Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Melio เปิดโอกาสให้คุณชำระใบเรียกเก็บเงินของธุรกิจจากภายนอกได้โดยตรงผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify และช่วยรวมศูนย์เรื่องการเงินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว Shopify Bill Pay ช่วยให้คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินได้ยืดหยุ่นตามต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้เวนเดอร์ของคุณเลือกรับเงินที่ชำระผ่านช่องทางที่ต้องการได้ด้วย สำหรับการชำระเงินภายในประเทศ คุณจะชำระใบเรียกเก็บเงินใดๆ โดยใช้การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิตหรือเดบิตของธุรกิจ หรือบัญชี Shopify Balance ก็ได้ จากนั้นเวนเดอร์จะได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือเช็คฉบับกระดาษทางไปรษณีย์ ในส่วนการชำระเงินระหว่างประเทศ คุณสามารถชําระใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้โดยใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี Shopify Balance จากนั้นเวนเดอร์ก็จะได้รับเงินที่ชําระผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

คุณสามารถใช้ Shopify Bill Pay เพื่อชำระเงินให้กับเวนเดอร์ ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของธุรกิจ ลูกจ้างฟรีแลนซ์ ตลอดจนบริการใดๆ ก็ตามที่ออกใบแจ้งหนี้ให้กับธุรกิจของคุณ

หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Bill Pay แล้ว คุณก็สามารถแจ้งที่อยู่อีเมลพิเศษให้เวนเดอร์ใช้ส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณ จากนั้นระบบก็จะเพิ่มใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไปยังส่วนใบเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ได้ชำระใน Shopify Bill Pay โดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง หรือจะให้ระบบซิงค์ใบเรียกเก็บเงินกับ QuickBooks ผ่านทางออนไลน์โดยอัตโนมัติก็ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี