Zgłaszanie naruszenia praw autorskich lub reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Na tej stronie znajdują się informacje na temat polityki Shopify dotyczącej praw autorskich, sposobu zgłaszania naruszenia praw autorskich i reagowania na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

Polityka Shopify w zakresie praw autorskich

Shopify przestrzega ustawy DMCA (Digital Millennium Copyright Act) i reaguje na zgłoszenia domniemanego naruszenia praw autorskich, stosując procedury DMCA, w tym przewidziany prawem proces powiadamiania i wnoszenia sprzeciwu dotyczący domniemanego naruszenia praw autorskich:

 • Po otrzymaniu zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich firma Shopify na ogół usuwa zakwestionowane treści ze swojej platformy i za pośrednictwem panelu administracyjnego sklepu powiadamia o treściach będących przedmiotem naruszenia sprzedawcę, którego dotyczy naruszenie.
 • Shopify umożliwia sprzedawcy wniesienie sprzeciwu objaśniającego, dlaczego uważa on, że treści zostały usunięte bezzasadnie. Jeśli sprzeciw będzie uzasadniony, sprzedawca będzie mógł ponownie opublikować treści w ciągu 10 dni.
 • Shopify stosuje politykę zamykania sklepów z powodu powtarzających się naruszeń w odpowiednich okolicznościach, takich jak otrzymanie kilku zawiadomień o domniemanym naruszeniu, wobec których sklep nie wniósł sprzeciwu. Shopify zachowuje prawo do wyłączenia sklepów nawet w przypadku pojedynczego umyślnego lub rażącego naruszenia.
 • Składanie fałszywych zawiadomień lub zawiadomień w złej wierze o domniemanym naruszeniu bądź sprzeciwów jest karalne z mocy prawa. Osoby poszkodowane w wyniku złożenia takich zawiadomień, w tym sama firma Shopify, mogą wnieść pozew o odszkodowanie i zwrot kosztów obsługi prawnej.

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich

Formularz online Shopify to najbardziej efektywny sposób złożenia zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Aby firma Shopify mogła podjąć działania, we wszystkich zawiadomieniach muszą znajdować się informacje, takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe.
 • Bezpośrednie linki do oryginalnego utworu chronionego prawem autorskim, będącego przedmiotem domniemanego naruszenia praw autorskich. Jeśli nie masz bezpośredniego linku, możesz zamieścić opis swojego utworu.
 • Bezpośrednie linki do określonych treści na platformie Shopify, które w Twojej opinii naruszają Twoje prawa autorskie. Wymagana jest lista poszczególnych stron zawierających te treści. Ogólny link do sklepu nie zostanie zaakceptowany.
 • Potwierdzenie, że:

  • Wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie treści w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe.
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz prawo do działania w imieniu właściciela.

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać do wyznaczonego przedstawiciela Shopify zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane informacje na adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-mail: legal@shopify.com

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA

Otrzymałem zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA dotyczące treści w mojej witrynie sklepu. Co teraz?

Po otrzymaniu zawiadomienia DMCA dotyczącego zawartych w Twoim sklepie treści i uznaniu go za kompletne i zasadne Shopify zazwyczaj usuwa takie treści. W panelu administracyjnym sklepu pojawia się powiadomienie, że ze sklepu zostały usunięte treści. Następnie będzie mieć dwie możliwości:

 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem przyznasz, że nie masz prawa do korzystania z danych treści, dalsze działania nie będą konieczne. Treści pozostaną w trybie offline, chyba że otrzymasz zgodę właściciela praw autorskich.
 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem stwierdzisz, że treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz wnieść sprzeciw DMCA.

Jak złożyć sprzeciw DMCA?

Sprzeciw możesz wysłać do nas za pośrednictwem formularza w panelu administracyjnym sklepu. W sprzeciwie należy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:

 • Nazwa prawna i wymagane dane kontaktowe osoby składającej sprzeciw.
 • Identyfikacja treści, które zostały usunięte, oraz pierwotna lokalizacja treści przed ich usunięciem.
 • Oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla Okręgu Delaware.
 • Oświadczenie, że akceptujesz obsługę procesu od strony, która złożyła zawiadomienie dotyczące praw autorskich lub jej agenta.
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać do wyznaczonego przedstawiciela Shopify sprzeciw zawierający wszystkie wymagane informacje na adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-mail: legal@shopify.com

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie sprzeciwu DMCA?

Po złożeniu przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu usuniemy skargę z Twojej dokumentacji dotyczącej konta Shopify i wyślemy kopię Twojego sprzeciwu do strony, która przesłała zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli podejmie ona kroki prawne przeciwko Tobie i prześle nam zawiadomienie o takich krokach w ciągu 10-14 dni roboczych, zawartość może pozostać zablokowana. Jeśli w tym terminie nie otrzymamy zawiadomienia o podjęciu kroków prawnych, prześlemy Ci odpowiednią informację, po czym będziesz mieć możliwość ponownej publikacji spornych treści.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo