อภิธานศัพท์ของ Shopify Line of Credit

ข้อกำหนด ความหมาย
อัตราร้อยละต่อปี (APR) อัตราร้อยละต่อปีหรือ “APR” คือต้นทุนต่อปีของการกู้ยืมเงิน โดยจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าดังกล่าวไม่เพียงบ่งบอกถึงอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องเสียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยต่างๆ ด้านต้นทุนเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้กับเงินกู้ของคุณด้วย เช่น ค่าธรรมเนียม
เครดิตที่ใช้ได้ สินเชื่อที่คุณใช้ได้อยู่คือจํานวนเงิน ณ ช่วงเวลาที่กำหนดที่คุณสามารถถอนจาก Shopify Line of Credit ได้ จำนวนเงินส่วนนี้สามารถคำนวณได้โดยนำวงเงินสินเชื่อลบด้วยยอดที่คุณค้างชำระ ทั้งนี้การชำระเงินคืนที่รอดำเนินการหรือการถอนเงินสินเชื่อที่รอการอนุมัติอาจส่งผลต่อสินเชื่อที่คุณใช้ได้
วงเงินเครดิต วงเงินสินเชื่อคือจํานวนเงินสินเชื่อสูงสุดที่คุณสามารถกู้ได้ผ่าน Shopify Line of Credit
ยอดคงเหลือ ยอดที่คุณค้างชําระคือจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชําระคืน โดยจะรวมทั้งจํานวนเงินที่คุณได้ถอนออกมาแต่ยังไม่ได้ชําระคืนและดอกเบี้ยสะสมที่คุณยังไม่ได้ชําระ
การชำระเงินที่รอดำเนินการ การชำระเงินคืนที่รอดำเนินการคือการชำระเงินสำหรับยอดที่คุณค้างชำระ (ไม่ว่าจะดำเนินการโดยอัตโนมัติหรือดำเนินการเองก็ตาม) ที่ยังอยู่ระหว่างการประมวลผลและปลายทางยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว โดยกระบวนการชำระเงินคืนดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวันทำการจึงจะถือว่าสำเร็จ
การถอนที่รอดำเนินการ การถอนเงินที่รออนุมัติคือการถอนเงินสินเชื่อที่คุณดำเนินการร้องขอจากส่วนผู้ดูแล Shopify แต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวในบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมไว้ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับเงินที่ขอถอนภายใน 2 วันทำการ แต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น
สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถกู้เงินได้อีกครั้งหลังจากที่มีการชำระคืนแล้ว แต่ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กําหนดไว้ (ตัวอย่างเช่น วงเงินสินเชื่อ) ตราบใดที่บัญชีสินเชื่อดังกล่าวยังคงเปิดใช้งานอยู่และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี