. W kolumnie pola wyboru wybierz produkty, które chcesz dodać do platformy handlowej, a następnie kliknij opcję Bulk edit (Edycja zbiorcza) w wyświetlonym oknie dialogowym.
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać produkt do platformy handlowej po raz pierwszy, w kolumnie Enabled (Włączono) wybierz opcję Enabled (Włączono) dla każdego produktu, który chcesz opublikować na platformie handlowej, a następnie uzupełnij informacje w pozostałych kolumnach.
  • Edytuj kolumny dla każdego produktu, który chcesz zaktualizować. Aby dodać kolejne pola, możesz kliknąć przycisk Columns (Kolumny) zawierający dodatkowe informacje o produkcie, które możesz edytować.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Oferty sprzedawców i oferty produktowe Amazon

Ze względu na to, że wielu różnych sprzedawców może sprzedawać ten sam produkt na platformie Amazon, oferty produktów Amazon są podzielone na dwie poniższe części:

 • Oferta produktowa zawiera zdjęcia, tytuł, opis i identyfikatory produktów, takie jak UPC lub EAN, a jej treść jest współdzielona przez wszystkich sprzedawców Amazon, którzy sprzedają ten sam produkt.
 • Oferta sprzedaży zawiera cenę, ilość zapasów i opcje realizacji produktu zapewniane przez sprzedawców oferujących sprzedaż takiego produktu. Oferta sprzedawcy jest unikalna dla każdego sprzedawcy.

Każdy produkt ma tylko jedną stronę oferty produktu na platformie Amazon z jedną zawartością Oferty produktowej, ale może mieć wielu sprzedawców z różnymi wartościami Oferty cenowej tego samego produktu.

Możesz dostosować swoje oferty produktowe i oferty sprzedawcy na platformie Amazon, konfigurując domyślne ustawienia oferty Amazon i wyłączając synchronizację szczegółów oferty.

Skonfiguruj domyślne ustawienia oferty na platformie Amazon

Możesz skonfigurować domyślne ustawienia dla swoich ofert na platformie Amazon, aby utworzyć w przyszłości oferty z takimi samymi ustawieniami. Zmiany domyślnych ustawień ofert nie mają wpływu na już istniejące oferty. Możesz zaktualizować poniższe ustawienia domyślne na platformie Amazon:

 • Default Amazon price rule (Domyślna reguła cenowa Amazon) pozwala wybrać stałą wartość, procentowy wzrost lub spadek bądź wzrost lub spadek w dolarach w stosunku do ceny katalogowej Shopify i w razie potrzeby stosuje zaokrąglanie ceny.
 • Default Amazon quantity rule (Domyślna reguła ilościowa Amazon) umożliwia ustawienie stałej wartości zapasów, bufora lub maksymalnej ilości zapasów produktów w ofercie na platformie Amazon.

  • Na przykład, jeśli ustawisz bufor 2, gdy wartość zapasów produktu w Twoim sklepie wynosi 5, w ofercie wyświetli się wartość zapasów 3 dla tego produktu.
  • Na przykład, jeśli ustawisz maksymalną ilość 5, maksymalna ilość 5 będzie zawsze wyświetlana w ofertach, chyba że poziom zapasów Twojego sklepu spadnie poniżej 5 dla tego produktu i wówczas w ofercie wyświetlą się rzeczywiste zapasy.
 • Fulfilled by Amazon (FBA) or merchant fulfilled (Realizowane przez Amazon (FBA) lub przez sprzedawcę) to ustawienie, które umożliwia określenie, czy zamówienia zawierające daną ofertę produktu mają być realizowane z poziomu panelu administracyjnego Shopify (realizowane przez sprzedawcę) czy przez Amazon (FBA). Dowiedz się więcej o realizacji zamówień na platformie Amazon.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Ustawienia, a następnie z menu rozwijanego Ustawienia wybierz opcję Amazon.
 5. W sekcji Update eBay defaults (Aktualizuj domyślne ustawienia Amazon) wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby ustawić regułę cenową dla przyszłych ofert Amazon na podstawie ceny katalogowej, wprowadź Default Amazon price rule (Domyślną regułę cenową Amazon).
  • Aby ustawić regułę ilościową dla przyszłych ofert Amazon, wprowadź Default Amazon quantity rule (Domyślną regułę ilościową Amazon).
  • Aby wybrać domyślną metodę realizacji dla przyszłych ofert Amazon, wybierz Merchant fulfilled (Realizowane przez sprzedawcę) lub FBA w sekcji Fulfilled by Amazon (FBA) or merchant fulfilled (Realizowane przez Amazon (FBA) lub przez sprzedawcę).
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz synchronizację szczegółów oferty dla ofert Amazon

Jeśli Twój sklep Shopify jest połączony z Amazon i chcesz zarządzać szczegółami oferty, takimi jak tytuły, opisy i obrazy bezpośrednio na platformie Amazon, zamiast synchronizować je z Shopify, możesz wyłączyć opcję Send listing details (Wyślij szczegóły oferty) w edytorze zbiorczym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Listings (Oferty) i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz Amazon.
 5. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 6. Kliknij przycisk Columns (Kolumny), aby utworzyć grupy produktów, i w sekcji Listing details (Szczegóły oferty) kliknij opcję Send listing details (Wyślij szczegóły oferty), aby przycisk nie był szary.
 7. Kliknij Gotowe.

Oferty eBay

Możesz dostosować swoje oferty eBay, konfigurując domyślne ustawienia oferty eBay i wyłączając synchronizację obrazów.

Definicje stanów

Kiedy wystawiasz produkt na platformie eBay, musisz wybrać definicję stanu. Zapoznaj się z sekcją Item condition ID and name values (Wartości ID i nazwy pozycji).

Skonfiguruj domyślne ustawienia oferty eBay

Możesz ustawić wartości domyślne dla swoich ofert na Amazon, aby tworzyć w przyszłości oferty z takimi samymi ustawieniami. Zmiany domyślnych ustawień ofert nie mają wpływu na już istniejące oferty. Możesz zaktualizować następujące ustawienia domyślne serwisu eBay:

 • Default eBay price rule (Domyślna reguła cenowa eBay) pozwala ustawić stałą wartość, procentowy wzrost lub spadek bądź wzrost lub spadek w dolarach w stosunku do ceny katalogowej Shopify i w razie potrzeby stosuje zaokrąglanie ceny.
 • Default eBay quantity rule (Domyślna reguła ilościowa eBay) umożliwia ustawienie stałej wartości zapasów, bufora lub maksymalnej ilości zapasów produktów w ofercie w serwisie eBay.

  • Na przykład, jeśli ustawisz bufor 2, gdy wartość zapasów produktu w Twoim sklepie wynosi 5, w ofercie wyświetli się wartość zapasów 3 dla tego produktu.
  • Na przykład, jeśli ustawisz maksymalną ilość 5, maksymalna ilość 5 będzie zawsze wyświetlana w ofertach, chyba że poziom zapasów Twojego sklepu spadnie poniżej 5 dla tego produktu i wówczas w ofercie wyświetlą się rzeczywiste zapasy.
 • Default Shipping Services (Domyślne usługi wysyłkowe) umożliwiają wybór usług wysyłkowych, które chcesz zapewniać w swoich ofertach w serwisie eBay.

 • Return policy (Polityka zwrotów) umożliwia Ci określenie w ofercie, czy przyjmowane są zwroty, jaki jest okres zwrotu, w jaki sposób zwracane są koszty oraz czy za wysyłkę zwrotu płacisz Ty czy klient.

 • Auto categorization (Automatyczna kategoryzacja) umożliwia określenie, czy kategorie eBay dla Twojego produktu mają zostać ustawione ręcznie, czy chcesz, aby aplikacja Marketplace Connect automatycznie przypisała do ofert najbardziej odpowiednie kategorie eBay.

 • Auto-list products (Automatyczne wystawianie produktów) umożliwia określenie, czy produkty mają być automatycznie wystawiane w serwisie eBay z wybranymi przez Ciebie ustawieniami domyślnymi.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Ustawienia i z menu rozwijanego Ustawienia wybierz eBay.
 5. W sekcji Update eBay defaults (Aktualizuj domyślne ustawienia eBay) wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby ustawić regułę cenową dla przyszłych ofert eBay na podstawie ceny katalogowej, wprowadź Default eBay price rule (Domyślną regułę cenową eBay).
  • Aby ustawić regułę ilościową dla przyszłych ofert eBay, wprowadź Default eBay quantity rule (Domyślną regułę ilościową Amazon).
  • Aby ustawić metodę wysyłki dla przyszłych zamówień eBay, edytuj Default Shipping Services (Domyślne usługi wysyłkowe).
  • Aby skonfigurować domyślny proces zwrotów, dokonaj wyboru w sekcji Return Policy (Polityka zwrotów).
  • Aby określić, czy aplikacja Marketplace Connect ma automatycznie kategoryzować Twoje produkty, wybierz opcję Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) w sekcji Auto categorization (Automatyczna kategoryzacja).
  • Aby określić, czy aplikacja Marketplace Connect ma automatycznie wystawiać produkty z wybranymi ustawieniami domyślnymi, wybierz opcję Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) w sekcji Auto-list products (Automatyczne wystawianie produktów).
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz synchronizację obrazów dla ofert eBay

Jeśli po połączeniu z platformą eBay chcesz zarządzać obrazami bezpośrednio w ofercie eBay zamiast synchronizować je z Shopify, możesz wyłączyć synchronizację obrazów w edytorze zbiorczym. manual/online-sales-channels/marketplace-connect/products

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Listings (Oferty) i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz eBay.
 5. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 6. Kliknij przycisk Columns (Kolumny) i w sekcji Other (Inne) kliknij opcję Catalog Image Sync (Synchronizacja obrazów katalogu), aby przycisk nie był szary.
 7. Kliknij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo