Báo cáo vi phạm bản quyền hoặc phản hồi thông báo về bản quyền

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin về chính sách bản quyền của Shopify, cách báo cáo vi phạm bản quyền và cách phản hồi thông báo về bản quyền.

Chính sách bản quyền của Shopify

Shopify tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) và phản hồi các khiếu nại về vi phạm bản quyền bằng các quy trình DMCA, bao gồm quy trình thông báo và thông báo phản đối của luật pháp về hành vi xâm phạm bản quyền bị khiếu nại:

 • Nếu Shopify nhận được thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền hoàn chỉnh và hợp lệ liên quan đến nội dung trong cửa hàng, Shopify thường sẽ xóa nội dung bị báo cáo khỏi nền tảng của cửa hàng và thông báo cho thương nhân bị ảnh hưởng qua trang quản trị Shopify.
 • Shopify sẽ cho thương nhân một cơ hội để gửi thông báo phản đối, trong đó giải thích lý do họ cho rằng nội dung bị xóa do nhầm lẫn. Nếu thông báo phản đối hợp lệ, thương nhân thường sẽ được phép đăng lại nội dung sau 10 đến 14 ngày làm việc.
 • Trong một số trường hợp, Shopify có thể từ chối xóa nội dung bị báo cáo hoặc cho phép thương nhân đăng lại nội dung ngay lập tức nếu đã xóa.
 • Shopify có chính sách chấm dứt các cửa hàng vi phạm nhiều lần trong trường hợp phù hợp, ví dụ như khi Shopify nhận được nhiều thông báo cáo buộc vi phạm mà cửa hàng không phản đối. Khi chấm dứt cửa hàng do vi phạm nhiều lần, tất cả cửa hàng thuộc sở hữu hoặc quản lý của cùng một người vi phạm lặp lại cũng sẽ bị chấm dứt.
 • Shopify có toàn quyền vô hiệu hóa cửa hàng dù chỉ do một trường hợp cố ý vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.
 • Việc gửi thông báo sai lệch hoặc loan tin đồn xấu về hành vi xâm phạm bị khiếu nại hoặc thông báo phản đối có thể bị luật pháp xử phạt. Những người bị tổn hại bởi các thông báo như vậy, bao gồm cả Shopify, có thể kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại và phí luật sư.

Báo cáo vi phạm bản quyền

Biểu mẫu trực tuyến của Shopify là cách hiệu quả nhất để gửi thông báo cáo buộc xâm phạm bản quyền. Mọi thông báo đều phải bao gồm các thông tin sau để Shopify có thể hành động:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ của bạn.
 • Liên kết trực tiếp đến tác phẩm có bản quyền gốc được cho là bị xâm phạm. Nếu không có liên kết trực tiếp, bạn có thể cung cấp mô tả tác phẩm.
 • Liên kết trực tiếp đến nội dung cụ thể trên Shopify mà bạn cho là xâm phạm bản quyền của bạn. Bắt buộc phải có danh sách riêng từng trang chứa nội dung. Không chấp nhận liên kết cửa hàng chung.
 • Mô tả nội dung bạn cho rằng vi phạm bản quyền và vị trí xuất hiện trong liên kết, ví dụ như hình ảnh, video, tệp gif và văn bản.
 • Xác nhận rằng:

  • Bạn có lý do chính đáng để tin rằng chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp không cho phép sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại như trên.
  • Tất cả thông tin trong thông báo đều chính xác.
 • Một tuyên bố trước hình phạt về tội khai man rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu.

 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo chứa thông tin cần thiết đến người đại diện được chỉ định của Shopify tại địa chỉ:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

Phản hồi thông báo về bản quyền DMCA

Tôi đã nhận được thông báo về bản quyền đối với nội dung trong cửa hàng của mình. Giờ thì sao?

Nếu Shopify nhận được thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền hoàn chỉnh và hợp lệ liên quan đến nội dung trên cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo trong trang quản trị Shopify cho biết nội dung cụ thể bị báo cáo và thời điểm nội dung sẽ bị xóa. Sau đó, bạn có hai tùy chọn:

 • Nếu bạn xem xét thông báo và đồng ý rằng bạn không có quyền sử dụng nội dung này thì bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào. Shopify sẽ gỡ nội dung này và nội dung sẽ vẫn bị ẩn trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận từ chủ sở hữu bản quyền.
 • Nếu bạn xem xét thông báo và cho rằng nội dung đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối DMCA.

Làm thế nào để gửi thông báo phản đối DMCA?

Bạn có thể gửi thông báo phản đối cho chúng tôi thông qua biểu mẫu trên trang quản trị Shopify. Thông báo phản đối phải bao gồm tất cả các thông tin sau để được xem xét:

 • Tên pháp lý và thông tin liên hệ đầy đủ của người gửi thông báo phản đối.
 • Xác định nội dung đã bị xóa và vị trí ban đầu của nội dung này trước khi xóa.
 • Tuyên bố bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại khu vực pháp lý mà địa chỉ của bạn nằm trong đó, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn đồng ý với phán quyết của Tòa án Quận Liên bang tại Quận Delaware.
 • Tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ bên đã gửi thông báo về bản quyền hoặc đại lý của bên đó.
 • Tuyên bố trước hình phạt của tội khai man rằng bạn khẳng định chắc chắn nội dung bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử.

Nếu không thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể gửi thông báo phản đối chứa thông tin cần thiết cho nhân viên được chỉ định của Shopify tại địa chỉ:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi thông báo phản đối DMCA?

Khi bạn gửi thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ xóa khiếu nại khỏi hồ sơ tài khoản Shopify của bạn và gửi bản sao thông báo phản đối của bạn cho bên đã gửi thông báo về bản quyền. Nếu họ thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn và gửi cho chúng tôi thông báo về hành động đó trong vòng 10-14 ngày làm việc, nội dung này có thể vẫn bị ẩn. Nếu không nhận được thông báo về hành động pháp lý trong thời hạn đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn có thể đăng lại nội dung bị tranh chấp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí