Legal borttagning och immateriella rättigheter

Shopify respekterar andras giltiga immateriella rättigheter (IP) och vi förväntar oss att handlare gör samma sak. Publicering av innehåll som utgör ett intrång i andras juridiska rättigheter bryter mot vår Policy för godtagbar användning och innehållet kan tas bort efter vårt gottfinnande.

Även om Shopify respekterar legitima IP-rättigheter kommer det inte heller att tillåtas att Shopifys policyer missbrukas – inlämning av falska eller felaktiga meddelanden om påstådda IP-intrång är straffbart enligt lag. De som skadas av sådana påståenden, inklusive Shopify själv, kan väcka åtal om skadestånd och advokatavgifter.

En generell guide om Shopifys praxis och vanliga frågor finns nedan.

IP: vad är skillnaden mellan en upphovsrätt, ett varumärke och en varumärkesbild?

IP handlar om något som skapas genom kreativa ansträngningar såsom böcker, text, kod, bilder, videor, logotyper och slogans. Upphovsrätt, varumärke och handelsdress är alla typer av IP.

Vad är en upphovsrätt?

Upphovsrätten skyddar materiella originalverk, som foton eller textbeskrivningar i en webbshop. I allmänhet gäller upphovsrättsskydd från det att arbetet skapas, även om upphovsrättslagstiftningen varierar efter region.

Vad är ett varumärke och en varumärkesbild?

Varumärken är unika symboler eller ord som identifierar och särskiljer ett företag eller en produkt från andra företag eller produkter. Varumärkesbilden täcker en produkts bild eller utseende, inklusive funktioner såsom storlek, form, färg och textur, som särskiljer den produkten från andra. Ägare av varumärken och varumärkesbilder har i allmänhet rätt att förhindra att andra använder liknande varumärken eller varumärkesbilder på sätt som kan förvirra konsumenter angående produkters källa eller ursprung.

Shopify följer Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och svarar på fordringar om upphovsrättsintrång med hjälp av DMCA-procedurer, inklusive lagens process för meddelanden och bestridanden om påstådda upphovsrättsintrång:

 • Om Shopify får ett giltigt meddelande om påstått upphovsrättsintrång kommer i allmänhet det överträdande innehållet tas bort från plattformen och den påverkade handlaren informeras via butiksadministratören om innehållet som har påverkats.
 • Shopify ger handlaren möjlighet att skicka ett bestridande som förklarar varför handlaren anser att innehållet har tagits bort av misstag. Och om bestridandet är giltigt får en handlare i allmänhet återpublicera innehållet inom 10 dagar.
 • Shopify har en policy att avsluta butiker för upprepade intrång under lämpliga omständigheter, till exempel när flera meddelanden om påstått intrång mottagits utan bestridande från butiken. Shopify förbebehåller sig rätten efter eget gottfinnande att inaktivera butiker, även för ett enda fall av allvarligt intrång.
 • Inlämning av falska eller felaktiga meddelanden om påstått intrång eller bestridande är av straffbart enligt lag. Personer som skadats av sådana meddelanden, inklusive Shopify själv, kan väcka åtal om skadestånd och advokatavgifter.

Shopifys online-formulär är det mest effektiva sättet att skicka in ett meddelande om påstått upphovsrättsintrång.

Alla meddelanden måste innehålla följande information för att Shopify ska kunna vidta åtgärder:

 • Ditt juridiska namn och din kontaktinformation.
 • Direktlänkar till ursprungligt upphovsrättsskyddat arbete som påstås vara utsatt för intrång. Om du inte har en direktlänk kan du ge en beskrivning av ditt arbete.
 • Direktlänkar till det specifika innehållet på Shopify som du anser kränker din upphovsrätt. En lista över varje enskild sida som innehåller innehållet krävs. En allmän butikslänk accepteras inte.
 • Bekräftelse på att:

  • Du har god anledning att tro att användning av innehållet på det sätt som klagomålet avser inte godkänts av upphovsrättsägaren, dess agent eller lagen.
  • All information i meddelandet är korrekt.
 • Ett uttalande under ed att du är upphovsrättsägare eller har rätt att agera på uppdrag av ägaren.

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du inte kan använda onlineformuläret kan du skicka ett meddelande med obligatorisk information till Shopifys utsedda agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-post: legal@shopify.com

En kopia av ett meddelande som du skickar in, inklusive eventuell kontaktinformation, kan tillhandahållas den person som publicerade innehållet som rapporterades.

Se vanliga frågor nedan för mer information.

Jag fick ett DMCA-upphovsrättsmeddelande avseende innehåll i mitt skyltfönster.Vad händer nu?

Om Shopify får vad som rimligen anses vara ett fullständigt och giltigt DMCA-meddelande om innehåll i din butik, kommer i allmänhet det angivna innehållet att tas bort. Du får en avisering i butiksadministratören om att innehållet har tagits bort från din butik. Du har sedan två alternativ:

 • Om du granskar meddelandet och accepterar att du inte har rätt att använda innehållet, är ingen ytterligare åtgärd nödvändig. Innehållet förblir offline om du inte får godkännande från upphovsrättsinnehavaren.
 • Om du granskar meddelandet och anser att innehållet har tagits bort som ett resultat av misstag eller felidentifiering kan du lämna in ett meddelande om DMCA-bestridande.

Hur gör jag för att lämna in ett meddelande om DMCA-bestridande?

Du kan skicka ett bestridande till oss via ett formulär i din butiksadministratör. Ditt bestridande måste ha all följande information att övervägas:

 • Juridiskt namn och tillräcklig kontaktinformation för den person som lämnar in bestridande.
 • Identifiering av innehållet som har tagits bort och den ursprungliga platsen för innehållet innan det togs bort.
 • Ett uttalande under ed att du i god tro anser att innehållet tagits bort som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.
 • Ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för federal domstol för det rättsliga distrikt där din adress finns eller, om din adress ligger utanför USA, att du samtycker till jurisdiktionen för federal domstol i Delaware-distriktet samt ett uttalande om att du accepterar delgivning från den part som skickade in anmälan gällande upphovsrätt eller dess agent.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du inte kan använda onlineformuläret så kan du skicka en motanmälan med all information som krävs till Shopifys utsedda agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-post: legal@shopify.com

Vad händer efter det att jag har lämnat in ett meddelande om DMCA-bestridande?

När du skickar ett giltigt bestridande kommer vi att ta bort klagomålet från din Shopify-kontopost och skicka en kopia av ditt bestridande till den part som skickade in upphovsrättsmeddelandet. Om de vidtar rättsliga åtgärder mot dig och skickar oss meddelande om den åtgärden inom 10-14 arbetsdagar kan innehållet förbli nere. Om vi inte meddelas om rättsliga åtgärder inom den perioden meddelar vi dig och du kan publicera det omtvistade innehållet på nytt.

Shopifys varumärkes- och varumärkesbildpolicy

Shopifys policy för varumärke och varumärkesbild liknar vår upphovsrättspolicy, men det finns några viktiga skillnader.

 • Om Shopify får ett giltigt meddelande om varumärkesintrång eller intrång i varumärkesbild gällande innehåll i en butik, kommer Shopify kommunicera direkt i en handlares butiksadministratör och klargöra vilket innehåll som är föremål för meddelandet. Du har två dagar på dig att svara innan vi tar bort innehållet.
 • Om ditt svar anses tillräckligt kan vi neka att ta bort det omtvistade innehållet eller, om det har tagits bort, tillåta handlaren att omedelbart återpublicera innehållet.

Rapportering av intrång i varumärke och varumärkesbild

Shopifys online-formulär är det mest effektiva sättet att skicka in ett meddelande om påstått varumärkes- eller varumärkesbildsintrång.

Ditt varumärkes- och/eller varumärkesbildsmeddelande måste innehålla följande information för att Shopify ska kunna vidta åtgärder:

 • Ditt juridiska namn och din kontaktinformation.
 • Direktlänkar till exempel på varumärket eller varumärkesbilden som anses ha kränkts. Om du inte har en direkt länk kan du ge en beskrivning av varumärket eller varumärkesbilden.
 • Direktlänkar till det specifika innehåll på Shopify som du anser kränker ditt varumärke eller trade dress. Det krävs en lista över varje enskild sida som innehåller innehållet – en allmän butikslänk accepteras inte.
 • För varumärken:

  • Information för varje varumärke i fråga:
  • Beskrivning av varumärket.
  • Länder som det är registrerat i.
  • Registreringsnummer för varumärke.
  • Kategorin av produkter och/eller tjänster som omfattas av registreringen.
  • Beskrivning av hur du anser att innehållet bryter mot eller gör intrång i ditt/dina varumärke(n).
 • För varumärkesbild:

  • Information för varje trade dress som omfattas:
  • Beskrivning av varumärkesbilden, inklusive de särskilda aspekter (såsom storlek, form, färg, textur etc.) av innehållet som gör dess utseende särskiljande.
  • Uttalande om att aktuell trade dress inte är funktionell.
  • Beskrivning av hur innehållet på Shopify kränker din(a) varumärkesbild(er), inklusive aspekter av innehållet (såsom storlek, form, färg, textur, etc.) som du anser liknar, och kan orsaka förvirring med, varumärkesbilden.
 • Bekräftelse på att:

  • Du har god anledning att tro att användning av innehållet på det sätt som klagomålet avser inte godkänts av varumärkes- eller varumärkebildägaren, dess agent eller lagen.
  • All information i meddelandet är korrekt.
 • Ett uttalande under ed att du är varumärkes- eller varumärkesbildägaren eller auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren.

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Vanliga frågor – Svara på ett varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande

Jag har fått ett meddelande om varumärkes- eller varumärkesbild för innehåll i mitt skyldfönster. Vad händer nu?

Om din butik får ett giltigt varumärkes- eller varumärkesbildmeddelande får du en avisering i butiksadministratören om att innehåll har rapporterats i din butik. Du har sedan två alternativ:

 • Om du granskar meddelandet och instämmer med att du inte har rätt att använda innehållet, är ingen ytterligare åtgärd nödvändig. Innehållet kommer att gå offline om vi inte hör från dig inom två dagar.
 • Om du granskar anmälan och anser att innehållet anmäldes till följd av ett misstag eller felidentifiering kan du skicka in ett bestridande.

Hur gör jag för att lämna in ett varumärkes- eller varumärkesbildsvar?

Om du har fått ett meddelande om varumärkes- eller varumärkesbild kan du skicka ditt svar till oss via din butiksadministratör. Ditt svar måste ha all följande information att övervägas:

 • Juridiskt namn och tillräcklig kontaktinformation för den person som skickar in bestridandet.
 • Identifiering av innehållet som har tagits bort och den ursprungliga platsen för innehållet innan det togs bort.
 • Ett uttalande under ed att du i god tro anser att innehållet tagits bort som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.
 • Ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktion antingen i (a) den federala distriktsdomstolen för domsagan där din adress finns om du bor i USA, eller domsagan för distriktet Delaware om du bor utanför USA, samt ett uttalande om att du accepterar delgivning från den part som skickade in anmälan gällande varumärke eller trade dress, eller dess agent.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Vad händer efter att jag har lämnat in ett svar?

När du har skickat in ett giltigt svar skickar Shopify en kopia till den part som skickade in varumärkes- eller varumärkesbildmeddelandet och tillåter dig i allmänhet att återpublicera det omtvistade innehållet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis