Tham gia Shopify Partner Directory

Các Đối tác đủ điều kiện được mời tham gia Partner Directory liên tục. Nếu đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ sau đây, bạn sẽ nhận được lời mời tạo và đăng hồ sơ;

  • Duy trì trạng thái tốt: Tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Chương trình đối tác.
  • Tích cực đóng góp vào sự tăng trưởng giá trị gia tăng của thương nhân theo ít nhất một trong những cách sau:
    • Hoàn tất tối thiểu năm lượt giới thiệu thành công trong 12 tháng qua.
    • Đã hợp tác trực tiếp với tối thiểu 50 thương nhân đang hoạt động trong 12 tháng qua.