Shopify Capital

บริการเบิกเงินสดและเงินกู้ล่วงหน้าสําหรับธุรกิจที่มีสิทธิ์ผ่าน Shopify Capital คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้โดยตรงจากหน้า Capital ในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความบนหน้าแรกของ Shopify admin ของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify Capital แสดงว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital ในขณะนี้

เมื่อคุณคลิกเลือกจํานวนเงินทุนและขอเงินทุน กระบวนการอนุมัติเงินทุนจะเริ่มขึ้น หากเงินทุนได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับจํานวนเงินในบัญชีธนาคารของธุรกิจของคุณ

เราแนะนำให้คุณอ่านอภิธานคำศัพท์ก่อนอ่านเกี่ยวกับตัวเลือกเงินทุนที่ Shopify Capital รองรับ

สิทธิ์ในการรับเงินทุนจาก Shopify Capital

หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital คุณจะได้รับอีเมลและข้อความบนหน้าหลักในส่วน Shopify admin เพื่อเชิญให้คุณดูตัวเลือกเงินทุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

หากคุณไม่ได้รับคำเชิญให้ดูตัวเลือกเงินทุน แสดงว่าในขณะนี้คุณจะยังไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนจาก Shopify Capital

การแก้ไขหรือการปฏิเสธคำขอเงินทุนของ Shopify Capital

กระบวนการรับประกันของ Shopify Capital มีสองขั้นตอนด้วยกัน ในขั้นตอนแรก Shopify Capital จะระบุว่าร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนหรือไม่ล่วงหน้า ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Capital จะพิจารณาคำขอของร้านค้าของคุณ และยืนยันว่าร้านค้าของคุณมีสิทธิ์รับเงินทุนตามจำนวนที่ร้องขอหรือไม่

การแก้ไขจํานวนเงินทุน

ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการรับประกัน หากทีม Shopify Capital ระบุว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินทุนตามจํานวนที่ขอมา พวกเขาจะสามารถแก้ไขจํานวนเงินที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติล่วงหน้าเป็นจํานวนที่ร้านค้าของคุณมีสิทธิ์รับได้

การปฏิเสธการขอเงินทุน

ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการรับประกัน หากทีม Shopify Capital ระบุว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนในเวลานี้ การขอรับเงินทุนของคุณจะถูกปฏิเสธ หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ในอนาคต คุณจะได้รับเชิญให้ดูตัวเลือกเงินทุนที่มีอยู่อีกครั้ง

Shopify Capital และ Shopify Payments

Shopify Capital ให้บริการแก่ผู้ขายที่มีสิทธิ์ใช้ Shopify Payments รวมถึงผู้ขายที่ใช้ช่องทางการชำระเงินจากภายนอก แต่เราขอแนะนำให้คุณใช้ Shopify Payments เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านค้าคุณ การวิเคราะห์แบบกำหนดเอง และการเข้าถึงโซลูชันทางการเงินอื่นๆ ของ Shopify

หากคุณใช้ Shopify Payments เมื่อคุณได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital คุณจะไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จนกว่าจะผ่อนชำระหนี้ทั้งหมด หากคุณพยายามปิดใช้งาน Shopify Payments ในขณะที่ยังมีข้อตกลงเงินทุนกับ Shopify Capital อยู่ คุณจะได้รับข้อความว่าไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้ เมื่อคุณผ่อนชำระยอดคงค้างทั้งหมดแล้ว คุณจึงจะสามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้

ทั้งนี้ คุณจะยังคงสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณที่เชื่อมโยงกับ Shopify Payments ของคุณได้ในส่วน Shopify admin ที่ การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนบัญชีธนาคารของธุรกิจที่ใช้ในการรับเงินจากการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments และบัญชีที่ใช้ถอนเงินในการผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital โดยการผ่อนชำระเงินและการรับชำระเงินจะไม่สามารถทำจากบัญชีที่แยกกันได้

Shopify Capital และผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก

หากคุณกำลังใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลธนาคารของคุณได้ทุกเมื่อโดยคลิก “เปลี่ยนบัญชีธนาคาร” ในหน้าการตั้งค่าเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี