Thiết lập và quản lý hồ sơ sản phẩm đăng tải trên eBay

Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ sản phẩm trên eBay bằng các cài đặt đăng tải mặc định trên eBay và tắt đồng bộ hóa hình ảnh. Để đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm, tham khảo Đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm trên nền tảng mua bán bên thứ ba bằng ứng dụng Marketplace Connect.

Định nghĩa điều kiện

Khi đăng tải sản phẩm lên eBay, bạn cần chọn định nghĩa điều kiện. Để tìm hiểu thêm về định nghĩa điều kiện, tham khảo trang ID điều kiện và giá trị tên của mặt hàng.

Thiết lập cài đặt đăng tải mặc định trên eBay

Bạn có thể thiết lập các cài đặt đăng tải mặc định trên eBay và áp dụng cho hồ sơ sản phẩm đăng tải trong tương lai. Các hồ sơ sản phẩm hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng từ cài đặt đăng tải mặc định. Bạn có thể thiết lập các cài đặt đăng tải mặc định trên eBay sau đây:

 • Quy tắc giá mặc định trên eBay: Cài đặt này cho phép bạn đặt giá trị không đổi, tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm hay tăng hoặc giảm số tiền so với giá trên danh mục Shopify, cũng như áp dụng làm tròn giá nếu muốn.
 • Quy tắc số lượng mặc định trên eBay: Cài đặt này cho phép bạn đặt giá trị hàng trong kho cố định, hàng dự trữ hoặc số lượng hàng trong kho tối đa của sản phẩm trên hồ sơ của eBay.

  • Ví dụ: Nếu bạn thiết lập hàng dự trữ là 2 khi hàng trong kho của sản phẩm tại cửa hàng là 5, hồ sơ sẽ hiển thị 3 cho mặt hàng lưu kho đó.
  • Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng tối đa là 5 thì số lượng tối đa 5 luôn hiển thị trên sản phẩm đăng tải, trừ khi hàng trong kho của cửa hàng giảm xuống dưới 5 đối với mặt hàng đó, trong trường hợp này, hồ sơ sản phẩm sẽ hiển thị hàng trong kho thực tế.
 • Dịch vụ vận chuyển mặc định: Cài đặt này cho phép bạn chọn dịch vụ vận chuyển bạn muốn cung cấp cho sản phẩm đăng tải của mình trên eBay.

 • Chính sách trả hàng: Cài đặt này cho phép bạn thiết lập xem có chấp nhận đơn hàng trả lại đối với sản phẩm đăng tải hay không, thiết lập khoảng thời gian trả hàng, loại hình hoàn tiền và quyết định xem bạn hay khách hàng sẽ thanh toán cho phí vận chuyển đơn hàng trả lại.

 • Tự động phân loại: Cài đặt này cho phép bạn chọn xem bạn sẽ thiết lập thủ công các danh mục sản phẩm trên eBay hay bạn muốn Marketplace Connect tự động phân loại sản phẩm đăng tải vào các danh mục có liên quan nhất trên eBay.

 • Tự động đăng tải sản phẩm: Cài đặt này cho phép bạn chọn xem có tự động đăng tải sản phẩm lên eBay với cài đặt mặc định bạn đã chọn hay không.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Cài đặt

 5. Nhấp vào menu thả xuống Cài đặt, sau đó chọn eBay.

 6. Trong mục Cập nhật cài đặt mặc định của eBay, thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để thiết lập quy tắc giá cho sản phẩm đăng tải trên eBay trong tương lai dựa trên giá trên danh mục, nhập Quy tắc giá mặc định trên eBay.
  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho sản phẩm đăng tải trên eBay trong tương lai, nhập Quy tắc số lượng mặc định trên eBay.
  • Để thiết lập phương thức vận chuyển cho các đơn hàng eBay trong tương lai, chỉnh sửa Dịch vụ vận chuyển mặc định.
  • Để thiết lập quy trình trả hàng mặc định, đưa ra lựa chọn trong mục Chính sách trả hàng.
  • Để chọn xem Marketplace Connect có tự động phân loại sản phẩm hay không, chọn Đã bật hoặc Đã tắt trong mục Phân loại tự động.
  • Để chọn xem Marketplace Connect có tự động đăng tải sản phẩm với các cài đặt mặc định bạn đã chọn hay không, chọn Đã bật hoặc Đã tắt trong mục Tự động đăng tải sản phẩm.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt đồng bộ hóa hình ảnh đối với sản phẩm đăng tải trên eBay

Nếu bạn đã kết nối với eBay và muốn quản lý hình ảnh ngay trong hồ sơ sản phẩm trên eBay thay vì đồng bộ hóa hình ảnh từ Shopify, bạn có thể tắt đồng bộ hóa hình ảnh trên trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Marketplace Connect, nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống Hồ sơ đăng tải, sau đó chọn eBay.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 7. Nhấp vào nút Cột và trong mục Khác, nhấp vào Đồng bộ hình ảnh danh mục sao cho nút không còn màu xám.

 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí