Xóa nội dung phạm pháp và tài sản trí tuệ

Shopify tôn trọng các quyền sở hữu tài sản trí tuệ (TSTT) hợp lệ của người khác và hy vọng thương nhân thực hiện điều tương tự. Việc đăng nội dung cấu thành hành vi xâm phạm các quyền hợp pháp của người khác được coi là sự vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify và Shopify có toàn quyền gỡ bỏ nội dung này.

Mặc dù tôn trọng các quyền IP hợp pháp, Shopify không cho phép người khác lạm dụng chính sách của mình - việc gửi thông báo sai lệch hoặc gây tổn hại đến tài sản trí tuệ bị tranh chấp có thể bị xử phạt theo luật pháp. Những người bị tổn hại bởi các tranh chấp như vậy, bao gồm cả Shopify, có thể kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại và phí luật sư.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí