Liên kết sản phẩm đăng tải hiện có trên sàn giao dịch với các sản phẩm Shopify

Nếu đã có sẵn hồ sơ đăng tải trên các sàn giao dịch mà bạn kết nối thì bạn có thể sử dụng Marketplace Connect để liên kết hồ sơ hiện có với sản phẩm Shopify tương ứng.

Khi bạn đã kết nối với sàn giao dịch có sẵn hồ sơ đăng tải, Marketplace Connect sẽ tìm kiếm cửa hàng Shopify của bạn để đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên SKU, UPC hoặc tiêu đề sản phẩm. Nếu ứng dụng này không tìm được sản phẩm phù hợp, bạn có thể tự chọn sản phẩm phù hợp trong menu thả xuống.

Sau khi bạn liên kết sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch với sản phẩm của mình, Marketplace Connect sẽ bắt đầu đồng bộ đơn hàng và hàng trong kho cho sản phẩm đăng tải được liên kết. Tìm hiểu cách chỉnh sửa sản phẩm đăng tải sau khi liên kết sản phẩm đó.

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Sản phẩm đăng tải và chọn sàn giao dịch mà bạn muốn quản lý trong menu thả xuống Sản phẩm đăng tải.
 5. Nhấp vào Liên kết hồ sơ, sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để liên kết hồ sơ đăng tải trên sàn giao dịch mà Marketplace Connect tìm thấy sản phẩm phù hợp, nhấp vào liên kết bên cạnh huy hiệu Sẵn sàng đăng tải. Chọn hồ sơ đăng tải bạn muốn liên kết đến sản phẩm được đề xuất, sau đó nhấp vào Phê duyệt tất cả.
  • Để liên kết hồ sơ trên sàn giao dịch mà Marketplace Connect tìm thấy sản phẩm gần phù hợp, nhấp vào liên kết bên cạnh huy hiệu Gần phù hợp, sau đó thực hiện một trong hai thao tác sau:
   • Chọn hồ sơ đăng tải bạn muốn liên kết đến sản phẩm được đề xuất, sau đó nhấp vào Phê duyệt tất cả.
   • Để thay thế hồ sơ so khớp bằng sản phẩm Shopify khác, chọn sản phẩm trong menu thả xuống SKU Shopify để liên kết đến hồ sơ, sau đó nhấp vào Xác nhận phù hợp.

- Để liên kết hồ sơ đăng tải trên sàn giao dịch mà Marketplace Connect không tìm thấy sản phẩm phù hợp, nhấp vào liên kết bên cạnh huy hiệu Không phù hợp. - Xem lại cột hồ sơ sản phẩm trên sàn giao dịch, chọn một sản phẩm trong menu thả xuống Shopify SKU để liên kết trong cột Sản phẩm Shopify, sau đó nhấp vào Xác nhận phù hợp.

 1. Nhấp vào Xem lại kết quả so khớp.
 2. Xem lại các hồ sơ phù hợp mà bạn muốn liên kết, sau đó nhấp vào Liên kết hồ sơ.

Nếu bạn liên kết sản phẩm đăng tải hiện có trên eBay với một sản phẩm, bạn sẽ được nhắc chọn quy tắc đăng tải trên eBay.

Chọn quy tắc đăng tải trên eBay

Sau khi chọn sản phẩm đăng tải trên eBay bạn muốn liên kết đến Shopify, bạn sẽ được nhắc chọn các quy tắc đăng tải sau:

 • quy tắc vận chuyển
 • chính sách trả hàng
 • tiêu đề trên eBay
 • mô tả
 • giá và thuế

Bạn cần chọn một trong hai tùy chọn sau cho mỗi quy tắc đăng tải:

 • Chọn Sử dụng cài đặt eBay để sử dụng cài đặt hiện tại trên eBay cho sản phẩm đăng tải.
 • Chọn cài đặt Marketplace Connect để ghi đè lên cài đặt bạn đã định cấu hình trên eBay. Nếu bạn chọn Sử dụng cài đặt của Marketplace Connect, cài đặt gốc cho việc đăng tải lên eBay sẽ không thể khôi phục được.

Nếu bạn chọn cài đặt của eBay cho tiêu đề, mô tả hoặc giá và sau đó bạn muốn thay đổi những cài đặt này để đồng bộ với cài đặt sản phẩm trong Shopify, thì bạn có thể thay đổi những cài đặt này bất cứ lúc nào bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí