Linkpop

Linkpop là công cụ có sẵn miễn phí để tạo trang đích có tính năng mua sắm cho phép truy cập qua các ứng dụng truyền thông xã hội. Khách hàng có thể sử dụng Linkpop để xem các hồ sơ khác trên phương tiện truyền thông xã hội, truy cập liên kết mà bạn muốn chia sẻ và mua sản phẩm bằng liên kết có tính năng mua sắm.

Linkpop cho phép bạn tạo trang đích hiển thị liên kết đến các trang truyền thông xã hội khác, cửa hàng trực tuyến, tài liệu trên trang web và liên kết phương tiện như video hoặc danh sách phát nhạc.

Bán hàng trên Linkpop

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Linkpop để bán sản phẩm. Linkpop cho phép bạn tạo liên kết có tính năng mua sắm mà khách hàng có thể sử dụng để mua sản phẩm mà không cần rời khỏi trang đích bạn tạo.

Để bán hàng trên Linkpop, bạn cần kết nối Linkpop với trang quản trị Shopify. Sau khi kết nối kênh bán hàng này với trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo liên kết có tính năng mua sắm để thêm vào trang đích Linkpop.

Để biết thêm thông tin về Liên kết có tính năng mua sắm, hãy tham khảo mục Tạo liên kết có tính năng mua sắm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí