Wettelijke verwijderingen en intellectueel eigendom

Shopify respecteert de geldige intellectuele eigendomsrechten (IP) van anderen en we verwachten dat merchants hetzelfde doen. Het publiceren van content die een schending vormt van de wettelijke rechten van anderen, schendt ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik en de content kan naar ons goeddunken worden verwijderd.

Shopify respecteert legitieme IP-rechten en staat ook niet toe dat haar beleid wordt misbruikt. Het indienen van valse meldingen of meldingen te kwader trouw over geclaimde IP-inbreuken is wettelijk strafbaar. Degenen die door dergelijke claims worden beschadigd, waaronder Shopify zelf, kunnen een proces aanspannen voor schadevergoeding en honoraria van advocaten.

Hieronder vind je een algemene handleiding voor de praktijken en veelvoorkomende vragen van Shopify.

Intellectueel eigendom (IP): wat is het verschil tussen een auteursrecht, handelsmerk en handelsimago?

IP verwijst naar iets dat wordt geproduceerd door creatieve inspanningen, zoals boeken, tekst, code, afbeeldingen, video's, logo's en slogans. Copyright, handelsmerken en handelsimago zijn allemaal soorten IP.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht beschermt tastbare originele werken, zoals foto's of tekstbeschrijvingen in een onlinewinkel. Over het algemeen is auteursrechtelijke bescherming van toepassing vanaf het moment dat het werk wordt gemaakt, hoewel auteursrechtwetten per regio verschillen.

Wat is een handelsmerk en handelsimago?

Handelsmerken zijn symbolen of woorden die een bedrijf of product identificeren en onderscheiden van andere bedrijven of producten. Een handelsimago dekt het beeld of uiterlijk van een product, waaronder kenmerken zoals grootte, vorm, kleur en textuur, die dat product van andere producten onderscheiden. Eigenaars van handelsmerken en een handelsimago hebben over het algemeen het recht om te beletten dat anderen vergelijkbare merken of een vergelijkbaar handelsimago gebruiken op manieren die consumenten waarschijnlijk in verwarring brengen over de bron of herkomst van producten.

Shopify voldoet aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en reageert op claims van auteursrechtschending met behulp van DMCA-procedures, inclusief de procedure van de wet voor kennisgeving en verweer tegen geclaimde auteursrechtschendingen:

 • Als Shopify een geldige melding ontvangt van vermeende auteursrechtschending, wordt de betwiste content over het algemeen van haar platform verwijderd en wordt de betreffende merchant via het beheercentrum op de hoogte gesteld van de content die het betreft.
 • Shopify geeft de merchant de mogelijkheid om een verweer te sturen met een uitleg waarom deze denkt dat de content per ongeluk is verwijderd. En als het verweer gegrond is, mag een merchant de content over het algemeen binnen 10 dagen opnieuw plaatsen.
 • Shopify hanteert een beleid om winkels te sluiten vanwege herhaalde inbreuk in relevante omstandigheden, zoals wanneer het bedrijf verschillende meldingen heeft ontvangen van vermeende inbreuk die niet door de winkel worden weerlegd. Shopify behoudt de discretionaire bevoegdheid om winkels te sluiten voor zelfs maar één geval van opzettelijke of flagrante inbreuk.
 • Het indienen van valse meldingen of meldingen te kwader trouw over geclaimde schendingen of van valse verweren of verweren te kwader trouw is wettelijk strafbaar. Degenen die worden beschadigd door dergelijke meldingen, waaronder Shopify zelf, kunnen een proces aanspannen voor schadevergoeding en honoraria van advocaten.

Het onlineformulier van Shopify is de meest efficiënte manier om een melding in te dienen over een vermeende schending van auteursrecht.

Alle kennisgevingen moeten de volgende informatie bevatten, zodat Shopify actie kan ondernemen:

 • Je officiële naam en contactinformatie.
 • Directe links naar het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden. Als je geen directe link hebt, kun je een beschrijving van je werk geven.
 • Directe links naar de specifieke content op Shopify die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht. Een lijst van elke individuele pagina met de content is vereist. Een algemene winkellink wordt niet geaccepteerd.
 • Een bevestiging dat:

  • Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van de content op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Alle informatie in de kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, kun je een melding met de vereiste informatie aan de aangewezen agent van Shopify sturen op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Een kopie van alle kennisgevingen die je indient, inclusief de opgegeven contactgegevens, kan worden verstrekt aan de persoon die de content die wordt gerapporteerd, heeft geplaatst.

Raadpleeg de onderstaande veelgestelde vragen voor meer informatie.

Ik heb een DMCA-kennisgeving over auteursrecht ontvangen voor content in mijn webshop. Wat nu?

Als Shopify een volgens haar volledige en geldige DMCA-kennisgeving met betrekking tot content in je winkel ontvangt, zal Shopify de gespecificeerde content over het algemeen verwijderen. Je ontvangt in het Shopify-beheercentrum dan een melding dat content uit je winkel is verwijderd. Je hebt dan twee opties:

 • Als je de melding bekijkt en ermee akkoord gaat dat je niet het recht hebt om de content te gebruiken, is er geen verdere actie nodig. De content blijft offline, tenzij je goedkeuring ontvangt van de houder van het auteursrecht.
 • Als je de kennisgeving bekijkt en denkt dat de content is verwijderd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie, kun je een DMCA-verweer indienen.

Hoe dien ik een DMCA-verweer in?

Je kunt ons via een formulier in het beheercentrum een verweer sturen. Je verweer dient alle volgende gegevens te bevatten om in overweging te worden genomen:

 • de officiële naam en voldoende contactinformatie van de persoon die het verweer indient;
 • identificatie van de content die is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van de content voordat deze werd verwijderd;
 • een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw van mening bent dat de content is verwijderd vanwege een fout of onjuiste identificatie;
 • een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin je adres zich bevindt of, als je adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district van Delaware, en een verklaring dat je de procedure accepteert van de partij die de kennisgeving over het auteursrecht heeft ingediend of diens vertegenwoordiger;
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, stuur je een verweer met de vereiste informatie naar de aangewezen contactpersoon bij Shopify op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Wat gebeurt er nadat ik een DMCA-verweer heb ingediend?

Wanneer je een geldig verweer indient, verwijderen we de klacht uit je Shopify-accountrecord en sturen we een kopie van je verweer naar de partij die de auteursrechtkennisgeving heeft ingediend. Als deze gerechtelijke stappen tegen je onderneemt en ons binnen tien tot veertien werkdagen een kennisgeving stuurt over die actie, blijft de content mogelijk offline. Als we binnen die periode geen kennisgeving van gerechtelijke actie ontvangen, stellen we je op de hoogte daarvan en mag je de betwiste content opnieuw plaatsen.

Het handelsmerk- en handelsimagobeleid van Shopify

Het beleid van Shopify voor handelsmerken en handelsimago is vergelijkbaar met ons auteursrechtbeleid, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

 • Als Shopify een geldige kennisgeving ontvangt van de schending van een handelsmerk of handelsimago met betrekking tot content in een winkel, communiceert Shopify rechtstreeks in het beheercentrum van een merchant om duidelijk te maken welke content het onderwerp van de kennisgeving is. Je hebt twee dagen de tijd om te reageren voordat we content verwijderen.
 • Als je antwoord voldoende wordt geacht, kunnen we weigeren de betwiste content te verwijderen, of - indien de content is verwijderd - toestaan dat de merchant de content onmiddellijk opnieuw plaatst.

Inbreuk op handelsmerk en handelsimago melden

Het onlineformulier van Shopify is de meest efficiënte manier om een melding in te dienen over een vermeende inbreuk op handelsmerken of handelsimago.

Je kennisgeving over handelsmerk en/of handelsimago moet de volgende informatie bevatten zodat Shopify actie kan ondernemen:

 • Je officiële naam of contactinformatie.
 • Directe links naar voorbeelden van het handelsmerk of handelsimago waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden. Als je geen directe link hebt, kun je een beschrijving van het handelsmerk of handelsimago geven.
 • Directe links naar de specifieke content op Shopify die volgens jou inbreuk maakt op je handelsmerk of handelsimago. Een lijst van elke individuele pagina met de content is vereist. Een algemene winkellink wordt niet geaccepteerd.
 • Voor handelsmerken:

  • informatie voor elk handelsmerk dat aan de orde is;
  • beschrijving van het handelsmerk;
  • landen waarin het is geregistreerd;
  • handelsmerkregistratienummer.
  • categorie van producten en/of diensten die onder de registratie vallen;
  • beschrijving van hoe je van mening bent dat de content in strijd is met of inbreuk maakt op je handelsmerk(en).
 • Voor handelsimago:

  • informatie voor elk handelsimago dat aan de orde is;
  • beschrijving van het handelsimago, inclusief de specifieke aspecten (zoals grootte, vorm, kleur, textuur, enz.) van de content die het uiterlijk onderscheidend maken;
  • een verklaring dat het handelsimago niet-functioneel is;
  • beschrijving van hoe de content op Shopify in strijd is met je handelsimago('s), met inbegrip van de aspecten van de content (zoals grootte, vorm, kleur, textuur, enz.) waarvan je denkt dat deze vergelijkbaar zijn het handelsimago, en die waarschijnlijk verwarring veroorzaken met het handelsimago.
 • Een bevestiging dat:

  • Je bent te goeder trouw van mening dat het gebruik van de content op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk of handelsimago, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Alle informatie in de kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het handelsmerk of handelsimago bent of dat je bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Veelgestelde vragen - reageren op een kennisgeving over handelsmerk of handelsimago

Ik heb een kennisgeving over handelsmerk of handelsimago ontvangen voor content in mijn webshop. Wat nu?

Als je winkel een geldige kennisgeving over een handelsmerk of handelsimago ontvangt, krijg je in het beheercentrum een melding dat content in je winkel is gerapporteerd. Je hebt dan twee opties:

 • Als je de melding bekijkt en ermee akkoord gaat dat je niet het recht hebt om de content te gebruiken, is er geen verdere actie nodig. De content gaat offline als we na twee dagen niets van je horen.
 • Als je de kennisgeving bekijkt en denkt dat de content is gerapporteerd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie, kun je een reactie plaatsen.

Hoe dien ik een reactie over een handelsmerk- of handelsimago in?

Als je een kennisgeving over een handelsmerk of handelsimago hebt ontvangen, kun je via het beheercentrum je reactie naar ons sturen. Je reactie dient alle volgende gegevens te bevatten om in overweging te worden genomen:

 • De officiële naam en voldoende contactinformatie van de persoon die de reactie indient.
 • identificatie van de content die is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van de content voordat deze werd verwijderd;
 • een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw van mening bent dat de content is verwijderd vanwege een fout of onjuiste identificatie;
 • Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin je adres zich bevindt of, als je adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dat je instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district van Delaware, en een verklaring dat je de procedure accepteert van de partij die de kennisgeving over het handelsmerk of handelsimago heeft ingediend of diens vertegenwoordiger.
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Wat gebeurt er nadat ik een antwoord heb ingediend?

Nadat je een geldig antwoord hebt ingediend, stuurt Shopify een kopie naar de partij die kennisgeving over het handelsmerk of handelsimago heeft ingediend, en Shopify staat je over het algemeen toe om de betwiste content opnieuw te plaatsen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis