Đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm trên các nền tảng mua bán bên thứ ba

Bạn có thể đăng tải hoặc chỉnh sửa từng hoặc hàng loạt hồ sơ sản phẩm trong ứng dụng Marketplace Connect. Bạn cũng có thể định cấu hình cài đặt đăng tải sản phẩm bổ sung cho Đề nghị bán hàng và hồ sơ sản phẩm trên Amazon cũng như hồ sơ sản phẩm trên eBay.

Đăng tải hoặc chỉnh sửa một sản phẩm

Bạn có thể sử dụng chế độ chỉnh sửa đơn lẻ để đăng tải một hồ sơ sản phẩm từ cửa hàng Shopify lên một sàn giao dịch. Nếu bạn đã kết nối với nhiều sàn giao dịch, hãy lặp lại các bước này đối với từng sàn giao dịch mà bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Hồ sơ, sau đó chọn nền tảng mua bán bạn muốn quản lý sản phẩm.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa đơn lẻ.

 7. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa rồi thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để đăng tải sản phẩm lên sàn giao dịch, trong mục Hồ sơ đã bật, chọn Đã bật rồi hoàn thiện các trường cho từng mục còn lại.
  • Để chỉnh sửa sản phẩm đã được đăng tải lên sàn giao dịch, thay đổi các trường bạn muốn cập nhật, sau đó xem lại thông tin sản phẩm và điền vào bất kỳ trường nào còn thiếu.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Đăng tải hoặc chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trong mục Hồ sơ của Marketplace Connect để quản lý hàng loạt hồ sơ sản phẩm đăng tải của một sàn giao dịch. Tính năng chỉnh sửa hàng loạt có thể giúp bạn nhanh chóng đăng tải toàn bộ danh mục lên một sàn giao dịch cũng như xem lại, chỉnh sửa sản phẩm và các giá trị trong trường tương ứng tại cùng một nơi.

Nếu bạn đã kết nối với nhiều sàn giao dịch, hãy lặp lại các bước này đối với từng sàn giao dịch mà bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Hồ sơ, sau đó chọn nền tảng mua bán bạn muốn quản lý sản phẩm.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 7. Không bắt buộc: Nhấp vào nút Bộ lọc để tạo nhóm sản phẩm bằng cách thêm các bộ lọc như Trạng thái, Thẻ hoặc SKU.

 8. Sử dụng hộp kiểm để chọn các sản phẩm bạn muốn thêm vào nền tảng mua bán.

 9. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để thêm sản phẩm vào sàn giao dịch lần đầu tiên, trong cột Đã bật, chọn Đã bật cho từng sản phẩm mà bạn muốn đăng lên sàn giao dịch, sau đó hoàn thiện thông tin trong các cột còn lại.
  • Chỉnh sửa bất kỳ cột nào đối với từng sản phẩm bạn muốn cập nhật. Để thêm các trường bổ sung, bạn có thể nhấp vào nút Cột chứa thông tin bổ sung về sản phẩm mà bạn có thể chỉnh sửa.
 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí