อภิธานศัพท์ Shopify Capital

นิยามข้อกำหนดของ Shopify Capital
ข้อกำหนด ความหมาย
จำนวนเงินที่ได้รับ เงินทุนที่คุณได้รับจากบริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายจาก Shopify Capital
จัดส่ง รอการจัดส่งเงินทุน
ดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ย ตัวเลขที่คูณกับจำนวนเงินที่ได้รับเพื่อกำหนดจำนวนเงินรวมที่โอน
ต้นทุนการยืดแบบคงที่ ค่าธรรมเนียมเพื่อรับสินเชื่อจาก Shopify Capital
เงินทุน สิทธิ์เข้าถึงเงินต้น
จำนวนเงินกู้ เงินทุนที่คุณได้รับจากสินเชื่อ Shopify Capital
งวดชำระ ข้อกำหนดเงินกู้ Shopify Capital ระยะเวลา 60 วัน แต่ละงวดชำระมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระภายในวันที่สิ้นสุดงวดชำระ หากคุณไม่ได้จ่ายให้ครบจำนวนเงินขั้นต่ำ ส่วนต่างระหว่างยอดค้างชำระและยอดขั้นต่ำจะถูกหักจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเงินกู้ของผู้ขายเฉพาะของคุณ เงินกู้ของคุณอาจไม่ต้องชำระเป็นงวด โปรดตรวจสอบข้อตกลงเพื่อยืนยันข้อกำหนดเงินกู้ของคุณ
ยอดคงค้าง จำนวนยอดค้างชำระที่คุณยังไม่ได้โอนให้ Shopify Capital
โอน ส่งเงินเพื่อนำไปใช้กับยอดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด
การโอนชำระ เงินโอนที่นำไปใช้กับยอดที่ต้องผ่านชำระทั้งหมด
อัตราการโอนเงินออก หรือเปอร์เซ็นการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวัน เปอร์เซ็นรายรับจากยอดขายในแต่ละวันของคุณซึ่งจะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด
ยอดค้างทั้งหมด จำนวนสินเชื่อที่รวมต้นทุนการกู้ยืมจากสินเชื่อ Shopify Capital ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
ยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระ จำนวนรายรับยอดขายในอนาคตที่ Shopify Capital ซื้อ ซึ่งคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินที่ได้รับด้วยอัตราดอกเบี้ย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี