Di chuyển từ Trung tâm chuyên gia sang Danh bạ đối tác Shopify

Kể từ tháng 10 năm 2023, chúng tôi sẽ thay thế Trung tâm chuyên gia bằng Shopify Partner Directory. Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu về những thay đổi sắp diễn ra và cách di chuyển sang danh bạ mới.

Thay đổi sắp diễn ra

Thay đổi Mô tả
Những cách dễ dàng hơn để khách hàng tìm thấy dịch vụ của bạn Partner Directory mới có những cải tiến về hoạt động duyệt xem, tìm kiếm, danh sách hồ sơ, đánh giá và kết quả có sắp xếp.

Những tính năng này sẽ cải thiện khả năng hiển thị và giúp thương nhân dễ dàng hơn trong việc khám phá và kết nối với các Đối tác chất lượng có bộ kỹ năng phong phú.
Doanh thu gia tăng cho mỗi dự án Bạn sẽ nhận được 100% doanh thu cho công việc mình thực hiện. Shopify sẽ không còn lấy 10% tổng doanh thu bạn có được như Trung tâm chuyên gia hiện nay.
Những cách thức kết nối liền mạch Khách hàng tiềm năng có thể kết nối với Đối tác qua việc gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong danh bạ để hợp tác liên tục trong các dự án.
Giao tiếp và lập hóa đơn ngoài nền tảng Đối với khách hàng tiềm năng thương nhân nhận được qua danh bạ, bạn có thể sử dụng công cụ và quy trình của riêng mình để liên hệ với thương nhân đó và nhận thanh toán cho công việc bạn đã làm.

Công việc hiện có

Kể từ tháng 10 năm 2023, bạn sẽ không nhận được thêm bất kỳ công việc nào từ Trung tâm chuyên gia. Thương nhân sẽ được chuyển hướng đến Shopify Partner Directory và có thể điều hướng đến Trung tâm chuyên gia để xem công việc hiện có ngay trong Partner Directory.

Kể từ tháng 12 năm 2023, thương nhân sẽ không thể truy cập vào Trung tâm chuyên gia nữa.

Di chuyển sang Danh bạ đối tác Shopify

Để di chuyển thành công từ Trung tâm chuyên gia Shopify sang Danh bạ đối tác Shopify, có thể bạn sẽ cần thực hiện một số hoặc tất cả các tác vụ sau:

Tác vụ Ngày Mô tả
Xem lại hồ sơ của bạn Tháng 9 năm 2023 Thông tin hồ sơ của bạn đã được di chuyển từ hồ sơ bạn hiện có trong Trung gian chuyên gia. Tuy nhiên, một số trường đã được thêm, sửa đổi hoặc xóa.

Xem lại và chỉnh sửa các trường đã được cập nhật như số điện thoại và email liên hệ, địa điểm bổ sung, dịch vụ cung cấp và liên kết đến hồ sơ truyền thông xã hội để hoàn thiện hồ sơ của bạn và cho phép khách hàng tìm thấy bạn dễ dàng.

Tìm hiểu thêm về hồ sơ Danh bạ đối tác Shopify.
Xác định công cụ giao tiếp và lập hóa đơn Tháng 9 năm 2023 Đối với khách hàng tiềm năng thương nhân nhận được qua danh bạ, bạn cần sử dụng công cụ và quy trình của riêng mình để liên hệ với thương nhân đó và nhận thanh toán cho công việc bạn đã làm. Cân nhắc xác định công cụ bạn muốn sử dụng cho nhu cầu giao tiếp và lập hóa đơn còn đang diễn ra.
Liên hệ với khách hàng có công việc vẫn đang diễn ra Công việc tiếp diễn đến qua tháng 11 năm 2023 Kể từ tháng 12 năm 2023, thương nhân sẽ không thể liên hệ với bạn qua Trung tâm chuyên gia. Hãy thu xếp để tiếp tục hợp tác với những thương nhân này ngoài nền tảng.
Tải xuống bản ghi Sử dụng Shopify Partner API để truy xuất mọi thông tin về công việc hoặc khách hàng mà bạn muốn lưu hồ sơ. Các truy vấn và đối tượng liên quan đến Trung tâm chuyên gia sẽ không được sử dụng cho Danh bạ đối tác Shopify.