Tùy chỉnh trang sản phẩm đăng tải

Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm đăng tải theo những cách sau bằng Marketplace Connect:

 • Tùy chỉnh sản phẩm đăng tải bằng trường thông tin bổ sung
 • Sử dụng ánh xạ thuộc tính để tùy chỉnh thông tin sản phẩm nào được đăng trên sàn giao dịch
 • Tùy chỉnh tiêu đề sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch bằng biến

Tùy chỉnh trang sản phẩm đăng tải bằng trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm đăng tải, các trường này không được thu thập trên trang quản trị Shopify. Điều này có thể giúp bạn hiển thị thêm thông tin cho khách hàng về sản phẩm cũng như cải thiện thứ hạng trong kết quả tìm kiếm bằng cách cung cấp thông tin cụ thể hơn. Ví dụ: Thương nhân bán sản phẩm dễ thối hỏng có thể sẽ muốn tạo trường thông tin bổ sung tùy chỉnh để hiển thị hạn sử dụng sản phẩm trên sản phẩm của họ.

Tham khảo Các trường thông tin bổ sung được hỗ trợ để nắm được những trường thông tin bổ sung mà Marketplace Connect sẽ tự động nhận diện.

Sau khi tạo trường thông tin bổ sung tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng chế độ ánh xạ thuộc tính để đồng bộ trường thông tin bổ sung tùy chỉnh từ sản phẩm vào hồ sơ đăng tải tương ứng trên sàn giao dịch. Tìm hiểu cách thêm trường thông tin bổ sung cho sản phẩm.

Các loại trường thông tin bổ sung được hỗ trợ

Marketplace Connect nhận dạng được các loại trường thông tin bổ sung sau:

 • Ngày giờ
 • Ngày
 • Dấu thập phân
 • Kích thước
 • Số nguyên
 • Nhiều dòng
 • Một dòng
 • Bộ sưu tập
 • URL
 • True hoặc false
 • Màu sắc

Marketplace Connect không nhận dạng các loại trường thông tin bổ sung sau:

 • JSON
 • Văn bản đa dạng thức
 • Trọng lượng
 • Khối lượng
 • Tham chiếu hỗn hợp
 • Tiền
 • Xếp hạng
 • Trang
 • Siêu đối tượng
 • Tệp
 • Mẫu mã sản phẩm

Sử dụng chế độ ánh xạ thuộc tính để quản lý sản phẩm

Ánh xạ thuộc tính giúp bạn tùy chỉnh thông tin nào được đăng từ danh mục Shopify vào hồ sơ đăng tải trên sàn giao dịch.

Tất cả trường thông tin bổ sung sản phẩm cốt lõi của Shopify đều được tự động ánh xạ sau khi bạn thiết lập Marketplace Connect. Tuy nhiên, một vài sàn giao dịch yêu cầu một số thông tin sản phẩm phải hiển thị trong hồ sơ đăng tải của bạn, trong đó thông tin này không thuộc phần chi tiết sản phẩm mặc định trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Một số kích thước sản phẩm hoặc đặc điểm theo gạch đầu dòng.

Để tránh mất thời gian cho việc thêm thủ công các trường này cho từng sản phẩm, bạn có thể tạo trường thông tin bổ sung cho từng thuộc tính sản phẩm mà sàn giao dịch đã kết nối yêu cầu phải có, sau đó sử dụng ánh xạ thuộc tính để áp dụng trường đó cho toàn bộ danh mục.

Sau khi bạn tạo và ánh xạ trường thông tin bổ sung tùy chỉnh, những trường này sẽ tự động được điền bất cứ khi nào bạn tải sản phẩm mới lên Shopify, giúp tinh giản quy trình đăng tải lên sàn giao dịch.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
 4. Nhấp vào Ánh xạ và trong menu thả xuống Quản lý ánh xạ thuộc tính, chọn sàn giao dịch bạn muốn quản lý sản phẩm.
 5. Sử dụng menu thả xuống trong từng mục để chọn thuộc tính sản phẩm bạn muốn đồng bộ từ sản phẩm Shopify vào hồ sơ đăng tải trên sàn giao dịch.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh tiêu đề cho sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch

Theo mặc định, Marketplace Connect sử dụng tên sản phẩm Shopify làm tiêu đề sản phẩm đăng tải tương ứng trên sàn giao dịch và nếu bạn thay đổi tên sản phẩm, tiêu đề sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch sẽ tự động thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể nhập giá trị công thức vào trường Tiêu đề sản phẩm để tùy chỉnh tiêu đề sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch.

Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề cho sản phẩm đăng tải trên sàn giao dịch ở chế độ chỉnh sửa đơn hoặc chế độ chỉnh sửa hàng loạt.

Xem xét các ví dụ sau:

 • Để chèn giá trị văn bản cố định của NEW trước biến, chẳng hạn như tên sản phẩm ({name}), nhập NEW {name} vào cột tiêu đề.
 • Để sử dụng biến thuộc tính nhà cung cấp cho sản phẩm kết hợp cùng với biến tên sản phẩm, nhập {vendor} {name} vào cột tiêu đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí