Zmienne szablonu dla Flow

Dodaj zmienne szablonu do czynności, aby uwzględnić szczegóły dotyczące klienta, zamówienia lub produktu objętego workflow.

Zmienne szablonu to wypełniacze, które są zastępowane wartościami po uruchomieniu workfow. Te zmienne opisują atrybuty klientów, zamówień i produktów, które są ujęte w workflow. Istnieją na przykład zmienne szablonu dla numeru zamówienia, ceny zamówienia, nazwy klienta itd.

Nazwy większości zmiennych szablonu są samoopisujące się. Na przykład zmienna szablonu, która wyświetla nazwę produktu, to {{ product.title }}. Po wysłaniu wiadomości ta zmienna jest zastępowana nazwą zamówionego produktu: Large Coffee Mug.

Dodawanie zmiennych szablonu do czynności

Możesz dodać zmienne szablonu do dowolnego pola tekstowego zawierającego link Dodaj zmienną szablonu. Kliknij link Dodaj zmienną szablonu poniżej odpowiedniego pola, a następnie wybierz zmienną z listy.

Zmienne szablonu na liście Dodaj zmienną szablonu są filtrowane, dzięki czemu widoczne są tylko zmienne, które mają zastosowanie do wybranego wyzwalacza. Po wybraniu zmiennej z listy jest ona poprawnie formatowana i dodawana do pola tekstowego.

Zmienne szablonu

Zmienne mające zastosowanie do czynności Utworzono klienta:

 • zmienne klienta
 • Zmienne sklepu

Zmienne mające zastosowanie do czynności Zmieniono ilość zapasów i Produkt dodany:

 • Zmienne produktu
 • Zmienne sklepu

Zmienne mające zastosowanie do czynności Zamówienie opłacone i Przeanalizowano ryzyko zamówienia:

 • zmienne zamówienia
 • Zmienne sklepu

Zmienne mające zastosowanie do czynności Zamówienie zrealizowane:

 • Zmienne realizacji
 • zmienne zamówienia
 • Zmienne sklepu

Zmienne, które mają zastosowanie do czynności Zwrot kosztów zamówienia:

 • zmienne zamówienia
 • Zmienne zwrotu
 • Zmienne sklepu

Zmienne klienta

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące klientów:

Zmienne szablonu i ich opisy.
Nazwa zmiennej Opis
customer.acceptsMarketing Określa, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.
customer.averageOrderAmountV2.amount Średnia kwota, jaką klient wydał na zamówienie.
customer.canDelete Określa, czy sprzedawca może usunąć klienta ze sklepu.
customer.createdAt Data i godzina dodania klienta do sklepu.
customer.displayName Pełna nazwa klienta, oparta na imieniu + nazwisku.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Określa, czy istnieje uwaga powiązana z klientem.
customer.hasTimelineComment Określa, czy sprzedawca dodał na komentarze osi czasu dotyczące klienta na stronie klienta.
customer.id Unikalny identyfikator globalny.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Czas, jaki minął od pierwszego dodania klienta do sklepu.
customer.note Uwaga dotycząca klienta napisana przez sprzedawcę.
customer.ordersCount Liczba zamówień, które klient złożył w sklepie od pierwszego dodania do sklepu.
customer.phone
customer.state Województwo (stan lub prowincja), w którym mieszka klient.
customer.taxExempt Określa, czy klient jest zwolniony z podatków naliczanych dla zamówień.
customer.totalSpent Łączna kwota, którą klient wydał na zamówienia od momentu dodania do sklepu.
customer.UpdatedAt Data i godzina ostatniej aktualizacji klienta.
customer.verifiedEmail Określa, czy adres e-mail jest poprawnie sformatowany.
customer.defaultAddress.address1 Linia adresu 1 (ulica/skrzynka pocztowa/nazwa firmy).
customer.defaultAddress.address2 Linia adresu 2 (mieszkanie/apartament/jednostka/budynek).
customer.defaultAddress.city Miasto/dzielnica/osiedle/miejscowość/wieś.
customer.defaultAddress.company Firma/organizacja/organ administracji państwowej.
customer.defaultAddress.country Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
customer.defaultAddress.countryCode Dwuliterowy kod kraju.
customer.defaultAddress.firstName Imię klienta.
customer.defaultAddress.formattedArea Rozdzielana przecinkami lista miast, prowincji (województw) i krajów.
customer.defaultAddress.lastName Nazwisko klienta.
customer.defaultAddress.latitude Współrzędna szerokości geograficznej adresu klienta.
customer.defaultAddress.longitude Współrzędna długości geograficznej adresu klienta.
customer.defaultAddress.name Nazwa klienta oparta na imieniu + nazwisku.
customer.defaultAddress.phone Unikalny numer telefonu klienta.
customer.defaultAddress.province Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
customer.defaultAddress.provinceCode Dwuliterowy kod prowincji (województwa) lub stanu.
customer.defaultAddress.zip Kod pocztowy.
customer.image.altText Słowo lub fraza określająca charakter lub zawartość obrazu.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Określa, czy adres rozliczeniowy odpowiada adresowi wysyłki.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Określa, czy klient zgodził się otrzymywać materiały marketingowe.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Określa, czy można ręcznie oznaczyć zamówienie jako opłacone.
customer.lastOrder.cancelReason Powód anulowania zamówienia.
customer.lastOrder.capturable Określa, czy płatność za zamówienie może zostać zarejestrowana.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Kwota rabatu na poziomie zamówienia (nie zawiera żadnych rabatów pozycji).
customer.lastOrder.clientIp Adres IP klienta powiązany z tym zamówieniem.
customer.lastOrder.closed Określa, czy zamówienie jest zamknięte.
customer.lastOrder.confirmed Określa, czy zapasy zostały zarezerwowane dla zamówienia.
customer.lastOrder.currencyCode Waluta sklepu w momencie złożenia zamówienia.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Kod rabatowy podany przez klienta.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Status finansowy zamówienia, który może być widoczny dla sprzedawcy.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Status realizacji zamówienia, który może być widoczny dla sprzedawcy.
customer.lastOrder.email Adres e-mail podany przez klienta.
customer.lastOrder.fulfillable Określa, czy istnieją pozycje, które można zrealizować.
customer.lastOrder.fullyPaid Określa, czy zamówienie zostało opłacone w całości.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Określa, czy sprzedawca dodał komentarze osi czasu do zamówienia.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Unikalny identyfikator zamówienia, który pojawia się w zamówieniu.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Płatność netto za zamówienie na podstawie całkowitej otrzymanej kwoty – łączna kwota zwrotu.
customer.lastOrder.note Zawartość uwagi powiązanej z zamówieniem.
customer.lastOrder.phone Numer telefonu podany przez klienta.
customer.lastOrder.referralCode Kod rekomendacji marketingowej z linku, który klient kliknął, aby odwiedzić Twój sklep.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Strona internetowa, która wysłała klienta do Twojego sklepu online.
customer.lastOrder.refundable Określa, czy możliwy jest zwrot kosztów dla zamówienia.
customer.lastOrder.requiresShipping Określa, czy jakakolwiek pozycja w zamówieniu wymaga fizycznej wysyłki.
customer.lastOrder.riskLevel Poziom ryzyka oszustwa w zamówieniu.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Suma częściowa pozycji i ich rabatów (nie zawiera kosztów wysyłki, rabatów na wysyłkę i rabatów na poziomie zamówienia).
customer.lastOrder.taxesIncluded Określa, czy podatki są wliczone w cenę cząstkową zamówienia.
customer.lastOrder.test Określa, czy zamówienie jest testowe.
customer.lastOrder.totalCapturable Kwota autoryzowana dla zamówienia, która nie jest zarejestrowana lub jest nie w pełni zarejestrowana.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Łączna kwota rabatu dla zamówienia (zawiera rabaty na poziomie zamówienia i pozycji).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Łączna kwota zamówienia (zawiera podatki i rabaty).
customer.lastOrder.totalReceived Łączna kwota otrzymana przez klienta dla zamówienia.
customer.lastOrder.totalRefunded Łączna kwota zwrotu za zamówienie.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Łączna kwota naliczona za wysyłkę zamówienia.
customer.lastOrder.totalTax Suma wszystkich podatków zastosowanych dla zamówienia.
customer.lastOrder.totalWeight Całkowita waga (w gramach) zamówienia.
customer.lastOrder.unpaid Określa, czy nie dokonano płatności dla zamówienia.

Zmienne realizacji

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące realizacji:

Opisy zmiennych szablonu dotyczących realizacji.
Nazwa zmiennej Opis
fulfillment.displayStatus Czytelny dla użytkownika status wyświetlania dla tej realizacji.
fulfillment.id Unikalny identyfikator globalny.
fulfillment.name Czytelny dla użytkownika identyfikator referencyjny dla tej realizacji.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Czytelny dla użytkownika unikalny identyfikator dla tej usługi realizacji.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Zmienne zamówienia

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące zamówień:

Opisy zmiennych szablonu dotyczących zamówień.
Nazwa zmiennej Opis
order.billingAddressMatchesShippingAddress Określa, czy adres rozliczeniowy odpowiada adresowi wysyłki.
order.buyerAcceptsMarketing Określa, czy klient zgodził się otrzymywać materiały marketingowe.
order.canMarkAsPaid Określa, czy można ręcznie oznaczyć zamówienie jako opłacone.
order.cancelReason Powód anulowania zamówienia.
order.cancelledAt Data i godzina anulowania zamówienia.
order.capturable Określa, czy płatność za zamówienie może zostać zarejestrowana.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Kwota rabatu na poziomie zamówienia (nie zawiera żadnych rabatów pozycji).
order.clientIp Adres IP klienta powiązany z tym zamówieniem.
order.closed Określa, czy zamówienie jest zamknięte.
order.closedAt Data i godzina anulowania zamówienia.
order.confirmed Określa, czy zapasy zostały zarezerwowane dla zamówienia.
order.createdAt Data i godzina utworzenia zamówienia.
order.currencyCode Waluta sklepu w momencie złożenia zamówienia.
order.customerLocale
order.discountCode Kod rabatowy podany przez klienta.
order.displayFinancialStatus Status finansowy zamówienia, który może być widoczny dla sprzedawcy.
order.displayFulfillmentStatus Status realizacji zamówienia, który może być widoczny dla sprzedawcy.
order.email Adres e-mail podany przez klienta.
order.fulfillable Określa, czy istnieją pozycje, które można zrealizować.
order.fullyPaid Określa, czy zamówienie zostało opłacone w całości.
order.hasTimelineComment Określa, czy sprzedawca dodał komentarze osi czasu do zamówienia.
order.id Unikalny identyfikator globalny.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems Tablica pozycji zamówienia.
order.name Unikalny identyfikator zamówienia, który pojawia się w zamówieniu.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Płatność netto za zamówienie na podstawie całkowitej otrzymanej kwoty – łączna kwota zwrotu.
order.note Zawartość uwagi powiązanej z zamówieniem.
order.phone Numer telefonu podany przez klienta.
order.presentmentCurrencyCode Waluta płatności klienta dla tego zamówienia.
order.processedAt Data i godzina przetworzenia zamówienia.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Kod rekomendacji marketingowej z linku, który klient kliknął, aby odwiedzić Twój sklep.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Strona internetowa, która wysłała klienta do Twojego sklepu online.
order.refundable Określa, czy możliwy jest zwrot kosztów dla zamówienia.
order.requiresShipping Określa, czy jakakolwiek pozycja w zamówieniu wymaga fizycznej wysyłki.
order.riskLevel Poziom ryzyka oszustwa w zamówieniu.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Suma częściowa pozycji i ich rabatów (nie zawiera kosztów wysyłki, rabatów na wysyłkę i rabatów na poziomie zamówienia).
order.taxesIncluded Określa, czy podatki są wliczone w cenę cząstkową zamówienia.
order.test Określa, czy zamówienie jest testowe.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Kwota autoryzowana dla zamówienia, która nie jest zarejestrowana lub jest nie w pełni zarejestrowana.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Łączna kwota rabatu dla zamówienia (zawiera rabaty na poziomie zamówienia i pozycji).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Łączna kwota zamówienia (zawiera podatki i rabaty).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Łączna kwota otrzymana przez klienta dla zamówienia.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Łączna kwota zwrotu za zamówienie.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Łączna kwota naliczona za wysyłkę zamówienia.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Suma wszystkich podatków zastosowanych dla zamówienia.
order.totalWeight Całkowita waga (w gramach) zamówienia.
order.unpaid Określa, czy nie dokonano płatności dla zamówienia.
order.UpdatedAt Data i godzina ostatniej modyfikacji zamówienia.
order.billingAddress.address1 Linia adresu 1 (ulica/skrzynka pocztowa/nazwa firmy).
order.billingAddress.address2 Linia adresu 2 (mieszkanie/apartament/jednostka/budynek).
order.billingAddress.city Miasto/dzielnica/osiedle/miejscowość/wieś.
order.billingAddress.company Firma/organizacja/organ administracji państwowej.
order.billingAddress.country Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.billingAddress.countryCodeV2 Dwuliterowy kod kraju.
order.billingAddress.firstName Imię klienta.
order.billingAddress.formattedArea Rozdzielana przecinkami lista miast, prowincji (województw) i krajów.
order.billingAddress.lastName Nazwisko klienta.
order.billingAddress.latitude Współrzędna szerokości geograficznej adresu klienta.
order.billingAddress.longitude Współrzędna długości geograficznej adresu klienta.
order.billingAddress.name Nazwa klienta oparta na imieniu + nazwisku.
order.billingAddress.phone Unikalny numer telefonu klienta.
order.billingAddress.province Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.billingAddress.provinceCode Dwuliterowy kod prowincji (województwa) lub stanu.
order.billingAddress.zip Kod pocztowy.
order.publication.name Nazwa publikacji.
order.publication.supportsFuturePublishing Określa, czy ta publikacja obsługuje publikowanie w przyszłości.
order.customer.acceptsMarketing Określa, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Średnia kwota, jaką klient wydał na zamówienie.
order.customer.canDelete Określa, czy sprzedawca może usunąć klienta ze sklepu.
order.customer.displayName Pełna nazwa klienta, oparta na imieniu + nazwisku.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Określa, czy istnieje uwaga powiązana z klientem.
order.customer.hasTimelineComment Określa, czy sprzedawca dodał na komentarze osi czasu dotyczące klienta na stronie klienta.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Czas, jaki minął od pierwszego dodania klienta do sklepu.
order.customer.note Uwaga dotycząca klienta napisana przez sprzedawcę.
order.customer.ordersCount Liczba zamówień, które klient złożył w sklepie od pierwszego dodania do sklepu.
order.customer.phone
order.customer.state Województwo (stan lub prowincja), w którym mieszka klient.
order.customer.taxExempt Określa, czy klient jest zwolniony z podatków naliczanych dla zamówień.
order.customer.totalSpent Łączna kwota, którą klient wydał na zamówienia od momentu dodania do sklepu.
order.customer.verifiedEmail Określa, czy adres e-mail jest poprawnie sformatowany.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Linia adresu 1 (ulica/skrzynka pocztowa/nazwa firmy).
order.displayAddress.address2 Linia adresu 2 (mieszkanie/apartament/jednostka/budynek).
order.displayAddress.city Miasto/dzielnica/osiedle/miejscowość/wieś.
order.displayAddress.company Firma/organizacja/organ administracji państwowej.
order.displayAddress.country Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.displayAddress.countryCodeV2 Dwuliterowy kod kraju.
order.displayAddress.firstName Imię klienta.
order.displayAddress.formattedArea Rozdzielana przecinkami lista miast, prowincji (województw) i krajów.
order.displayAddress.lastName Nazwisko klienta.
order.displayAddress.latitude Współrzędna szerokości geograficznej adresu klienta.
order.displayAddress.longitude Współrzędna długości geograficznej adresu klienta.
order.displayAddress.name Nazwa klienta oparta na imieniu + nazwisku.
order.displayAddress.phone Unikalny numer telefonu klienta.
order.displayAddress.province Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.displayAddress.provinceCode Dwuliterowy kod prowincji (województwa) lub stanu.
order.displayAddress.zip Kod pocztowy.
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Określa, czy lokalizacja jest aktywna.
order.physicalLocation.name
order.physicalLocation.shipsInventory Określa, czy ta lokalizacja wysyła zapasy.
order.shippingAddress.address1 Linia adresu 1 (ulica/skrzynka pocztowa/nazwa firmy).
order.shippingAddress.address2 Linia adresu 2 (mieszkanie/apartament/jednostka/budynek).
order.shippingAddress.city Miasto/dzielnica/osiedle/miejscowość/wieś.
order.shippingAddress.company Firma/organizacja/organ administracji państwowej.
order.shippingAddress.country Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Dwuliterowy kod kraju.
order.shippingAddress.firstName Imię klienta.
order.shippingAddress.formattedArea Rozdzielana przecinkami lista miast, prowincji (województw) i krajów.
order.shippingAddress.lastName Nazwisko klienta.
order.shippingAddress.latitude Współrzędna szerokości geograficznej adresu klienta.
order.shippingAddress.longitude Współrzędna długości geograficznej adresu klienta.
order.shippingAddress.name Nazwa klienta oparta na imieniu + nazwisku.
order.shippingAddress.phone Unikalny numer telefonu klienta.
order.shippingAddress.province Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
order.shippingAddress.provinceCode Dwuliterowy kod prowincji (województwa) lub stanu.
order.shippingAddress.zip Kod pocztowy.
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Zmienne produktu

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące produktów:

Opisy zmiennych szablonu dotyczących produktów.
Nazwa zmiennej Opis
product.availablePublicationCount Liczba kanałów, w których produkt jest publikowany bez błędów dotyczących informacji zwrotnej.
product.createdAt Data i godzina utworzenia produktu.
product.defaultCursor Domyślny kursor do wykorzystania w paginacji.
product.description Uproszczony opis produktu, pojedyncza linia z usuniętymi tagami HTML.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Określa, czy produkt ma tylko jeden wariant z domyślną opcją i wartością.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Unikalny identyfikator globalny.
product.isGiftCard
product.publishedAt Data i godzina publikacji produktu w sklepie online.
product.productType
product.publicationCount Liczba kanałów, w których publikowany jest produkt.
product.publishedOnCurrentChannel Należy sprawdzić, czy produkt jest publikowany w kanale aplikacji wywołującej.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Data i godzina ostatniej modyfikacji produktu.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description Opis SEO.
product.seo.title Tytuł SEO.
product_variant.availableForSale Określa, czy wariant produktu jest dostępny do sprzedaży.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor Domyślny kursor do wykorzystania w paginacji.
product_variant.displayName Wyświetla nazwę wariantu opartą na tytule produktu + tytule wariantu.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Unikalny identyfikator globalny.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Łączna możliwa do sprzedaży ilość wariantu
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Czytelny dla użytkownika unikalny identyfikator dla tej usługi realizacji.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Słowo lub fraza określająca charakter lub zawartość obrazu.
product_variant.product.availablePublicationCount Liczba kanałów, w których produkt jest publikowany bez błędów dotyczących informacji zwrotnej.
product_variant.product.defaultCursor Domyślny kursor do wykorzystania w paginacji.
product_variant.product.description Uproszczony opis produktu, pojedyncza linia z usuniętymi tagami HTML.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Określa, czy produkt ma tylko jeden wariant z domyślną opcją i wartością.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Liczba kanałów, w których publikowany jest produkt.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Należy sprawdzić, czy produkt jest publikowany w kanale aplikacji wywołującej.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Zmienne zwrotu kosztów

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące zwrotów kosztów:

Opisy zmiennych szablonu dotyczących zwrotu kosztów.
Nazwa zmiennej Opis
refund.id Unikalny identyfikator globalny.
refund.note
refund.staffMember.active Określa, czy pracownik jest aktywny.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Określa, czy użytkownik jest właścicielem.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Zmienne sklepu

W poniższej tabeli opisano zmienne szablonu dotyczące sklepów:

Opis zmiennych szablonu dotyczących sklepów.
Nazwa zmiennej Opis
shop.channelCount Określa liczbę kanałów.
shop.checkoutApiSupported Określa, czy sklep obsługuje realizacje zakupu za pośrednictwem API realizacji zakupu.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Określa, czy za wysyłkę naliczane są podatki.
shop.taxesIncluded Ustawienie określające, czy obowiązujące podatki są zawarte w cenach produktu.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 Linia adresu 1 (ulica/skrzynka pocztowa/nazwa firmy).
shop.billingAddress.address2 Linia adresu 2 (mieszkanie/apartament/jednostka/budynek).
shop.billingAddress.city Miasto/dzielnica/osiedle/miejscowość/wieś.
shop.billingAddress.company Firma/organizacja/organ administracji państwowej.
shop.billingAddress.country Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
shop.billingAddress.countryCode Dwuliterowy kod kraju.
shop.billingAddress.firstName Imię klienta.
shop.billingAddress.formattedArea Rozdzielana przecinkami lista miast, prowincji (województw) i krajów.
shop.billingAddress.lastName Nazwisko klienta.
shop.billingAddress.latitude Współrzędna szerokości geograficznej adresu klienta.
shop.billingAddress.longitude Współrzędna długości geograficznej adresu klienta.
shop.billingAddress.name Nazwa klienta oparta na imieniu + nazwisku.
shop.billingAddress.phone Unikalny numer telefonu klienta.
shop.billingAddress.province Stan/hrabstwo/prowincja (województwo)/region.
shop.billingAddress.provinceCode Dwuliterowy kod prowincji (województwa) lub stanu.
shop.billingAddress.zip Kod pocztowy.
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Określa, czy „reszta świata” została zdefiniowana w jakichś strefach wysyłki.
shop.features.branding Branding sklepu.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Wyświetla kody zharmonizowanego systemu dla produktów. Używane dla organów celnych w przypadku wysyłki transgranicznej.
shop.features.liveView Określa, czy ma być wyświetlany widok LiveView. LiveView jest ukryty dla sprzedawców korzystających z wersji próbnej lub nieposiadających witryny sklepu.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Określa, czy mają być wyświetlane wskaźniki. Wskaźniki są ukryte dla nowych sprzedawców, dopóki nie zyskają na znaczeniu.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Nazwa hosta domeny (np.: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Określa, czy SSL jest włączony.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Maksymalna liczba dozwolonych opcji produktu.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Maksymalna liczba dozwolonych wariantów.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Określa, czy sklep osiągnął limit liczby przekierowań adresów URL, których może dokonać dla zasobów.

Zmienne szablonu dla order.lineItems

Jeśli masz doświadczenie w używaniu języka Shopify Liquid, możesz użyć w swoich procesach workflow zaawansowanych funkcji, takich jak tagi Liquid. Możesz na przykład użyć tagu dla pętli w celu wyświetlenia listy szczegółów pojedynczych pozycji, takich jak nazwa każdego zamówienia produktu lub jego SKU i cena. W tym celu możesz użyć obiektu order.lineItems, który różni się nieznacznie od obiektu line_item opisanego w dokumentacji Shopify Liquid.

Wyświetl przykłady komunikatów, w których wykorzystano obiekt order.lineItems.

Poniższa tabela zawiera opisy zmiennych szablonu, które są obsługiwane dla obiektu order.lineItems w Flow:

Opisy zmiennych szablonu obsługiwanych dla obiektu order.lineItems.
Zmienna szablonu Typ danych Opis
canRestock Wartość logiczna Określa, czy pozycja zamówiona w pozycji zamówienia może zostać zwrócona do magazynu w przypadku zwrotu lub anulowania zamówienia.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Money Kwota rabatu zastosowana dla pozycji.
discountedUnitPrice Money Cena jednostkowa wariantu produktu po zastosowaniu rabatu na jednostkę.
fulfillableQuantity Liczba całkowita Liczba wariantów produktu, które nadal muszą zostać zrealizowane. Ta wartość jest oparta na ilości _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilled.
fulfillmentStatus Ciąg znaków Status przetwarzania zamówienia w odniesieniu do realizacji pozycji. Prawidłowe wartości: zrealizowane, null lub częściowo zrealizowane.
nazwa Ciąg znaków Nazwa zamówionego produktu.
nonFulfillableQuantity Liczba całkowita Liczba pozycji, których nie można zrealizować.
originalTotal Money Łączna cena (bez rabatów) pozycji na podstawie oryginalnej ceny jednostkowej wariantu pomnożonej przez zamówioną ilość.
originalUnitPriceSet MoneyBag Cena wariantu bez zastosowania żadnych rabatów.
ilość Liczba Liczba zamówionych pozycji wariantu.
refundableQuantity Liczba całkowita Liczba pozycji w pozycji zamówienia, dla których możliwy jest zwrot kosztów.
requiresShipping Wartość logiczna Określa, czy wymagana jest fizyczna wysyłka dla wariantu.
sku Ciąg znaków Numer SKU wariantu.
podlegające opodatkowaniu Wartość logiczna Określa, czy wariant podlega opodatkowaniu.
title Ciąg znaków Tytuł produktu lub wariantu (to pole ma zastosowanie tylko do pozycji niestandardowych).
totalDiscount Money Łączna kwota rabatu od zamówienia. Obejmuje rabaty dla pozycji i rabaty na poziomie zamówienia.
unfulfilledDiscountedTotal Money
unfulfilledOriginalTotal Money
unfulfilledQuantity Liczba całkowita
variantTitle Ciąg znaków Nazwa wariantu.
dostawca Ciąg znaków Nazwa dostawcy, który wykonał wariant.

Funkcja zaawansowana

Jeśli jesteś programistą z doświadczeniem w pisaniu kodu Liquid Shopify, możesz również użyć tego kodu do napisania zmiennych szablonu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Pomoc techniczna dla Liquid we Flow.

Przykłady

Wyświetl przykłady wiadomości i uwag używających zmiennych szablonu.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo