Điều cần làm sau khi dự án hoàn tất

Sau khi bạn chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, họ có thể muốn được trợ giúp thêm các vấn đề liên quan đến cửa hàng. Ví dụ: Họ có thể muốn bạn xây dựng thêm tính năng, sửa đổi các tính năng hiện có hoặc thực hiện các tác vụ kỹ thuật. Bạn có thể thương lượng chi phí cho những dịch vụ này và tiếp tục truy cập vào cửa hàng của họ bằng tài khoản cộng tác viên.

Bạn có thể theo dõi thông tin về cửa hàng đã chuyển nhượng trên trang Giới thiệu trong Trang quản lý của đối tác.

Nếu không còn làm việc tại cửa hàng của khách hàng, bạn có thể xóa cửa hàng khỏi mục Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bằng cách lưu trữ cửa hàng. Bạn có thể hủy lưu trữ cửa hàng bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng thêm cửa hàng trên Shopify, có sẵn nhiều tài nguyên để hỗ trợ bạn.