Định cấu hình địa điểm kho hàng cho sản phẩm trên Marketplace Connect

Bạn có thể định cấu hình địa điểm kho hàng cho riêng từng sản phẩm, hàng loạt sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm trong một nền tảng mua bán khu vực trên Marketplace Connect. Bạn không thể định cấu hình địa điểm kho hàng cho mẫu mã sản phẩm cụ thể.

Định cấu hình địa điểm kho hàng cho riêng từng sản phẩm trên Marketplace Connect

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Hồ sơ, sau đó chọn nền tảng mua bán bạn muốn quản lý sản phẩm.

 6. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn định cấu hình địa điểm kho hàng.

 7. Nhấp vào Số lượng.

 8. Nhấp vào Địa điểm kho hàng, sau đó chọn địa điểm kho hàng cho sản phẩm.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Định cấu hình địa điểm kho hàng cho hàng loạt sản phẩm Marketplace Connect

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Hồ sơ, sau đó chọn nền tảng mua bán bạn muốn quản lý sản phẩm.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 7. Sử dụng hộp kiểm để chọn sản phẩm bạn muốn định cấu hình địa điểm kho hàng.

 8. Trong cột Địa điểm kho hàng, nhấp vào menu thả xuống, sau đó chọn địa điểm kho hàng cho sản phẩm.

 9. Nhấp vào Cập nhật.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Định cấu hình địa điểm kho hàng cho tất cả sản phẩm trên Marketplace Connect trong một nên tảng mua bán khu vực

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Ánh xạ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Ánh xạ, sau đó chọn nền tảng mua bán bạn muốn quản lý sản phẩm.

 6. Nhấp vào Chọn địa điểm kho hàng, sau đó chọn địa điểm kho hàng cho sản phẩm.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí