Quản lý sản phẩm trên các nền tảng mua bán bên thứ ba bằng ứng dụng Marketplace Connect

Bạn có thể đăng tải sản phẩm hoặc chỉnh sửa hồ sơ sản phẩm đăng tải trên các nền tảng mua bán bên thứ ba như Amazon hoặc eBay bằng ứng dụng Marketplace Connect. Bạn cũng có thể định cấu hình cài đặt đăng tải sản phẩm bổ sung cho Đề nghị bán hàng và hồ sơ sản phẩm trên Amazon cũng như hồ sơ sản phẩm trên eBay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí