Otrzymywanie płatności

Jako partner Shopify osiągasz zyski, których wysokość zależy od Twoich działań na rzecz ekosystemu Shopify oraz programu partnerskiego, do którego dołączysz. Twoje dochody mogą się różnić w zależności od Twojego kraju lub regionu oraz kraju lub regionu sprzedawców, z którymi współpracujesz.

Shopify może naliczać Ci podatki od swoich opłat lub w niektórych przypadkach płacić podatki od Twoich prowizji za polecenie. Podatki te różnią się w zależności od Twojego kraju lub regionu, rodzaju działalności prowadzonej przez Ciebie jako partnera oraz informacji podatkowych podanych przez Ciebie w ustawieniach konta partnera. Możesz być odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiednich organów podatkowych. Dowiedz się więcej o zyskach partnera Shopify.

Jak obliczane są zyski

Twoja prowizja za polecenie jest obliczana na podstawie opłaty za subskrypcję zapłaconej firmie Shopify przez sprzedawcę, nie wliczając rabatów ani uznań. Twój przychód z aplikacji i szablonu obliczany jest na podstawie zakupu aplikacji lub szablonu u Shopify dokonanego przez sprzedawcę. Przed obliczeniem Twoich zysków sprzedawca musi zapłacić Shopify za powiązaną opłatę za subskrypcję, zakup aplikacji lub zakup szablonu.

Poniżej wymieniono czynniki, które mogą mieć wpływ na Twoje zyski:

 • Jeśli płatności rozliczeniowe sprzedawcy nie zostaną zrealizowane, Twoje zyski z opłaty za subskrypcję, zakupu aplikacji lub zakupu szablonu zostaną wypłacone dopiero po ponownej próbie płatności i pomyślnym jej przetworzeniu.

 • Jeśli konto sprzedawcy zostało zablokowane z powodu braku płatności, Twoje zyski z ich opłaty za subskrypcję, zakupu aplikacji lub zakupu szablonu zostaną wypłacone dopiero po odblokowaniu konta sprzedawcy i pomyślnym przetworzeniu płatności.

 • Sklepy bez powiązanej opłaty za subskrypcję, takie jak sklepy ekspansyjne Plus, nie przyczyniają się do Twoich zysków z poleceń.

 • Zyski dla sklepów w korzystających z planu Shopify Plus są obliczane na podstawie comiesięcznej opłaty podstawowej i nie zawierają żadnych dodatkowych opłat zmiennych.

Aby uzyskać informacje na temat zarabiania w Programie Partnerskim Shopify, zapoznaj się z tematem Zyski partnera Shopify

Próg wypłaty i harmonogram

Aby otrzymać wypłatę z Shopify, potrzebujesz minimalnego salda w wysokości 25 USD. Zyski są kumulowane i wypłacane zgodnie z następującym harmonogramem:

 • W przypadku pierwszego przychodu z każdego nowego polecenia po opłaceniu przez sprzedawcę pierwszego rachunku zostanie zastosowana 30-dniowa blokada w celu potwierdzenia rozliczenia płatności przed kumulacją przychodów.
 • W przypadku wszystkich zarobków naliczonych od 1. do 10. dnia miesiąca włącznie, wypłata nastąpi 5 dni roboczych po 15. dniu miesiąca.
 • W przypadku wszystkich zarobków naliczonych od 10. do 5. dnia od końca miesiąca włącznie, wypłata nastąpi 5 dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca.
 • W przypadku wszystkich zarobków naliczonych między ostatnimi 5 dniami miesiąca, wypłata nastąpi 5 dni roboczych po 15. dniu następnego miesiąca.

Zyski ze sprzedaży i działań w zakresie poleceń są obliczane oddzielnie. Oznacza to, że jeśli osiągniesz próg zysków z poleceń, ale nie ze sprzedaży, wówczas zyski z poleceń zostaną wypłacone, a zyski ze sprzedaży będą naliczane do momentu osiągnięcia progu zysków.

Nie ma górnego limitu całkowitej kwoty gromadzonych zysków ani liczby klientów.

Zarządzanie metodą wypłaty

Shopify oferuje kilka sposobów otrzymywania wypłat, w tym PayPal, konto bankowe i przelew bankowy. Dostęp do określonych metod wypłaty zależy od kraju lub regionu i waluty, na którą chcesz przeliczyć wypłatę. Na przykład w Kanadzie dla wypłaty w CAD mogą być dostępne tylko dwie metody: PayPal i konto bankowe.

Zanim dodasz nową metodę wypłaty, musisz utworzyć konto Hyperwallet na Pulpicie Partnerów. Tworząc konto, wyrażasz zgodę na warunki świadczenia usług i politykę prywatności Hyperwallet. Wszystkie powiadomienia dotyczące metod wypłaty za pomocą platformy Hyperwallet będziesz otrzymywać e-mailem od Shopify lub za pośrednictwem Pulpitu Partnerów. Wszelkie zmiany dotyczące Twojego konta Hyperwallet powinny być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.

Opłaty

Wypłaty Shopify są zawsze wystawiane w USD, jednak nowe metody wypłaty umożliwiają wybór końcowej wypłaty w innej walucie — w większości przypadków będzie to waluta lokalna. W takim wypadku poniesiesz ewentualne opłaty za przeliczenie waluty.

Otrzymywanie wypłat w USD

Jeśli otrzymujesz wypłaty za pomocą PayPal, konta bankowego lub przelewu bankowego w USD, a następnie dokonujesz przeliczenia na inną walutę, gdy wypłata znalazła się już w Twoim portfelu PayPal lub w instytucji finansowej, wypłata będzie przeliczana zgodnie z kursem wymiany i naliczone zostaną opłaty za przeliczenie waluty określone przez PayPal lub Twoją instytucję finansową.

Otrzymywanie wypłat w walucie innej niż USD

Jeśli chcesz, aby końcowa wypłata została przekazana do Paypal, na konto bankowe lub przelew bankowy w walucie innej niż USD, wówczas przeliczanie waluty zostanie wykonane przez Hyperwallet, zanim kwota znajdzie się w Twoim portfelu PayPal lub instytucji finansowej. Wypłata zostanie przeliczona zgodnie z bazowym kursem wymiany i naliczone zostaną opłaty za przeliczenie waluty:

 • Bazowy kurs wymiany jest oparty na kursach obowiązujących na rynkach finansowych w dniu przeliczenia bądź poprzednim dniu roboczym lub, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawne lub regulacje, według oficjalnej stopy referencyjnej.

 • Opłata za przeliczenie waluty, równa 0,50% kwoty wypłaty, jest nakładana i zatrzymywana przez Hyperwallet. Shopify zapewnił tę preferowaną opłatę za przeliczenie waluty we współpracy z Hyperwallet na korzyść partnerów Shopify.

Weryfikacja tożsamości

W niektórych krajach lub regionach może być konieczne zweryfikowanie tożsamości w celu otrzymania wypłat.

Jeśli Twoja firma jest spółką (np. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką osobową lub akcyjną), wówczas przed otrzymaniem pierwszej wypłaty może być wymagane podanie danych do weryfikacji tożsamości. Jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna (np. jednoosobowa działalność gospodarcza lub udziałowiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), możesz podlegać obowiązkowi podania danych do weryfikacji tożsamości, gdy Twoje zarobki osiągną określony próg. Shopify powiadomi Cię pocztą elektroniczną w każdym przypadku, gdy wymagana będzie weryfikacja tożsamości i poprosi Cię o dostarczenie wymaganych informacji i dokumentacji na Pulpicie Partnerów.

Kontrole zgodności z przepisami

W przypadku niektórych krajów lub regionów i walut firma Hyperwallet oraz Twój bank lub instytucja finansowa mogą wymagać dodatkowych informacji w celu przetworzenia płatności. Progi i wymagania dotyczące kontroli zgodności z przepisami różnią się w zależności od kraju lub regionu działalności. Jeśli wypłata zostanie wstrzymana, ponieważ konieczne będzie przesłanie dodatkowych informacji, otrzymasz od Shopify powiadomienie pocztą elektroniczną.

Wypłata wstrzymana lub nieudana

Platforma Hyperwallet wstrzyma wypłatę (lub poinformuje, że wypłata się nie powiodła), jeśli szczegóły dotyczące metody wypłaty będą nieprawidłowe. Otrzymasz od Shopify wiadomość e-mail z prośbą o zmianę metody wypłaty lub skontaktowanie się z Pomocą techniczną Shopify.

Hyperwallet wstrzyma także wypłatę (lub poinformuje, że wypłata się nie powiodła), jeśli kwota wypłaty przekroczy limit transakcji określony dla danej metody wypłaty.

Na ogół wypłaty mają następujące limity transakcji:

 • PayPal – do 100 000 USD
 • Konto bankowe – do 500 000 USD
 • Przelew bankowy – do 5 000 000 USD

Jeśli w przypadku Twojej metody wypłaty dojdzie do przekroczenia wymienionych powyżej ogólnych limitów lub limitów specyficznych dla Twojego kraju lub regionu i waluty, otrzymasz od Shopify wiadomość e-mail z prośbą o zmianę metody wypłaty.

Możesz ponowić próbę przetworzenia nieudanej wypłaty z Pulpitu Partnerów.

Utwórz konto Hyperwallet

Utworzenie konta Hyperwallet zapewnia dostęp do wszystkich metod wypłat dostępnych w Twoim kraju lub regionie i walucie. Jeśli Twoja firma jest spółką (na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką cywilną lub akcyjną), utworzenie konta może wymagać podania informacji dotyczących działalności.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do Ustawień.
 2. W sekcji Wypłaty kliknij opcję Zarządzaj metodą wypłaty.
 3. W sekcji konta Hyperwallet wypełnij pola i przejrzyj warunki świadczenia usług Hyperwallet.
 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Otrzymasz od Shopify wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia konta.

Wprowadzanie zmian na koncie Hyperwallet

Możesz wprowadzić zmiany w danych konta Hyperwallet na Pulpicie Partnerów. Jeśli dokonasz zmian na koncie Hyperwallet, musisz ponownie dodać metodę wypłaty.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do Ustawień.
 2. W sekcji Wypłaty kliknij opcję Zarządzaj metodą wypłaty.
 3. W sekcji konta Hyperwallet wprowadź zmiany w polach i zapoznaj się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności platformy Hyperwallet.
 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Otrzymasz od Shopify e-mail potwierdzający wprowadzenie zmian na koncie Hyperwallet. Musisz dodać metodę wypłaty, ponieważ zmiana powoduje resetowanie konta.

Wyświetlanie bieżącej metody wypłaty

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do Ustawień.
 2. W sekcji Wypłaty w części Metoda wypłaty możesz przejrzeć szczegóły bieżącej metody wypłaty.

Możesz także kliknąć opcję Zarządzaj metodami wypłat, aby wyświetlić bieżącą metodę wypłaty i inne metody wypłat dostępne dla Twojego kraju lub regionu.

Wyświetl dostępne metody wypłat według regionu i waluty

Dostępne metody wypłat różnią się w zależności od kraju lub regionu i waluty, którą wybierzesz.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do Ustawień.
 2. W sekcji Wypłaty kliknij opcję Zarządzaj metodą wypłaty.
 3. W sekcji Szczegóły metody wypłaty w części Dodaj metodę transferu wybierz najpierw kraj/region, a następnie walutę.

Wyświetlą się metody transferu dostępne dla Twojego kraju lub regionu i waluty.

Dodaj metodę wypłaty

Możesz mieć tylko jedną metodę wypłaty. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w aktualnej metodzie wypłaty, musisz dodać nową metodę, która zastąpi starą.

Wymagania

 • Utworzono konto Hyperwallet.
 • Masz gotowe dane swojego konta i bankowości (w zależności od przypadku)

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów przejdź do Ustawień.
 2. W sekcji Wypłaty kliknij opcję Zarządzaj metodą wypłaty.
 3. W obszarze Szczegóły metody wypłaty w sekcji Dodaj metodę wypłaty wybierz najpierw kraj/region swojego konta PayPal lub konta bankowego, a następnie walutę. Przedstawione zostaną metody transferu dostępne dla Twojego kraju lub regionu i waluty.
 4. Kliknij metodę transferu, którą chcesz dodać.
 5. Wypełnij pola i kliknij Prześlij.

Szczegóły nowej metody wypłaty są teraz widoczne w części Bieżąca metoda wypłaty. Następną wypłatę otrzymasz za pomocą tej metody. Otrzymasz również e-mail od Shopify z potwierdzeniem nowej metody wypłaty.

Śledzenie zysków

Na stronie Wypłaty na Pulpicie Partnerów możesz śledzić różne źródła zysków, które otrzymujesz jako partner Shopify. Twoje płatności z Shopify są przekazywane do Ciebie w formie regularnych wypłat, które pojawiają się jako rekordy w tabeli Wypłaty.

Wypłaty są podzielone według typu działania. Wypłaty ze Sprzedaży zawierają szczegóły wypłat ze sprzedaży aplikacji, sprzedaży szablonów i sprzedaży usług. Wypłaty z poleceń zawierają szczegóły wypłat z poleceń sklepu w fazie rozwoju i poleceń Shopify Plus.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmuje wypłata, kliknij jej zakres dat.

Sprawdź wypłatę

Gdy przeglądasz wypłatę, możesz znaleźć szczegółowe informacje o źródłach przychodów, które obejmuje każda wypłata.

Pojedyncze pozycje wypłaty reprezentują należne Ci kwoty po odliczeniu opłat Shopify i innych obowiązujących opłat. Przetworzone wypłaty obejmują oddzielne pozycje podatków i opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących podatków i opłat, zapoznaj się z tematem Zyski partnera Shopify.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. Kliknij zakres dat w tabeli.
 3. Aby wyświetlić wypłaty dla jednego typu działania, kliknij kartę dla typu działania. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko informacje o wypłatach dla sprzedaży aplikacji, kliknij kartę Aplikacje.

Ponów nieudaną wypłatę

Jeśli wypłata się nie powiedzie, sprawdź, czy dane płatności są poprawne, a kwota wypłaty nie przekracza limitów transakcji. Dowiedz się więcej o wypłatach, które nie powiodły się lub zostały wstrzymane.

Po zweryfikowaniu szczegółów płatności i limitów transakcji możesz ponowić próbę przetworzenia nieudanej wypłaty.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. Przejdź do nieudanej wypłaty.
 3. Kliknij Spróbuj ponownie. Etykieta Nieudane zmienia się na Oczekujące.
 4. Jeśli wypłata znowu się nie powiedzie, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną partnera skontaktuj się z PayPal lub swoją instytucją finansową.

Eksportuj wypłaty

Możesz wyeksportować rekord swoich wypłat w pliku CSV.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. Jeśli chcesz wyeksportować rekord wszystkich otrzymanych wypłat, kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.
 3. Jeśli chcesz wyeksportować rekord pozycji pojedynczych, które są uwzględnione w konkretnej wypłacie, kliknij zakres dat dla wybranej wypłaty, a następnie kliknij opcję Eksportuj wypłaty w formacie CSV.

Faktury z tytułu opłaty i prowizji

Na Pulpicie Partnerów możesz pobierać faktury z tytułu opłat oraz prowizji ujętych w określonej wypłacie. Istnieją dwa typy faktur:

Faktury z tytułu opłaty i prowizji są generowane podczas przetwarzana wypłaty. Nie możesz wyświetlać faktur dla oczekujących transakcji.

Faktura z tytułu opłat Shopify

Faktura z tytułu opłat Shopify jest zapisem opłat prowizyjnych i opłat manipulacyjnych naliczanych przez Shopify za działania, takie jak sprzedaż aplikacji, sprzedaż szablonów i sprzedaż usług. Te faktury są kierowane do Ciebie z Shopify. Jeśli opłaty Shopify podlegają podatkom, każdy obowiązujący podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie opłat Shopify, które zostały naliczone i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie obowiązujące podatki.

Możesz pobrać fakturę z tytułu opłat Shopify.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij opcję Pobierz fakturę z tytułu opłat Shopify.

Faktura z tytułu prowizji za polecenie

Faktura z tytułu prowizji za polecenie jest zapisem prowizji wypłacanych Ci przez Shopify płaci za działania polecające, w tym polecenia Shopify Plus i polecenia sklepu w fazie rozwoju. Te faktury są adresowane w Twoim imieniu do Shopify. Jeśli Twoje prowizje od poleceń podlegają opodatkowaniu, każdy odpowiedni podatek jest wymieniony jako oddzielna pozycja na fakturze. Celem tej faktury jest zestawienie prowizji za polecenia, które zostały Ci wypłacone i pokazanie, w jaki sposób obliczono wszelkie należne podatki.

Możesz pobrać fakturę z tytułu opłat Shopify.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Wypłaty.
 2. W tabeli Wypłaty kliknij zakres dat.
 3. Kliknij Pobierz fakturę z tytułu prowizji za polecenie.

Spory dotyczące płatności

Jeśli uważasz, że kwota uzyskanego przychodu jest nieprawidłowa, skontaktuj się z pomocą techniczną dla partnerów i podaj szczegółowe informacje na temat problemu.