Đăng tải và quản lý sản phẩm trên Marketplace Connect

Sau khi kết nối cửa hàng Shopify với sàn giao dịch, bạn có thể đăng tải sản phẩm lên sàn giao dịch đó. Sau khi đăng tải sản phẩm, bạn có thể quản lý các sản phẩm đó trong mục Hồ sơ của Marketplace Connect.

Nghiên cứu các chế độ đăng tải sau mà bạn có thể sử dụng để quản lý sản phẩm đăng tải trên Marketplace Connect:

Nếu bạn có sẵn sản phẩm đăng tải trên các sàn giao dịch đã kết nối, tham khảo Liên kết sản phẩm đăng tải hiện có trên sàn giao dịch với các sản phẩm của bạn trên Shopify.

Để được hỗ trợ thêm trong việc niêm yết sản phẩm lên Marketplace Connect, liên hệ với đội ngũ Shopify Marketplace Connect qua email hoặc bằng tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí