Przykłady skryptów

Skrypty są elastyczne i mogą być używane do tworzenia wyjątkowych i znacznych rabatów. Możesz na przykład utworzyć skrypty, które zmieniają ceny i właściwości pozycji w koszyku w Twoim sklepie na podstawie pozycji dodanych do niego przez klienta.

Przykłady typowych skryptów można znaleźć w szablonach skryptów dostępnych w aplikacji Script Editor. Aby wyświetlić te przykłady, musisz utworzyć skrypt.

Oto kilka innych przykładowych skryptów:

Rabat procentowy na wszystkie pozycje

Ten skrypt pozycji pojedynczych mnoży cenę każdej pozycji w koszyku przez 0,9, dzięki czemu powstaje rabat wynoszący 10%.

Input.cart.line_items.each do |item|
 item.change_line_price(item.line_price * 0.9, message: "10% off all items!")
end

Output.cart = Input.cart

Rabat procentowy na wszystkie stawki wysyłki

Ten skrypt wysyłki obniża wszystkie stawki wysyłki o 0,10, dzięki czemu powstaje rabat na wysyłkę wynoszący 10%.

Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
 next unless shipping_rate.source == "shopify"
 shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price * 0.10, message: "Discounted shipping")
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Usuń stawkę wysyłki

Ten skrypt wysyłki ukrywa opcje wysyłki, które zaczynają się od ciągu znaków EXPRESS.

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 shipping_rate.name.upcase.start_with?("EXPRESS")
end

Zmień nazwę dostawcy płatności

Poniższy skrypt zmienia nazwę dostawcy płatności Płatność przy odbiorze na nazwę niestandardową.

Input.payment_gateways.each do |payment_gateway|
 next unless payment_gateway.name == "Cash on Delivery (COD)"
 payment_gateway.change_name("Custom Name")
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Uniemożliw klientom wykorzystanie kodu rabatowego

Możesz użyć skryptu pozycji pojedynczych, aby tymczasowo uniemożliwić klientom skorzystanie z kodu rabatowego podczas realizacji zakupu. Na przykład podczas wyprzedaży Black Friday Cyber Monday poniższy skrypt informuje klientów, że ich kod rabatowy nie może zostać użyty:

if Input.cart.discount_code
 Input.cart.discount_code.reject(
  message: "Maximum discount already applied! Discount codes can not be used during this promotion."
 )
end

Output.cart = Input.cart

Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, możesz usunąć pole Kod rabatowy ze strony realizacji zakupu.

Aby usunąć to pole, dodaj następujący kod do pliku checkout.liquid.

<style>
[data-reduction-form="update"] {
 display: none
}
</style>
Ruby
# Use an array to keep track of the discount campaigns desired.
CAMPAIGNS = [
 # $5 off all items with the "sale" tag
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   TagSelector.new("sale"),
   ExcludeGiftCardSelector.new,
  ),
  MoneyDiscount.new(5_00, "5$ off all items on sale",),
 ),

 # 10% off all items with a price lower than $100
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   ExcludeGiftCardSelector.new,
   PriceSelector.new(:lower_than, Money.new(cents: 100_00)),
  ),
  PercentageDiscount.new(10, "10% off all items under 100$"),
 ),

 # Give every 3rd item with the tag "letter" for free
 BogoCampaign.new(
  TagSelector.new("letter"),
  PercentageDiscount.new(100, "Third item is free"),
  LowToHighPartitioner.new(2,1),
 )
]

# Iterate through each of the discount campaigns.
CAMPAIGNS.each do |campaign|
 # Apply the campaign onto the cart.
 campaign.run(Input.cart)
end

# To have the changes to the line items be reflected, the output of
# the script needs to be specified.
Output.cart = Input.cart

Kup jeden, a drugi dostaniesz gratis

Ten skrypt umożliwia przekazanie jednego produktu za darmo, jeśli klient kupił co najmniej jeden taki produkt.

# Buy One, Get One Free Script
# The basis of this script is provided by the Script Editor itself as a "default" script option.

# Adjusting these values lets you tweak the scope of the discount, eg:
# PAID_ITEM_COUNT = 1, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1 -> Buy One, Get One
# PAID_ITEM_COUNT = 3, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 2 -> Buy Three, Get Two
PAID_ITEM_COUNT = 1
DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1

# Specify the IDs of the products you want to be eligible for this promotion.
ELIGIBLE_PRODUCT_IDS = [9307791812, 9307791940]

# Returns the integer amount of items that must be discounted next
# given the amount of items seen
#
def discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
 Integer(total_items_seen / (PAID_ITEM_COUNT + DISCOUNTED_ITEM_COUNT) * DISCOUNTED_ITEM_COUNT) - discounted_items_seen
end

# Partitions the items and returns the discounted items.
#
# Arguments
# ---------
#
# * cart
# The cart to which split items are added (typically Input.cart).
#
# * line_items
# The selected items that are applicable for the campaign.
#
def partition(cart, line_items)
 # Sort the items by price from high to low
 sorted_items = line_items.sort_by{|line_item| line_item.variant.price}.reverse
 # Create an array of items to return
 discounted_items = []
 # Keep counters of items seen and discounted, to avoid having to recalculate on each iteration
 total_items_seen = 0
 discounted_items_seen = 0

 # Loop over all the items and find those to be discounted
 sorted_items.each do |line_item|
  total_items_seen += line_item.quantity
  # After incrementing total_items_seen, see if any items must be discounted
  count = discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
  # If there are none, then skip to the next item
  next if count <= 0

  if count >= line_item.quantity
   # If the full item quantity must be discounted, then add it to the items to return
   # and increment the count of discounted items
   discounted_items.push(line_item)
   discounted_items_seen += line_item.quantity
  else
   # If only part of the item must be discounted, then split the item
   discounted_item = line_item.split(take: count)
   # Insert the newly-created item in the cart, right after the original item
   position = cart.line_items.find_index(line_item)
   cart.line_items.insert(position + 1, discounted_item)
   # Add it to the list of items to return
   discounted_items.push(discounted_item)
   discounted_items_seen += discounted_item.quantity
  end
 end

 # Return the items to be discounted
 discounted_items
end

eligible_items = Input.cart.line_items.select do |line_item|
 product = line_item.variant.product
 !product.gift_card? && ELIGIBLE_PRODUCT_IDS.include?(product.id)
end

discounted_line_items = partition(Input.cart, eligible_items)
discounted_line_items.each do |line_item|
 line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Buy one, get one free!")
end

Output.cart = Input.cart

Rabat dla nowego klienta

Za pomocą tego skryptu można przyznać nowym klientom rabat procentowy.

DISCOUNT_AMOUNT = 20

if Input.cart.line_items.size > 1 && (Input.cart.customer.nil? || Input.cart.customer.orders_count < 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for first-time customers!")
end

Output.cart = Input.cart

Rabat procentowy na najtańsze pozycje

Ten skrypt stosuje rabat procentowy w stosunku do najtańszej pozycji w koszyku.

DISCOUNT_AMOUNT = 15

if (Input.cart.line_items.size > 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off!")
end

Output.cart = Input.cart

Gradacja cen przy zakupach zbiorczych

Tego skryptu można użyć, aby zaoferować wyższy procent rabatu na produkt, gdy klient doda więcej pozycji do koszyka. Na przykład klient otrzymuje 5% rabatu, jeśli jego koszyk zawiera od 1 do 5 produktów, 10% rabatu, gdy ma w koszyku od 6 do 10 produktów itp.

# Define a list of price tiers.
PRICE_TIERS = [
 # Pricing tiers for Shoes
 {
  product_types: ['Shoes'],
  group_by: :product, # :product or :variant
  tiers: [
   {
    quantity: 10,
    discount_percentage: 10,
    discount_message: '10% off for 10+'
   },
   {
    quantity: 50,
    discount_percentage: 15,
    discount_message: '15% off for 50+'
   }
  ]
 }
]

# In most cases, you don't need to edit below this line.

##
# Tiered pricing campaign.
class TieredPricingCampaign

 def initialize(partitioner, tiers)
  @partitioner = partitioner
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:quantity] }
 end

 def run(cart)
  @partitioner.partition(cart).each do |k, items|
   total_quantity = items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   applicable_tier = find_tier_for_quantity(total_quantity)
   unless applicable_tier.nil?
    apply_tier_discount(items, applicable_tier)
   end
  end
 end

 private

  def find_tier_for_quantity(quantity)
   @tiers.select { |tier| tier[:quantity] <= quantity }.last
  end

  def apply_tier_discount(items, tier)
   discount = get_tier_discount(tier)
   items.each do |item|
    discount.apply(item)
   end
  end

  def get_tier_discount(tier)
   PercentageDiscount.new(tier[:discount_percentage], tier[:discount_message])
  end

end

##
# Select line items by product type.
class ProductTypeSelector

 def initialize(product_types)
  @product_types = Array(product_types).map(&:upcase)
 end

 def match?(line_item)
  @product_types.include?(line_item.variant.product.product_type.upcase)
 end

 def group_key
  @product_types.join(',')
 end

end

##
# Apply a percentage discount to a line item.
class PercentageDiscount

 def initialize(percent, message = '')
  @percent = Decimal.new(percent) / 100.0
  @message = message
 end

 def apply(item)
  line_discount = item.original_line_price * @percent
  new_line_price = item.original_line_price - line_discount
  if new_line_price < item.line_price
   item.change_line_price(new_line_price, message: @message)
  end
 end

end

##
# A pricing tier partition.
class TierPartitioner

 def initialize(selector, group_by)
  @selector = selector
  @group_by = group_by
 end

 def partition(cart)
  # Filter items
  items = cart.line_items.select { |item| @selector.match?(item) }

  # Group items using the appropriate key.
  items.group_by { |item| group_key(item) }
 end

 private

  def group_key(line_item)
   case @group_by
    when :product
     line_item.variant.product.id
    when :variant
     line_item.variant.id
    else
     @selector.group_key
   end
  end

end

##
# Instantiate and run Price Tiers.
PRICE_TIERS.each do |pt|
 TieredPricingCampaign.new(
  TierPartitioner.new(
   ProductTypeSelector.new(pt[:product_types]),
   pt[:group_by]
  ),
  pt[:tiers]
 ).run(Input.cart)
end

##
# Export changes.
Output.cart = Input.cart

Gradacja rabatów według progu wydatków

Ten skrypt oferuje zwiększenie rabatów na podstawie zwiększonej całkowitej wartości koszyka. Na przykład klient otrzymuje 5% rabatu na zamówienie powyżej 50 zł, 10% rabatu na zamówienie powyżej 100 zł itp.

# Define spending thresholds, from lowest spend to highest cart value.
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  spend: 3000, # spend amount (in cents)
  discount: 10 # percentage discount
 },
 {
  spend: 5000,
  discount: 15
 },
 {
  spend: 10000,
  discount: 20
 }
]

# Find any applicable spending threshold.
eligible_threshold = nil
SPENDING_THRESHOLDS.each do |threshold|
 if Input.cart.subtotal_price_was.cents >= threshold[:spend]
  eligible_threshold = threshold
 end
end

# Apply threshold.
if !eligible_threshold.nil?
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (eligible_threshold[:discount] / 100.0)), message: "#{eligible_threshold[:discount]}% off for purchases over $#{eligible_threshold[:spend] / 100}!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Darmowy prezent przy zakupie

Ten skrypt umożliwia zaoferowanie prezentu przy zakupie. Możesz określić, ile produktów powinien kupić klient, aby otrzymać prezent.

# Define the ID of the free product.
FREE_GIFT_PRODUCT_ID = 9307791812

# Check that we have at least two items in the cart (so that there's a "purchase").
if Input.cart.line_items.size > 1
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  # If the free gift is found, set its price to zero.
  if line_item.variant.product.id == FREE_GIFT_PRODUCT_ID
   if line_item.quantity > 1
    line_item = line_item.split(take: 1)
    Input.cart.line_items << line_item
   end
   line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Free gift with purchase!")
  end
 end
end

# Export the cart.
Output.cart = Input.cart

Darmowa standardowa wysyłka do określonej grupy klientów

Ten skrypt umożliwia zaoferowanie darmowej wysyłki do określonej grupy klientów. Możesz na przykład oznaczyć niektórych klientów tagiem VIP, a następnie oferować im darmową wysyłkę.

# Define a list of shipping service names that are eligible for free shipping for VIPs.
ELIGIBLE_SERVICES = ['Standard Ground Shipping']

# Define the tag that identifies VIP customers.
VIP_CUSTOMER_TAG = 'VIP'

# If the customer is a VIP, give them free shipping on the defined services.
if !Input.cart.customer.nil? and Input.cart.customer.tags.include?(VIP_CUSTOMER_TAG)
 Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
  if ELIGIBLE_SERVICES.include?(shipping_rate.name)
   shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price, message: "Free shipping for VIP customers!")
  end
 end
end

# Export the rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Odbiór w sklepie, jeśli klient znajduje się blisko określonej lokalizacji

Ten skrypt umożliwia klientom odebranie zamówienia w sklepie, jeśli prefiks ich kodu pocztowego jest zgodny z listą ustawioną w tym skrypcie.

# Define the name of the pick up shipping rate - this should be added manually in the Shopify Admin.
PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME = 'Pick Up In-Store'

# Define a list of postcode prefixes that are allowed to pick up from the store.
PICKUP_POSTCODE_PREFIXES = [
 '100', '101', '102'
]

# Output filtered shipping rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 (shipping_rate.name == PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME) && !PICKUP_POSTCODE_PREFIXES.any? { |prefix| Input.cart.shipping_address.zip.start_with?(prefix) }
end

Rabat procentowy na następne zamówienie, jeśli klient wyraża zgodę na marketing

Ten skrypt umożliwia przyznanie klientowi rabatu procentowego na kolejne zamówienie, jeśli wyraził on zgodę na marketing przy składaniu pierwszego zamówienia.

# Define the discount for eligible customers.
DISCOUNT_AMOUNT = 10

# Checks to see if this is a customer's second order, and that they opted into marketing when they placed their first order.
if (!Input.cart.customer.nil? && Input.cart.customer.orders_count == 1 && Input.cart.customer.accepts_marketing?)
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for subscribing to our newsletter!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Automatycznie wybierz domyślne metody płatności

Ten skrypt automatycznie wybiera określoną metodę płatności przy realizacji zakupu.

# Define the preferred order of gateways.
PREFERRED_GATEWAY_ORDER = ['Invoice', 'Shopify Payments']

# Sort gateways.
Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.sort_by do |payment_gateway|
 PREFERRED_GATEWAY_ORDER.index(payment_gateway.name) || 999
end

Inne przykłady

Inne przykłady skryptów:

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo