Kwestionowanie opłaty na koncie Shopify Balance

Sprzedawcy Shopify powinni monitorować swoje transakcje finansowe, w tym te realizowane na koncie Shopify Balance. Jeśli zauważysz transakcję, która Twoim zdaniem jest nieprawidłowa, możesz ją zakwestionować.

Różnica między sprawą sporną i zwrotem kosztów.

Do sporu dochodzi, gdy dostrzegasz błąd lub problem dotyczący konkretnej opłaty na swoim koncie i oświadczasz, że rozliczenie jest nieprawidłowe lub dostawca nie dotrzymał uzgodnionych warunków świadczenia usług. Przykładem mogą być przypadki nieprawidłowych kwot księgowania, niezadowolenie z jakości towarów lub usług bądź niedostarczenie towarów lub usług. Aby zainicjować proces sporu, musisz oficjalnie zakwestionować opłatę za pośrednictwem Shopify Credit (wystawcy karty), który następnie przeanalizuje zgłoszenie i skontaktuje się z dostawcą w celu rozwiązania problemu.

Z kolei zwrot kosztów to żądanie kierowane bezpośrednio do dostawcy i dotyczące zwrotu pieniędzy za zakup. Zwykle jest ono spowodowane zmianą planów kupującego, jego niezadowoleniem z zakupu bądź decyzją o zwrocie towarów zgodnie z polityką zwrotów. W odróżnieniu od sporów zwrot kosztów nie wymaga interwencji wystawcy karty (na początkowym etapie) i jest uzgadniany bezpośrednio między kupującym i sprzedawcą.

Kryteria kwalifikacji do kwestionowania opłaty na koncie Shopify Balance

Przed zainicjowaniem sporu należy zapoznać się z kryteriami kwalifikacji:

 • Status transakcji: sprawę sporną można zainicjować tylko w przypadku zaksięgowanych transakcji.
 • Ramy czasowe: sprawy sporne należy zgłaszać w ciągu 60 dni od daty zaksięgowania transakcji.
 • Kategorie sporów: spełniające kryteria spory można podzielić na kilka kategorii w zależności od typu transakcji (transakcja kartą lub przelew z sieci Automatycznej Izby Rozliczeniowej (ACH)).

Sprawa sporna może dotyczyć tylko zakupu. Nie można kwestionować zwrotu kosztów.

Kwalifikujące się kategorie sporów dotyczących transakcji kartą Shopify Balance

Możesz zakwestionować obciążenie swojej karty Shopify Balance z następujących powodów:

 • anulowano
 • duplikuj
 • fałszywe
 • towary nie zgodnie z opisem
 • nie otrzymano
 • usługa nie jest zgodnie z opisem
 • inne powody

Kwalifikujące się kategorie sporów dla przelewów z sieci ACH

Aby można było zainicjować sporną dotyczącą przelewu z sieci ACH, musi on należeć do jednej z następujących kategorii:

 • zduplikowane opłaty
 • niepoprawne kwoty
 • nieautoryzowane transakcje
 • nieprawidłowa nazwa odbiorcy
 • nieprawidłowy numer konta lub kod banku

Naruszenie bezpieczeństwa kart Shopify Balance

Jeśli sądzisz, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa Twojej karty firmowej Shopify Balance, została ona zagubiona, skradziona lub użyta w sposób oszukańczy, anuluj kartę i zamów nową natychmiast po wykryciu.

Czynności przed zainicjowaniem sprawy spornej

Przed zainicjowaniem sporu dotyczącego opłaty rozważ skontaktowanie się z dostawcą i sprawdzenie szczegółów transakcji:

 • Skontaktuj się z dostawcą: w wielu przypadkach zwrócenie się bezpośrednio do dostawcy może przyspieszyć znalezienie rozwiązania. Zanim wniesiesz sprawę sporną, rozważ próbę rozwiązania problemu wspólnie z dostawcą. Jeśli musisz ustalić ID transakcji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.
 • Sprawdź szczegóły transakcji: upewnij się, że transakcja została zaksięgowana, a data transakcji wypada w okresie, w którym można zainicjować sprawę sporną (nie jest starsza niż 60 dni).

Zakwestionuj opłatę

 1. Dostęp do konta: w panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Balance.
 2. Zidentyfikuj transakcję: w sekcji Transakcje znajdź transakcję, którą chcesz zakwestionować, i kliknij ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
 3. Weryfikacja i gromadzenie dokumentacji: zbierz istotne dokumenty potwierdzające zasadność zgłoszonego roszczenia. Przykładem mogą być rachunki, korespondencja z dostawcą, dowód zwrotu i umowy dotyczące usług.
 4. Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify: zwróć się do doradcy pomocy technicznej i podaj szczegóły dotyczące transakcji, powód sporu oraz ewentualne dodatkowe dowody wymagane przez pomoc techniczną.
 5. Prześlij sprawę sporną: potwierdź, że wszystkie informacje są dokładne, i poproś Pomoc techniczną Shopify o przesłanie sprawy spornej.

Anulowanie sporu

Jeśli chcesz anulować spór, musisz przesłać odpowiednią prośbę w ciągu 24-48 godzin od utworzenia sprawy spornej. Po anulowaniu sporu nie możesz podejmować prób kwestionowania tej transakcji w późniejszym czasie.

Oś czasu rozwiązania i ostateczna decyzja

Rozwiązanie sporu może potrwać nawet 90 dni w zależności od złożoności i specyfiki reguł obowiązujących w danej sieci (np. Visa).

Po zgłoszeniu sprawy spornej zostanie ona zweryfikowana przez partnerów bankowości Shopify Balance. Będziesz otrzymywać e-maile z najnowszymi informacjami o statusie i wynikach analizy sporu. Jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na Twoją korzyść, stan Twojego konta zostanie odpowiednio skorygowany.

Decyzja podjęta na koniec procedury rozwiązywania sporu jest ostateczna.

Różne typy sporów dotyczących kart

W poniższej tabeli przedstawiono różne kategorie sporów dotyczących kart, opisano poszczególne typy, wskazano wymagane dokumenty, które mogą być konieczne do przeprowadzenia procedury, i podano przykłady sytuacji, w których inicjowanie sprawy spornej jest akceptowalne i takie, w których nie można zgłaszać takich roszczeń.

Rodzaj sporu Opis rodzaju sporu Wymagana dokumentacja Przykłady akceptowalnych spraw spornych Przykłady nieakceptowalnych spraw spornych
Fałszywe Opłaty pobrane bez zgody posiadacza karty.
 • Wyjaśnienie (wymagane): opis transakcji oraz powód, dla którego jest kwestionowana.
 • Dodatkowe dokumenty: istotne dokumenty, takie jak wyciąg z karty i dane dotyczące śledzenia wysyłki zwrotnej w formacie PDF lub JPEG.
Nierozpoznana transakcja widniejąca na wyciągu. Spór dotyczący transakcji, której nie pamiętasz.
Nie otrzymano Opłacone towary lub usługi nie zostały dostarczone zgodnie z umową.
 • Typ produktu (wymagany)
 • Opis produktu (wymagany)
 • Oczekiwano dnia (wymagany)
 • Wyjaśnienie: określ, czy produkt został dostarczony z opóźnieniem.
 • Dodatkowe dokumenty: zrzuty ekranu z e-mailami lub wiadomościami tekstowymi.
Opłacony produkt nie został dostarczony. Spór dotyczący opóźnienia, gdy produkt został dostarczony.
Podwójne Opłata za tę samą transakcję została pobrana więcej niż raz.
 • Należy przesłać dokładnie jeden z poniższych dokumentów:
  • Dowód kasowy: paragon transakcji gotówkowej.
  • Zdjęcie czeku: zdjęcie obu stron czeku.
  • Pierwotna transakcja: token pokazujący pierwszą transakcję.
Na wyciągu widnieją dwie identyczne opłaty. Celowo pobrano opłaty za dwie podobne transakcje.
Towar jest niezgodny z opisem Otrzymane towary są inne niż te, które opisywano w chwili zakupu.
 • Godzina przyjęcia (wymagana)
 • Status zwrotu (wymagany): wynik próby dokonania zwrotu.
 • Godzina zwrotu (wymagana)
 • Opis zwrotu (wymagany): szczegóły procesu zwrotu.
 • Wyjaśnienie (wymagane)
 • Dodatkowe dokumenty: zrzuty ekranu z korespondencją.
Otrzymany towar różni się kolorem, modelem lub rozmiarem od zamówionego. Spór wynika z tego, że kupujący zmienił zdanie (zrezygnował z zakupu) po otrzymaniu towaru zgodnego z opisem.
Usługa niezgodna z opisem Dostarczona usługa różni się od tej, która została zakupiona.
 • Godzina przyjęcia (wymagana)
 • Godzina anulowania (wymagana)
 • Powód anulowania (wymagany)
 • Wyjaśnienie (wymagane)
 • Dodatkowe dokumenty: zrzuty ekranu z korespondencją.
Poziom jakości lub charakter usługi znacząco różni się od deklarowanego. Reklamacje dotyczące usługi oparte na subiektywnych doświadczeniach, których sprzedawca nie obiecywał.
Anulowane Opłaty za usługi lub towary anulowane zgodnie z polityką sprzedawcy.
 • Typ produktu (wymagany)
 • Opis produktu (wymagany)
 • Oczekiwano dnia (wymagany)
 • Zgodność z polityką anulowania (wymagana)
 • Godzina anulowania (wymagana)
 • Powód anulowania (wymagany)
 • Godzina zwrotu
 • Status zwrotu
 • Wyjaśnienie
 • Dodatkowe dokumenty: zrzuty ekranu z korespondencją
Opłatę pobrano już po anulowaniu zamówienia zgodnie z polityką anulowania. Spór po anulowaniu usługi lub produktu po upływie okresu anulowania określonego w polityce.
Inne Spory, które nie są zgodne ze standardowymi kategoriami.
 • Typ produktu (wymagany)
 • Opis produktu (wymagany)
 • Wyjaśnienie (wymagane)
 • Dodatkowe dokumenty: zrzuty ekranu z korespondencją
Nieoczekiwane opłaty bez jasnego opisu lub kategorii. Nie ma zastosowania, ponieważ inna kategoria sporu obejmuje szersze spektrum; każdy z przypadków wymaga osobnej weryfikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo