Usunięcia ze względów prawnych i własność intelektualna

Shopify respektuje obowiązujące prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje od sprzedawców takiej samej postawy. Publikowanie treści, które stanowią naruszenie praw innych osób, narusza nasze Zasady dozwolonego użytkowania i treści takie mogą zostać usunięte według naszego uznania.

Respektując legalne prawa własności intelektualnej, firma Shopify podejmuje ponadto działania zapobiegające łamaniu jej zasad - składanie w złej wierze fałszywych zawiadomień o rzekomym naruszeniu praw własności intelektualnej jest karalne. Osoby poszkodowane w wyniku złożenia takich zawiadomień, w tym sama firma Shopify, mogą wnieść pozew o odszkodowanie i zwrot kosztów obsługi prawnej.

Poniżej przedstawiono ogólny przewodnik dotyczący praktyk Shopify i najczęściej zadawanych pytań.

Własność intelektualna: Jaka jest różnica między prawem autorskim, znakiem towarowym i wizerunkiem handlowym?

Własność intelektualna odnosi się do czegoś, co powstało w wyniku twórczych działań. Mogą to być książki, tekst, kod, obrazy, filmy, logo i slogany. Zarówno prawa autorskie, jak i znak towarowy oraz wizerunek handlowy to typy własności intelektualnej.

Co to są prawa autorskie?

Prawa autorskie chronią materialne oryginalne utwory, takie jak zdjęcia lub opisy tekstowe w sklepie online. Zasadniczo ochrona praw autorskich obowiązuje od momentu powstania utworu, przy czym przepisy w zakresie prawa autorskiego różnią się w zależności od regionu.

Co to jest znak towarowy i wizerunek handlowy?

Znaki towarowe są symbolami lub słowami, które identyfikują i odróżniają firmę lub produkt od innych firm lub produktów. Wizerunek handlowy to wizerunek lub wygląd produktu, w tym cechy takie jak rozmiar, kształt, kolor i tekstura, które odróżniają ten produkt od innych. Właściciele znaków towarowych i wizerunków handlowych generalnie mają prawo uniemożliwić innym używanie podobnych znaków towarowych lub wizerunków handlowych w sposób, który może być mylący dla konsumentów w zakresie źródła lub pochodzenia produktów.

Shopify przestrzega ustawy DMCA (Digital Millennium Copyright Act) i reaguje na zgłoszenia domniemanego naruszenia praw autorskich, stosując procedury DMCA, w tym przewidziany prawem proces powiadamiania i wnoszenia sprzeciwu dotyczący domniemanego naruszenia praw autorskich:

 • Po otrzymaniu zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich firma Shopify na ogół usuwa zakwestionowane treści ze swojej platformy i za pośrednictwem panelu administracyjnego sklepu powiadamia o treściach będących przedmiotem naruszenia sprzedawcę, którego dotyczy naruszenie.
 • Shopify umożliwia sprzedawcy wniesienie sprzeciwu objaśniającego, dlaczego uważa on, że treści zostały usunięte bezzasadnie. Jeśli sprzeciw będzie uzasadniony, sprzedawca będzie mógł ponownie opublikować treści w ciągu 10 dni.
 • Shopify stosuje politykę zamykania sklepów z powodu powtarzających się naruszeń w odpowiednich okolicznościach, takich jak otrzymanie kilku zawiadomień o domniemanym naruszeniu, wobec których sklep nie wniósł sprzeciwu. Shopify zachowuje prawo do wyłączenia sklepów nawet w przypadku pojedynczego umyślnego lub rażącego naruszenia.
 • Składanie fałszywych zawiadomień lub zawiadomień w złej wierze o domniemanym naruszeniu bądź sprzeciwów jest karalne z mocy prawa. Osoby poszkodowane w wyniku złożenia takich zawiadomień, w tym sama firma Shopify, mogą wnieść pozew o odszkodowanie i zwrot kosztów obsługi prawnej.

Formularz online Shopify to najbardziej efektywny sposób złożenia zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich.

Aby firma Shopify mogła podjąć działania, we wszystkich zawiadomieniach muszą znajdować się informacje, takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe.
 • Bezpośrednie linki do oryginalnego utworu chronionego prawem autorskim, będącego przedmiotem domniemanego naruszenia praw autorskich. Jeśli nie masz bezpośredniego linku, możesz zamieścić opis swojego utworu.
 • Bezpośrednie linki do określonych treści na platformie Shopify, które w Twojej opinii naruszają Twoje prawa autorskie. Wymagana jest lista poszczególnych stron zawierających treści. Ogólny link do sklepu nie zostanie zaakceptowany.
 • Potwierdzenie, że:

  • Wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie treści w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe.
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz prawo do działania w imieniu właściciela.

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać do wyznaczonego przedstawiciela Shopify zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane informacje na adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-mail: legal@shopify.com

Kopia każdego przesłanego powiadomienia, w tym wszelkie podane dane kontaktowe, może zostać przekazana osobie, która opublikowała zgłaszane treści.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami.

Otrzymałem zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA dotyczące treści w mojej witrynie sklepu. Co teraz?

Po otrzymaniu zawiadomienia DMCA dotyczącego zawartych w Twoim sklepie treści i uznaniu go za kompletne i zasadne Shopify zazwyczaj usuwa takie treści. W panelu administracyjnym sklepu pojawia się powiadomienie, że ze sklepu zostały usunięte treści. Następnie będzie mieć dwie możliwości:

 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem przyznasz, że nie masz prawa do korzystania z danych treści, dalsze działania nie będą konieczne. Treści pozostaną w trybie offline, chyba że otrzymasz zgodę właściciela praw autorskich.
 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem stwierdzisz, że treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz wnieść sprzeciw DMCA.

Jak złożyć sprzeciw DMCA?

Sprzeciw możesz wysłać do nas za pośrednictwem formularza w panelu administracyjnym sklepu. W sprzeciwie należy uwzględnić wszystkie poniższe informacje:

 • Nazwa prawna i wymagane dane kontaktowe osoby składającej sprzeciw.
 • Identyfikacja treści, które zostały usunięte, oraz pierwotna lokalizacja treści przed ich usunięciem.
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu Delaware oraz oświadczenie o akceptacji doręczenia pism sądowych przez stronę, która złożyła zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, lub przez jej przedstawiciela.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Jeśli nie możesz użyć formularza online, możesz przesłać do wyznaczonego przedstawiciela Shopify sprzeciw zawierający wszystkie wymagane informacje na adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-mail: legal@shopify.com

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie sprzeciwu DMCA?

Po złożeniu przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu usuniemy skargę z Twojej dokumentacji dotyczącej konta Shopify i wyślemy kopię Twojego sprzeciwu do strony, która przesłała zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Jeśli podejmie ona kroki prawne przeciwko Tobie i prześle nam zawiadomienie o takich krokach w ciągu 10-14 dni roboczych, zawartość może pozostać zablokowana. Jeśli w tym terminie nie otrzymamy zawiadomienia o podjęciu kroków prawnych, prześlemy Ci odpowiednią informację, po czym będziesz mieć możliwość ponownej publikacji spornych treści.

Polityka Shopify w zakresie znaków towarowych i wizerunków handlowych

Polityka Shopify w zakresie znaków towarowych i wizerunków handlowych jest zbliżona do naszej polityki dotyczącej praw autorskich. Istnieją jednak pewne istotne różnice.

 • Jeśli firma Shopify otrzyma zasadne zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego dotyczącym treści w sklepie, przekaże takie informacje sprzedawcy bezpośrednio w panelu administracyjnym sklepu, wyjaśniając, które treści są przedmiotem zawiadomienia. Będziesz mieć dwa dni na odpowiedź, zanim usuniemy treści.
 • Jeśli Twoja odpowiedź zostanie uznana za wystarczającą, będziemy mogli odmówić usunięcia spornych treści lub, jeśli zostały one usunięte, zezwolić sprzedawcy na ich ponowną natychmiastową publikację.

Zgłaszanie naruszeń znaków towarowych i wizerunków handlowych

Formularz online Shopify to najbardziej efektywny sposób złożenia zawiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego.

Aby firma Shopify mogła podjąć działanie, zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego musi zawierać informacje, takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe.
 • Bezpośrednie linki do próbek znaku towarowego lub wizerunku handlowego będących przedmiotem domniemanego naruszenia. Jeśli nie masz bezpośredniego linku, możesz zamieścić opis znaku towarowego lub wizerunku handlowego.
 • Bezpośrednie linki do określonych treści w Shopify, które Twoim zdaniem naruszają Twój znak towarowy lub wizerunek handlowy. Wymagana jest lista poszczególnych stron zawierających treść - ogólny link do sklepu nie będzie akceptowany.
 • W przypadku znaków towarowych:

  • Informacje dotyczące każdego spornego znaku towarowego:
  • Opis znaku towarowego.
  • Kraje, w których jest zarejestrowany.
  • Numer rejestracyjny znaku towarowego.
  • Kategoria produktów i/lub usług objętych rejestracją.
  • Opis sposobu, w jaki treści naruszają według Ciebie Twoje znaki towarowe.
 • W przypadku wizerunku handlowego:

  • Informacje dotyczące każdego spornego wizerunku handlowego:
  • Opis wizerunku handlowego obejmujący szczegółowe aspekty (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.) treści, które sprawiają, że jego wygląd jest charakterystyczny.
  • Oświadczenie, że wizerunek handlowy nie jest funkcjonalny.
  • Opis sposobu, w jaki treści na platformie Shopify naruszają Twój wizerunek handlowy, obejmujący aspekty treści (takie jak rozmiar, kształt, kolor, tekstura itp.), które Twoim zdaniem są podobne do wizerunku handlowego i mogą powodować ich mylenie.
 • Potwierdzenie, że:

  • Wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie treści w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela znaku handlowego lub wizerunku handlowego, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe.
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem znaku towarowego lub wizerunku handlowego bądź masz prawo do działania w imieniu właściciela.

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Często zadawane pytania – reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego

Otrzymałem zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego dotyczącym treści w mojej witrynie sklepu. Co teraz?

Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego, otrzymasz powiadomienie w panelu administracyjnym sklepu, że treści zostały zgłoszone w Twoim sklepie. Następnie będziesz mieć dwie możliwości:

 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem przyznasz, że nie masz prawa do korzystania z danych treści, dalsze działania nie będą konieczne. Treści przestaną być dostępne online, jeśli w ciągu dwóch dni nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi.
 • Jeśli po zapoznaniu się z zawiadomieniem stwierdzisz, że treść została zgłoszona w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz przesłać odpowiedź.

Jak przesłać odpowiedź dotyczącą znaku towarowego lub wizerunku handlowego?

Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego możesz wysłać do nas swoją odpowiedź za pośrednictwem panelu administracyjnego sklepu. Twoja odpowiedź musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko oraz wystarczające dane kontaktowe osoby przesyłającej odpowiedź.
 • Identyfikacja treści, które zostały usunięte, oraz pierwotna lokalizacja treści przed ich usunięciem.
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż treści zostały usunięte w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu Delaware oraz oświadczenie o akceptacji doręczenia pism sądowych przez stronę, która złożyła zawiadomienie o znaku towarowym lub wizerunku handlowym, lub przez jej przedstawiciela.
 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

Co dzieje się po wysłaniu odpowiedzi?

Po przesłaniu przez Ciebie wiążącej odpowiedzi Shopify prześle jej kopię stronie, która przesłała zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego lub wizerunku handlowego i zasadniczo zezwoli na ponowne opublikowanie spornych treści.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo