Đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm trên các sàn giao dịch bên thứ ba

Bạn có thể đăng tải hoặc chỉnh sửa sản phẩm đăng tải lần lượt từng sản phẩm một hoặc hàng loạt. Còn nhiều cài đặt đăng tải sản phẩm khác mà bạn có thể định cấu hình cho sản phẩm đăng tải trên AmazoneBay.

Đăng tải hoặc chỉnh sửa một sản phẩm

Bạn có thể sử dụng chế độ chỉnh sửa đơn lẻ để đăng tải một hồ sơ sản phẩm từ cửa hàng Shopify lên một sàn giao dịch. Nếu bạn đã kết nối với nhiều sàn giao dịch, hãy lặp lại các bước này đối với từng sàn giao dịch mà bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Hồ sơ và trong menu thả xuống Hồ sơ, chọn sàn giao dịch bạn muốn quản lý sản phẩm.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa đơn lẻ.
 6. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa rồi thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để đăng tải sản phẩm lên sàn giao dịch, trong mục Hồ sơ đã bật, chọn Đã bật rồi hoàn thiện các trường cho từng mục còn lại.
  • Để chỉnh sửa sản phẩm đã được đăng tải lên sàn giao dịch, thay đổi các trường bạn muốn cập nhật, sau đó xem lại thông tin sản phẩm và điền vào bất kỳ trường nào còn thiếu.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Đăng tải hoặc chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trong mục Hồ sơ của Marketplace Connect để quản lý hàng loạt hồ sơ sản phẩm đăng tải của một sàn giao dịch. Tính năng chỉnh sửa hàng loạt có thể giúp bạn nhanh chóng đăng tải toàn bộ danh mục lên một sàn giao dịch cũng như xem lại, chỉnh sửa sản phẩm và các giá trị trong trường tương ứng tại cùng một nơi.

Nếu bạn đã kết nối với nhiều sàn giao dịch, hãy lặp lại các bước này đối với từng sàn giao dịch mà bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Hồ sơ và trong menu thả xuống Hồ sơ, chọn sàn giao dịch bạn muốn quản lý sản phẩm.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 6. Không bắt buộc: Nhấp vào nút Bộ lọc để tạo nhóm sản phẩm bằng cách thêm các bộ lọc như Trạng thái, Thẻ hoặc SKU.
 7. Trong cột hộp kiểm, chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào sàn giao dịch, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt trong hộp thoại xuất hiện.
 8. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để thêm sản phẩm vào sàn giao dịch lần đầu tiên, trong cột Đã bật, chọn Đã bật cho từng sản phẩm mà bạn muốn đăng lên sàn giao dịch, sau đó hoàn thiện thông tin trong các cột còn lại.
  • Chỉnh sửa bất kỳ cột nào đối với từng sản phẩm bạn muốn cập nhật. Để thêm các trường bổ sung, bạn có thể nhấp vào nút Cột chứa thông tin bổ sung về sản phẩm mà bạn có thể chỉnh sửa.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề nghị bán hàng và sản phẩm đăng tải trên Amazon

Vì nhiều người bán khác nhau có thể bán sản phẩm giống nhau trên Amazon nên trang sản phẩm đăng tải trên Amazon được chia thành hai phần như sau:

 • Hồ sơ bao gồm hình ảnh sản phẩm, tiêu đề, mô tả và mã nhận dạng sản phẩm như UPC hoặc EAN, đây là nội dung được chia sẻ cho tất cả người bán hàng trên Amazon đang bán cùng một sản phẩm.
 • Đề nghị bán hàng bao gồm giá sản phẩm, số lượng hàng tồn kho và các tùy chọn thực hiện do người bán cung cấp làm đề nghị bán sản phẩm đó. Mỗi người bán đều có đề nghị riêng.

Mỗi sản phẩm chỉ có một trang sản phẩm đăng tải trên Amazon, trong đó có một bộ nội dung Hồ sơ nhưng có thể có nhiều người bán với các giá trị Đề nghị bán hàng khác nhau đối với cùng một sản phẩm.

Bạn có thể tùy chỉnh các đề nghị bán hàng và sản phẩm đăng tải trên Amazon bằng cách thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên Amazontắt đồng bộ hóa tin chi tiết sản phẩm đăng tải.

Thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên Amazon

Bạn có thể thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên Amazon để tạo sản phẩm đăng tải có cùng cài đặt trong tương lai. Sản phẩm đăng tải hiện có sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đối với cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải. Bạn có thể cập nhật các cài đặt mặc định sau của Amazon:

 • Quy tắc giá mặc định trên Amazon cho phép bạn chọn giá trị cố định, tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm hay tăng hoặc giảm số tiền so với giá trên danh mục Shopify, cũng như áp dụng làm tròn giá nếu muốn.
 • Quy tắc số lượng mặc định trên Amazon cho phép bạn đặt giá trị hàng trong kho cố định, hàng dự trữ hoặc số lượng hàng trong kho tối đa của sản phẩm đối với sản phẩm đăng tải trên Amazon.

  • Ví dụ: Nếu bạn thiết lập hàng dự trữ là 2 khi hàng trong kho của sản phẩm tại cửa hàng là 5, hồ sơ sẽ hiển thị 3 cho mặt hàng lưu kho đó.
  • Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng tối đa là 5 thì số lượng tối đa 5 luôn hiển thị trên sản phẩm đăng tải, trừ khi hàng trong kho của cửa hàng giảm xuống dưới 5 đối với mặt hàng đó, trong trường hợp này, hồ sơ sản phẩm sẽ hiển thị hàng trong kho thực tế.
 • Do Amazon thực hiện (FBA) hoặc do thương nhân thực hiện cho phép bạn lựa chọn bạn sẽ thực hiện trên trang quản trị Shopify (do thương nhân thực hiện) hoặc Amazon sẽ thực hiện (FBA) đối với đơn hàng chứa sản phẩm đăng tải đó. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng Amazon.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt và trong menu thả xuống Cài đặt, chọn Amazon.
 5. Trong mục Cập nhật cài đặt mặc định của Amazon, thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để thiết lập quy tắc giá cho sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai dựa trên giá trên danh mục, hãy nhập Quy tắc giá mặc định trên Amazon.
  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai, hãy nhập Quy tắc số lượng mặc định trên Amazon.
  • Để chọn phương thức thực hiện mặc định cho các sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai, chọn Do thương nhân thực hiện hoặc FBA trong mục Do Amazon thực hiện (FBA) hoặc do thương nhân thực hiện.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt đồng bộ chi tiết hồ sơ sản phẩm đối với sản phẩm đăng tải trên Amazon

Nếu cửa hàng Shopify của bạn kết nối với Amazon và bạn muốn quản lý chi tiết sản phẩm đăng tải như tiêu đề, mô tả và hình ảnh ngay trên Amazon thay vì đồng bộ hóa từ Shopify, bạn có thể tắt Gửi chi tiết hồ sơ sản phẩm trên trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Sản phẩm đăng tải và chọn Amazon trong menu thả xuống Sản phẩm đăng tải.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 6. Nhấp vào nút Cột để tạo nhóm sản phẩm và trong mục Chi tiết hồ sơ sản phẩm, nhấp vào Gửi chi tiết hồ sơ sản phẩm sao cho nút không còn màu xám.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Sản phẩm đăng tải trên eBay

Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm đăng tải trên eBay bằng cách thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên eBaytắt đồng bộ hóa hình ảnh.

Định nghĩa điều kiện

Khi đăng tải sản phẩm lên eBay, bạn cần chọn định nghĩa điều kiện. Tham khảo ID điều kiện và giá trị tên của mặt hàng.

Thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên eBay

Bạn có thể thiết lập cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải trên Amazon để tạo sản phẩm đăng tải có cùng cài đặt trong tương lai. Sản phẩm đăng tải hiện có sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đối với cài đặt mặc định cho sản phẩm đăng tải. Bạn có thể cập nhật các cài đặt mặc định sau trên eBay:

 • Quy tắc giá mặc định trên eBay cho phép bạn đặt giá trị không đổi, tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm hay tăng hoặc giảm số tiền so với giá trên danh mục Shopify, cũng như áp dụng làm tròn giá nếu muốn.
 • Quy tắc số lượng mặc định trên eBay cho phép bạn đặt giá trị hàng trong kho cố định, hàng dự trữ hoặc số lượng hàng trong kho tối đa của sản phẩm trên hồ sơ của eBay.

  • Ví dụ: Nếu bạn thiết lập hàng dự trữ là 2 khi hàng trong kho của sản phẩm tại cửa hàng là 5, hồ sơ sẽ hiển thị 3 cho mặt hàng lưu kho đó.
  • Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng tối đa là 5 thì số lượng tối đa 5 luôn hiển thị trên sản phẩm đăng tải, trừ khi hàng trong kho của cửa hàng giảm xuống dưới 5 đối với mặt hàng đó, trong trường hợp này, hồ sơ sản phẩm sẽ hiển thị hàng trong kho thực tế.
 • Dịch vụ vận chuyển mặc định cho phép bạn chọn dịch vụ vận chuyển bạn muốn cung cấp cho sản phẩm đăng tải của mình trên eBay.

 • Chính sách trả hàng cho phép bạn thiết lập xem có chấp nhận đơn hàng trả lại đối với sản phẩm đăng tải hay không, thiết lập khoảng thời gian trả hàng, loại hình hoàn tiền và quyết định xem bạn hay khách hàng sẽ thanh toán cho phí vận chuyển đơn hàng trả lại.

 • Tự động phân loại cho phép bạn chọn xem bạn sẽ thiết lập thủ công các danh mục sản phẩm trên eBay hay bạn muốn Marketplace Connect tự động phân loại sản phẩm đăng tải vào các danh mục có liên quan nhất trên eBay.

 • Tự động đăng tải sản phẩm cho phép bạn chọn xem có tự động đăng tải sản phẩm lên eBay với cài đặt mặc định bạn đã chọn hay không.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Cài đặt và chọn eBay trong menu thả xuống Cài đặt.
 5. Trong mục Cập nhật cài đặt mặc định của eBay, thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để thiết lập quy tắc giá cho sản phẩm đăng tải trên eBay trong tương lai dựa trên giá trên danh mục, nhập Quy tắc giá mặc định trên eBay.
  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho sản phẩm đăng tải trên eBay trong tương lai, nhập Quy tắc số lượng mặc định trên eBay.
  • Để thiết lập phương thức vận chuyển cho các đơn hàng eBay trong tương lai, chỉnh sửa Dịch vụ vận chuyển mặc định.
  • Để thiết lập quy trình trả hàng mặc định, đưa ra lựa chọn trong mục Chính sách trả hàng.
  • Để chọn xem Marketplace Connect có tự động phân loại sản phẩm hay không, chọn Đã bật hoặc Đã tắt trong mục Phân loại tự động.
  • Để chọn xem Marketplace Connect có tự động đăng tải sản phẩm với các cài đặt mặc định bạn đã chọn hay không, chọn Đã bật hoặc Đã tắt trong mục Tự động đăng tải sản phẩm.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt đồng bộ hóa hình ảnh đối với sản phẩm đăng tải trên eBay

Nếu bạn đã kết nối với eBay và muốn quản lý hình ảnh ngay trong hồ sơ sản phẩm trên eBay thay vì đồng bộ hóa hình ảnh từ Shopify, bạn có thể tắt đồng bộ hóa hình ảnh trên trang chỉnh sửa hàng loạt. manual/online-sales-channels/marketplace-connect/products

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Sản phẩm đăng tải và chọn eBay trong menu thả xuống Sản phẩm đăng tải.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 6. Nhấp vào nút Cột và trong mục Khác, nhấp vào Đồng bộ hình ảnh danh mục sao cho nút không còn màu xám.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí