Tạo cửa hàng thử nghiệm

Trước khi có thể tạo cửa hàng thử nghiệm, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
  2. Nhấp vào Cửa hàng.
  3. Nhấp vào Add store (Thêm cửa hàng).
  4. Trong mục Store type (Loại cửa hàng), chọn Cửa hàng thử nghiệm.
  5. Trong mục Thông tin đăng nhập, nhập tên cửa hàng và mật khẩu bạn có thể sử dụng để đăng nhập. Địa chỉ email được liên kết với Trang quản lý của đối tác được mặc định sử dụng làm tên người dùng, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.
  6. Trong mục Store address (Địa chỉ cửa hàng), nhập địa chỉ của khách hàng.
  7. Trong mục Store purpose (Mục đích của cửa hàng), chọn Build a new store for a client (Xây dựng cửa hàng mới cho khách hàng).
  8. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi hoàn tất công việc trên cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể bàn giao cho khách hàng hoặc lưu trữ cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về tính năng và hạn chế của cửa hàng thử nghiệm.

Tiếp theo: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách thiết lập cửa hàng Shopify