Phân tích Linkpop

Bạn có thể truy cập phân tích theo dõi hoạt động trên trang đích Linkpop. Phân tích Linkpop đánh giá số lượt truy cập, số lần nhấp vào liên kết và số lần nhấp mỗi lượt truy cập.

  • Lượt truy cập - Mỗi lần người dùng tương tác với trang đích Linkpop của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.

  • Số lần nhấp vào liên kết - Số lần nhấp vào liên kết trên trang đích Linkpop của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.

  • Số lần nhấp mỗi lượt truy cập - Số lần nhấp trung bình mỗi lượt truy cập. Số lần nhấp mỗi lượt truy cập được tính bằng cách chia số lần nhấp vào liên kết cho tổng số lượt truy cập trong phạm vi ngày đã chọn.

Trên trang này

Xem phân tích

Bạn có thể xem phân tích Linkpop từ tài khoản Linkpop. Trong trang đích Linkpop, chạm vào biểu tượng ... và chọn Phân tích.

Thay đổi khoảng ngày

Phạm vi ngày mặc định của phân tích Linkpop là trong bảy ngày qua. Nếu muốn thay đổi phạm vi ngày để xem phân tích trong một khoảng thời gian khác, bạn có thể chọn phạm vi ngày khác.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang phân tích Linkpop, chạm vào biểu tượng ... > Phân tích.

  2. Trên trang Phân tích, chạm vào nút phạm vi ngày.

  3. Chọn phạm vi ngày bạn muốn xem phân tích.

Sau khi chọn một phạm vi ngày, hiệu suất của liên kết đã được nhấp vào sẽ xuất hiện trong mục Hiệu suất liên kết. Ví dụ: Farah đã liệt kê bốn liên kết trên trang đích Linkpop của cô ấy: hai liên kết có tính năng mua sắm và hai liên kết đến hồ sơ truyền thông xã hội. Khi Farah truy cập phân tích Linkpop, cô có thể kiểm tra hiệu suất của bốn liên kết trên trang đích của mình trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí