Linkpop

Linkpop là công cụ miễn phí có nhiệm vụ tạo trang đích có tính năng mua sắm cho doanh nghiệp của bạn và bạn có thể truy cập công cụ này qua các ứng dụng truyền thông xã hội. Khách hàng có thể sử dụng Linkpop để xem nội dung của bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh trang đích Linkpop bằng liên kết sản phẩm có tính năng mua sắm và liên kết dẫn đến tất cả nội dung trực tuyến của bạn. Các doanh nghiệp có thể sử dụng Linkpop làm một cách để hoàn thiện sự hiện diện trực tuyến của họ. Ví dụ: Doanh nghiệp nhỏ sử dụng Linkpop làm danh thiếp trực tuyến hoặc người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội sử dụng Linkpop để chọn lọc và nêu bật nội dung trực tuyến cụ thể.

Cân nhắc dẫn liên kết đến các loại nội dung sau trên trang đích Linkpop:

Ví dụ về trang đích của linkpop, hiển thị tiểu sử ngắn gọn, liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội và một số liên kết đến trang web có liên quan đến Linkpop và Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí