Yêu cầu của Marketplace Connect về sản phẩm đăng tải

Khi đăng tải sản phẩm Shopify lên sàn giao dịch, bạn cần đảm bảo sản phẩm đó đáp ứng được các yêu cầu về sản phẩm của sàn giao dịch mà bạn đăng tải lên. Mỗi sàn giao dịch có hướng dẫn cụ thể về sản phẩm đăng tải mà bạn cần làm theo:

Amazon, Walmart và eBay cũng yêu cầu mỗi sản phẩm có một mã nhận dạng sản phẩm duy nhất, ví dụ như Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), Mã sản phẩm chung (UPC) hoặc Mã số linh kiện của nhà sản xuất (MPN). Nếu sản phẩm bạn bán không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất, ví dụ như hàng hóa có nhãn hiệu riêng, thì bạn cần đăng ký miễn trừ trên những sàn giao dịch đó. Tìm hiểu thêm về mã nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Một số thông tin sản phẩm mà sàn giao dịch yêu cầu phải có sẽ không hiển thị trong chi tiết sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Để thêm và đồng bộ những chi tiết cần thiết này từ sản phẩm Shopify vào hồ sơ đăng tải trên sàn giao dịch, tìm hiểu cách tùy chỉnh trang sản phẩm đăng tải bằng trường thông tin bổ sungánh xạ thuộc tính.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí